Program Moja Woda. Czy będzie nowy nabór w 2022 roku?

2022-05-30 9:00
Zbiorniki na deszczówkę
Autor: archiwum muratorodom Ruszył Program Moja Woda, bezzwrotnych dotacji do instalacji zatrzymujących deszczówkę i wody roztopowe na terenie posesji z domem jednorodzinnym

Program Moja Woda ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji (zatrzymania wody) na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej deszczówki i wody roztopowej. Cały program zaplanowano do roku 2024. II edycja programu Moja Woda ruszyła 22 marca 2021. Nabór wniosków zakończył się już 10 czerwca 2021. Czy w roku 2022 będzie kontynuacja programu Moja Woda?

Spis treści

 1. Dla kogo dotacja z programu Moja Woda?
 2. Jakie dopłaty na zbieranie deszczówki?
 3. Od kiedy można składać wnioski?
 4. Gdzie składać wnioski w programie Moja Woda?
 5. Dlaczego warto zbierać deszczówkę?
 6. Jak zbierać i gromadzić deszczówkę?
 7. Do czego można wykorzystać deszczówkę i wody roztopowe?
 8. Budżet II edycji programu Moja Woda wyczerpany
 9. Program Moja Woda w 2022 roku

W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą odsłonę programu Moja Woda. Wnioski o dotacje do 5000 zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można było składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 10 czerwca.

Za realizację programu Moja Woda odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program Moja Woda ma służyć zmniejszeniu ilości wody opadowej i roztopowej odprowadzanej do kanalizacji, rowów odwadniających, na sąsiednie tereny czy ulice.

Zmiany klimatu mają niekorzystny wpływ na warunki hydrologiczne. Wprawdzie roczne sumy opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej nierównomierny – dłuższe okresy suszy przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami. Według ekspertów od zmian klimatu, w perspektywie do 2050 roku poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co będzie miało wpływ m.in. na naturalne zbiorniki wodne. Nasili się proces ewaporacji (niekontrolowane parowanie wody). W efekcie mówi się o zmniejszeniu zasobów wodnych kraju i zagrożeniu suszą.

W powyższym kontekście należy pozytywnie ocenić wprowadzenie programu Moja Woda.

Drenaż rozsączający na działce - sposób na wodę deszczową

Dla kogo dotacja z programu Moja Woda?

O dotacje na zbieranie deszczówki mogą występować osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się dom jednorodzinny. Beneficjenci programu mają zrealizować instalację zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej (zakup, montaż, budowa, uruchomienie).

A zatem dotacjami mogą być objęte zakup, montaż, budowa, uruchomienie instalacji, takich jak:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
 • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny, oczko wodne;
 • instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Warunkiem otrzymania bezzwrotnego dofinansowania jest sprawne działanie instalacji przez 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia.

WAŻNE

O dofinansowanie nie można się ubiegać, jeśli zatrzymaną wodę deszczową planujemy wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu prawa unijnego (przy czym tu działalność gospodarcza rozumiana jest szerzej niż w prawie krajowym; nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły), jak również działalności rolniczej.

Jakie dopłaty na zbieranie deszczówki?

Budżet na realizację programu Moja Woda w postaci bezzwrotnych dotacji wyniósł w pierwszej edycji 100 mln zł. Do dyspozycji wnioskodawców w edycji drugiej było 160 mln. Wnioski na dotacje będą przyjmowane i obsługiwane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które będą zawierać umowy z osobami fizycznymi. 

Z programu Moja Woda można będzie uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów poniesionych przez inwestora po 1 czerwca 2020, ale nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Cały program zakłada sfinansowanie ponad 20 tys. przydomowych instalacji.

Najczęściej zadawane pytania dot. programu Moja woda

Ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku? W związku z bardzo duża liczbą złożonych wniosków szacuje się, że czas rozpatrzenia będzie wynosił ok 1-2 miesięcy. Każdy wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie złożonego wniosku.

Czy zbiornik/instalacja może dotyczyć również innych budynków niż mieszkalne? Tak, w ramach programu wymagane jest aby na terenie nieruchomości znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny ale wody opadowe mogą być zbierane na terenie całej nieruchomości więc dotyczy to również budynków gospodarczych czy garaży.

Czy można kupić kilka małych zbiorników poniżej 2 m³? Program obejmuje zbiorniki o pojemności minimum 2 m³, przy czym w przypadku zbiorników nadziemnych zamkniętych istnieje możliwość kupienia 2 sztuk po minimum 1 m³. Nie ma możliwości zakupienia kilku sztuk o pojemności mniejszej niż 1 m³ tak aby w sumie uzyskać 2 m³.

Gdzie we wniosku w załączniku G2 uwzględnić koszt robocizny? Koszt robocizny należy uwzględnić w pozycji, która dotyczy odpowiedniego elementu instalacji np. koszt montażu zbiornika doliczamy do planowanych wydatków przy zbiorniku.

Czy można doliczyć koszt koparki przy samodzielnym montażu? Tak, usługa wynajęcia koparki do zrobienia wykopu może być wliczona w koszty.

Czy w ramach programu Moja Woda można sfinansować zakup rynien i wszystkich niezbędnych elementów do ich montażu? Rynny nie podlegają dofinansowaniu w ramach programu. 

Jakie dokumenty będą wymagane do uzyskania dotacji? Faktury/rachunki opłacone, protokoły odbioru w przypadku montażu przez firmę lub oświadczenie o samodzielnym montażu zgodnie ze wzorem, dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania, druk zapotrzebowania zgodnie ze wzorem, ewentualnie inne (np. dokumenty potwierdzające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku nowo budowanych domów). Faktury/rachunki muszą być wystawione na wnioskodawcę i posiadać opis zgodny z realizowanym zadaniem. Może być to jeden dokument, może być kilka. W protokole odbioru muszą być wyszczególnione użyte materiały, zainstalowane elementy i wykonane prace, zgodnie z załącznikiem G2 we wniosku.

Czy w przypadku montażu samodzielnego można wycenić pracę własną? Nie ma możliwości wyceny i uwzględnienia kosztów pracy własnej. W przypadku samodzielnego montażu kwalifikowany jest tylko koszt zakupu materiałów i urządzeń, ewentualnie usługę koparki.

Od kiedy można składać wnioski?

WFOŚiGW będą prowadzić nabór wniosków w trybie ciągłym. Termin końcowy podpisywania umów z beneficjentami został ustalony na 3 czerwca 2024, zaś na wypłaty dofinansowania przez WFOŚiGW na 31 grudnia 2024.

Gdzie składać wnioski w programie Moja Woda?

Wnioski o dotację należy składać do wojewódzkich oddziałów funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W wersji elektronicznej na formularzu, który będzie dostępny wraz z instrukcją jego wypełniania w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Potrzebne jest założenie konta i podpis elektroniczny. Po zalogowaniu na stronie internetowej NFOŚiGW, wypełniamy wniosek, który potwierdzamy przy użyciu podpisu elektronicznego.

Osoby nieposiadające podpisu elektronicznego powinny dostarczyć wypełniony formularz wniosku do odpowiedniego WFOŚiGW. Wniosek w wersji papierowej powinien być wygenerowany z GWD – zawierać na pierwszej stronie kod kreskowy.

PAMIĘTAJ

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego nieruchomości i posesji, na której ma być montowany system odzysku wody deszczowej (dotyczy stanu sprzed, w trakcie i po wykonaniu zadania) i dołączenia ww. dokumentacji do zapotrzebowania na wypłatę.

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Obliczono, że kilkuminutowy deszcz z niewielkiego dachu (do 100 m2) może dostarczyć ponad 70 l wody opadowej. To dużo, a zatem i duża oszczędność wody z wodociągów. Inwestycja w instalacje do zbierania i gromadzenia deszczówki może przynieść nawet 50-procentową oszczędność wody pobieranej z wodociągów, a to już nie tylko ekologiczne gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi, ale także oszczędność pieniędzy, bo koszty zużycia wody są wysokie i zapewne będą jeszcze wyższe. Deszczówkę można wykorzystać nie tylko do podlewania roślin, może ona również być wykorzystana w instalacjach domowych. Warto zatem rozważyć taką inwestycję, a dopłaty z programu Moja Woda powinny ułatwić decyzję. 

WAŻNE

Deszczówka nie nadaje się do picia. Podobno tylko 3% wody zużywanej codziennie przeznacza się do picia i przygotowywania posiłków, a pozostałą jej część do innych czynności, czyli nie musi to być woda pitna. I właśnie tę ilość wody pobieranej z wodociągów może zastąpić deszczówka.

Jak zbierać i gromadzić deszczówkę?

Zbieranie wody deszczowej (lub wody pochodzącej z topniejącego śniegu lub lodu) nie jest trudne. Dodatkowo w większości przypadków nie wymaga też wykonania kosztownych instalacji, bo przecież systemy orynnowania mają wszystkie budynki i domy jednorodzinne. Najprostsza metoda to zbiornik na deszczówkę ustawiony obok rury spustowej i element przekierowujący wodę opadową. Są też zbiorniki podziemne i mogą one mieć nawet pojemność 5000 l. Można też budować niecki filtracyjne, które zgromadzą jeszcze więcej wody. Na rynku są dostępne także bardziej zaawansowane instalacje, np. studnie chłonne lub skrzynki rozsączające, które będą same nawadniać grunt zgromadzoną wcześniej wodą.

Jeśli chcemy użyć deszczówki do zasilania urządzeń w instalacjach domowych, wówczas trzeba zainwestować także w pompy filtrujące oraz odpowiednie urządzenia doprowadzające wodę do budynku.

Warto pamiętać, że wodę deszczową można zbierać także z powierzchni utwardzonych – z wykorzystaniem odpływów liniowych.

Prosty system zbierania deszczówki można zainstalować samodzielnie, w przypadku tych bardziej zaawansowanych lepiej skorzystać z porady i wykonawstwa fachowców.

Do czego można wykorzystać deszczówkę i wody roztopowe?

Utarło się powszechnie, że deszczówkę zbiera się do podlewania roślin ogrodowych i trawników (fakt, rośliny bardzo „lubią” lekko kwaśny odczyn deszczówki ubogiej w wapń, z odpowiednią pompą i filtrem deszczówka może zasilać system automatycznego nawadniania). Ale to tylko jedna z opcji zagospodarowania deszczówki. Trzeba tu wspomnieć o właściwościach deszczówki – to woda miękka, czyli korzystna w przypadku mycia różnych powierzchni (samochodu, posadzek). Deszczówkę można też zbierać do domowych instalacji, np. kierujących wodę do pralki (instalacja taka wymaga pompy i filtra). Wówczas oszczędności na bieżące użytkowanie domu będą jeszcze większe, bo miękka woda pozwala na zmniejszenie ilości proszku do prania i płynów zmiękczających, obniżamy też ryzyko awarii pralki, bo nie osadza się kamień. Deszczówka może też być kierowana do spłuczek.

Budżet II edycji programu Moja Woda wyczerpany

II edycja programu Moja Woda trwała od 22 marca do 10 czerwca 2021. W tym czasie drogą elektroniczną wpłynęło 31 000 wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych. Łączna kwota finansowania we wnioskach złożonych elektronicznie wyniosła 160 mln zł.

Program Moja Woda w 2022 roku

Jak się dowiedzieliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym roku nie jest przewidywany nowy nabór, mimo podawanej przez Fundusz informacji o trwaniu programu do roku 2024. "W bieżącym roku w programie priorytetowym Moja Woda planujemy wyłącznie wypłatę zobowiązań wynikających z wniosków o dofinansowanie złożonych w dwóch naborach", komentuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkoda, bo ten program rzeczywiście powinien być uznany za priorytetowy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej