Program termomodernizacyjny dla samorządów i nie tylko - III konkurs: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

2011-01-28 14:01
Program termomodernizacyjny dla samorządów i nie tylko - III konkurs: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Autor: NFOŚiGW

Na przełomie marca i kwietnia 2011 roku ruszy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. "System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej". Wystarczy zaledwie 10% środków własnych by samorządy, szpitale oraz uczelnie mogły przeprowadzić nowoczesną termomodernizację budynków publicznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowując program finansowy wspierający termomodernizację w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), proponuje finansowanie dotacyjne pochodzące z handlu emisjami CO2 oraz dodatkowe pożyczki preferencyjne, które łącznie stanowią pakiet finansowy pokrywający 90% wydatków kwalifikowanych.
Dzięki takim inwestycjom burmistrzowie, starostowie, ZOZ-y czy straże o co najmniej 1/3 zwiększą oszczędności na rachunkach za ogrzewanie i prąd.

W budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz stałego pobytu ludzi program pozwala na wymianę kotła, systemów grzewczych, okien i drzwi oraz solidnie docieplić mury budynków. Przy okazji można również zainstalować nowoczesną wentylację, klimatyzację, systemy sterujące zużyciem energii, energooszczędne oświetlenie oraz zainstalować rekuperatory, kolektory słoneczne lub pompy ciepła. Wg danych szacunkowych takich obiektów w kraju mamy jeszcze ok. 3 tys.

Termomodernizacja to jeden z najefektywniejszych sposobów na ograniczanie emisji CO2, dlatego nasi sąsiedzi - Estonia, Łotwa czy Czechy - kraje uczestniczące w międzynarodowym handlu jednostkami przyznanej emisji gazów cieplarnianych (tzw. AAUs), wybierają również termomodernizację jako strategiczne przedsięwzięcia finansowane w ramach GIS.

27 stycznia w siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie promocyjne programu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” z udziałem przedstawicieli Związku województw RP, Unii Metropolii, Związku Miast Polskich i innych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarządzający Krajowym Systemem Zielonych Inwestycji opracowuje programy, organizuje nabory wniosków, nadzoruje realizację projektów oraz weryfikuje uzyskane efekty ekologiczne.

Program termomodernizacyjny dla samorządów i nie tylko - III konkurs: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Autor: NFOŚiGW Konferencję rozpoczął: (od lewej) Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Jan Rączka, Prezes Zarządu NFOŚiGW

Formy dofinansowania:

 • Dotacja w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych (fundusz GIS)

i/lub

 • Pożyczka, w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych (środki NFOŚiGW)

Minimalny wkład własny beneficjenta może wynieść zatem 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dofinansowanie przeznaczone jest na przedsięwzięcia o minimalnym koszcie całkowitym:

 • dla pojedynczych projektów - powyżej 2 mln zł
 • dla projektów grupowych - powyżej 5 mln zł
Program termomodernizacyjny dla samorządów i nie tylko - III konkurs: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Autor: NFOŚiGW

Na okres 2011-2015 zarezerwowano w budżecie programu łaczną kwotę 820 mln zł, które pochodzić będą ze środków pochodzących z opłat zastępczych i kar nakładanych przez Urząd Regulacji Energetyki na producentów energii.
Beneficjentem programu może być każde przedsiębiorstwo, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku zużyło minimum 50 GWh energii.

Program będzie realizowany w formie dwóch, kolejnych działań:

Część 1 - Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych
Okres wdrażania rozpocznie się w styczniu 2011 i zakończy się 31 grudnia 2013
Budżet tego działania wynosi 40 mln zł
Dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych, będzie udzielane zgodnie warunkami pomocy de minimis.

Działania objęte dotacją:

 • audyty energetyczne źródeł ciepła,
 • audyty energetyczne linii ciepłowniczych,
 • audyty energetyczne budynków przemysłowych,
 • audyty energetyczne procesów technologicznych,
 • audyty elektroenergetyczne – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w obiektach.
Program termomodernizacyjny dla samorządów i nie tylko - III konkurs: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Autor: NFOŚiGW Witold RETKE, Kierownik Zespołu ds. Systemu Zielonych Inwestycji, NFOŚiGW

Część 2 - Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych rekomendowanych w przeprowadzonym audycie, które zapewnia obniżenie zużycia energii o co najmniej 7%.
Audyt, będący podstawą działań inwestycyjnych może być zrealizowany poza przedmiotowym programem priorytetowym.
Okres wdrażania rozpocznie się w lipcu 2011 a zakończy 31 grudnia 2015
Budżet tego działania wyniesie 780 mln zł.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie potyczek pokrywających do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w wysokości od 3,5 do 42 mln zł, zaś wysokość oprocentowania ustalono na poziomie WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych.

Działania inwestycyjne:

 • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością: instalowanie analizatorów parametrów sieci oraz wdrażanie systemów inteligentnych sieci (Smart Grids) dla zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
 • Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energooszczędnych systemów napędowych, systemów sterowania napędami np. poprzez instalację łagodnego rozruchu, energooszczędnych silników, falowników pomp i wentylatorów, energooszczędnych spre&arek i systemów ich sterowania, wewnętrznych sieci przesyłowych energii, w tym ograniczenia przepływów mocy biernej, energooszczędnych systemów oświetleniowych; prostowników napędów sieciowych, niskostratnych transformatorów w lokalnych systemach
  elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych.
 • Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i gazu poprzez zastosowanie izolacji i odwadniania systemów parowych, systemów geotermalnych, małych turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, termomodernizację budynków, rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń, decentralizację rozległych sieci grzewczych, wykorzystanie energii odpadowej, budowę lub modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii.
 • Modernizacja procesów przemysłowych.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej