Progospodarcze ciśnienie w Sejmie - spada, czy rośnie?

2008-08-05 15:52

Wyniki barometru przyjazności legislacyjnej Sejmu dla gospodarki i przedsiębiorczości za II kwartał 2008 roku pokazują, że uchwalanie dobrego prawa gospodarczego, nadal nie przebiega w tempie, jakiego życzyliby sobie polscy przedsiębiorcy. Chociaż w analizowanym okresie uchwalono 52 ustawy, żadna z nich nie miała strategicznego znaczenia dla gospodarki.

"Politycy przed ubiegłorocznymi wyborami wiele obiecali polskim przedsiębiorcom. Barometr legislacyjny jest doskonałym sprawdzianem, czy udaje im się tych obietnic dotrzymać" - mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Dużą "zasługę" w hamowaniu pozytywnych procesów legislacyjnych ponosi polski rząd. Bez rozwiązań pozostała większość problemów dotyczących spraw podatkowych a Ministerstwo Finansów lekceważyło opinie społeczne w zakresie np. obniżki akcyzy na paliwa i to wobec szybko rosnących kosztów transportu. Wadliwie sformułowane i nieprzekonywujące zamierzenia legislacyjne rządu już na jesieni mogą doprowadzić do znacznego pogorszenia klimatu społecznego, wywołać długotrwałe strajki sfery budżetowej i pracowników transportu oraz wywołać trwały spadek optymizmu konsumentów.

W politycznym zgiełku udało się jednak uchwalić kilka ustaw, które mogą mieć realny wpływ na gospodarkę. Zdaniem ekspertów KIG, w II kwartale 2008 roku największe znaczenie miało uchwalenie następujących ustaw:
1) Ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony - jako znaczącego czynnika stabilizacji prawnej i biznesowej w Polsce;
2) Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ze względu uwzględnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego przewidującego, że wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wynikające z zawartych ugod sądowych;
3) Ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" - projekt dotyczył wyłączenia Poczty Polskiej z kręgu podmiotów niepodlegających upadłości;
4) Ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w związku ze zmianą zasad udzielania pomocy państwa wprowadzoną w prze#pisach wspólnotowych konieczne było dostosowanie przepisów krajowych regu#lujących te zagadnienia. Z tego względu istniała potrzeba określenia na nowo zadań wykonywanych przez Agencję polegających na udzielaniu pomocy państwa;
5) Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej - ustawa przewiduje kontynuację udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu technologicznego, który był do dnia 31 grudnia 2006 r. udzielany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz wprowadzenie zmian do systemu udzielania tego kredytu poprzez włączenie do procesu banków komercyjnych;
6) Ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - projekt przewiduje m.in. określenie zasad i kryteriów obejmowania strefą gruntów, zwiększenie limitu wielkości obszaru stref do 20 tys. ha, uściślenie warunków określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej, zmianę zakresu planu rozwoju strefy, ograniczenie możliwości zatrudniania członków zarządów spółek zarządzających u przedsiębiorców działających na terenie tej samej strefy;
7) Ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego - ustawa dotyczy: wprowadzenia jawności procesów prywatyzacyjnych, usprawnienia procesów komunalizacji przez rozszerzenie możliwości dokonywania bezpłatnego przekazywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego oraz przyznania Ministrowi Skarbu Państwa prawa wyboru, co do zakresu przeprowadzanych analiz przedprywatyzacyjnych.

Prace nad częścią z tych ustaw (poz. 1 i 5) zostały zainicjowane jeszcze przez poprzedni rząd, część stanowi dostosowanie do wymogów prawa (2 i 4), natomiast ustawa o wyłączeniu Poczty Polskiej spod prawa nie podlegania upadłości - jest pożyteczna i popularna, ale nie ma większego znaczenia. Warto natomiast zwrócić uwagę ma dwie ostatnie ustawy, które ułatwią inwestowanie. Ustawa o poszerzeniu obszaru specjalnych stref ekonomicznych pozwoli zlokalizować dodatkowe przedsiębiorstwa w strefach, natomiast ustawa o komercjalizacji przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym elektroenergetyki może usprawnić procesy prywatyzacyjne i komunalizacyjne przedsiębiorstw z tej branży.
Pozostałe ustawy miały mniejsze lub minimalne znaczenie dla gospodarki.

Kto i jak głosował za dobrą gospodarką? Analiza wyników za II kwartał 2008 r. pokazuje, iż partie polityczne w coraz większym stopniu wykorzystują swój potencjał do popierania gospodarki. W największym stopniu wykorzystywały go PO i PSL (odpowiednio w 92,91% oraz 86,53%). Pozytywnie głosował także PIS, który w 58,03% wykorzystał swój progoapodarczy potencjał. Obniżyły się wyniki Lewicy, która bardzo negatywnie podchodziła do gospodarki (wykorzystując tylko 31,59% swojego potencjału w tym zakresie).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej