Polskie budownictwo - wczoraj, dziś, jutro

2009-11-02 9:54
Monitoring Rynku Budowlanego 2009 (27 października 2009, Warszawa)
Autor: Ka

"Mam nadzieję, że kiedyś polskie budownictwo będzie jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów w Polsce" - powiedział Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, rozpoczynając dwunastą już edycję konferencji pn. Monitoring Budowlany w Polsce. Ważnym punktem jej tegorocznego programu była prezentacja europejskiego projektu REG CON - "Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów w budownictwie. Podejście regionalne, zaangażowanie lokalnych partnerów oraz międzyregionalna współpraca".

Miejsce polskiego sektora budowlanego w rozwiązywaniu europejskich problemów zagrożeń środowiska

- Jest wiele programów finansowania badań i innowacji z budżetu KE:7 PR, Eureka, ERANET, COST, TREN, Mechanizm Norweski, Leonardo d’ Vinci oraz z budżetu Polski: fundusze strukturalne, NCBiR, strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych jak "Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków" - wyliczała dr Elżbieta J. Syrda z ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. - A jednak przedsiębiorcy niechętnie z nich korzystają. Odstraszają same procedury aplikacyjne i rozliczeniowe, niski wskaźnik sukcesów aplikacyjnych, wysokie ryzyko projektów innowacyjnych, krótkoterminowość strategii rozwoju. Dodajmy do tego jeszcze słabe więzi partnerskie na poziomie krajowym i europejskim oraz obawy przed dysponowaniem środkami publicznymi...

- Wnioski? Należy uprościć procedury administracyjne, wspierać system kooperacji przemysłu z nauką, wzmacniać sektor MSP, stworzyć ekonomiczne zachęty dla innowacji. Kreować politykę proinnowacyjną i wreszcie promować polski przemysł oraz naukę na forum europejskim - zapewniała dr Syrda.

Budownictwo i mieszkalnictwo na przestrzeni ostatniego roku – kryzys czy "tylko" zmiany, a może cykl koniunkturalny?

- Zmiany są nieuniknione. Kryzys jest zmianą. Chyba mamy do czynienia z końcem stabilnego wzrostu - mówiła Sylwia Prośniewska, dyrektor Działu Projektów Własnych z ASM. - Kilka faktów z ostatniego roku... W I kw. 2008 r. spadek PKB notowano w 2 krajach unijnych, a w I kw. 2009 r. spadek PKB notowano już w 23 - a Polska miała najwyższy wzrost gospodarczy (1,7%). W II kw. Polska była jedynym krajem UE mogącym poszczycić się wzrostem PKB (o 1,4%). A budownictwo nadal pozostaje najdynamiczniej rozwijającą się branżą. Odnotowujemy powolny ale sukcesywny wzrost produkcji budowlano-montażowej (w sierpniu 2009 lepszy wynik niż przed rokiem!). Mimo sytuacji kryzysowej, produkcja budowlana (w ujęciu r/r) nie odnotowała spadków) – czego nie można powiedzieć o produkcji przemysłowej. Nastroje przedsiębiorców budowlanych poprawiają się - choć konkurencja i koszty zatrudnienia to najczęściej pojawiające się bolączki firm. Ale w porównaniu z sytuacją sprzed roku najbardziej wzrosła waga niedostatecznego popytu na usługi. Utrzymuje się wysoki poziom zatrudnienia w budownictwie.

Mniej optymistyczne wyniki odnotowało mieszkalnictwo. Fakt wzrosła liczba mieszkań oddawanych do użytku (efekt prosperity ostatnich lat) ale spadła liczba mieszkań rozpoczynanych i wydawanych pozwoleń na budowę.

- Bez względu na to jaki sektor państwo reprezentujecie: producenta, wykonawcę, inwestora, architekta warto pamiętać, że rynek ewaluuje i zawsze jest perspektywa kryzysu (jeśli nie ogólnoświatowego, to w skali kraju bądź w skali organizacji). Ważne, by być na niego przygotowanym - doświadczenia pokazują, że niektóre firmy dorobiły się właśnie na kryzysie - zapewniała dyrektor Działu Projektów Własnych z ASM.

Kondycja branży deweloperskiej

- "Rodzina na swoim" pomogła - mówił Paweł Łuszcz, project manager w ASM, przedstawiając ogólną sytuację na rynku mieszkań deweloperskich.

Ceny materiałów budowlanych

- Ostatnie trzy lata to jest okres niesamowicie wielu zmian - Mirosław Lubarski, dyrektor marketingu w Polskich Składach Budowlanych SA analizował trendy zmian cen materiałów budowlanych na polskim rynku. - Co będzie dalej? Czas pokaże. Myślę, że w najbliższych miesiącach w większości branż asortymentowych ceny albo się ustabilizują, albo będą miały nieznaczną tendencję spadkową.

Ostatnie zmiany w ustawie Prawo budowlane

- Od 1 stycznia 1995 r., kiedy ustawa Prawo budowlane weszła w życie, do dnia dzisiejszego została znowelizowana 70 razy. Nie trudno sobie wyobrazić co taka średnia - pięć razy rocznie - oznacza dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, dla znajomości prawa i umiejętności jego stosowania przez urzędników i dla samych uczestników procesu budowlanego... - ostatnie zmiany w Prawie budowlanym omówił Łukasz Bernatowicz, radca prawny, ekspert Business Center Club.

Ostatnie 12 miesięcy przyniosło kolejne nowelizacje:

  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2009 nr 161 poz. 1279). W skutek zmian świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa budynku, właściciel/zarządca ma obowiązek przekazania go właścicielowi lokalu mieszkalnego w terminie 6 miesięcy. Ustawa upraszcza także opracowanie świadectwa dla lokali o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, a także reguluje wymóg sporządzania świadectw energetycznych dla rynku wtórnego (w przypadku umów przeniesienia własności budynku, lokalu mieszkalnego itp. zbywca ma obowiązek przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej - ale nie ma prawnie ustanowionych sankcji, w tym np. nieważności transakcji, w przypadku nie wywiązaniu się z obowiązku...)
  • Ustawa z 7 listopada 2008 o zmianie ustwy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2008 nr 210 poz. 1321). Zmiany: wdrożenie dyrektywy UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, "e-Nadzór" (prowadzenie na szczeblu wojewódzkim rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę w formie elektronicznej), dostęp do danych o osobach posiadających uprawnienia budowlane.
  • Ustawa z 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2008 nr 206 poz. 1287) - to skutek wyroku Trybunału (grudzień 2007), który uznał art. 48 Prawa budowlanego za niekonstytucyjny. Po zmianie inwestor bez pozwolenia na budowę ubiegający się o legalizację samowoli, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania, musi przedstawić ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, bez względu na termin jej uzyskania.
    We wrześniu 2009 r. TK uznał także, że obowiązek przedstawienia w postępowaniu legalizacyjnym ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego (art 49b Prawa budowlanego) jest niezgodny z Konstytucją
  • Ustawa z 19 grudnia 2008 o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 18, poz.97) Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.206)

- Proponowane przez Sejmową Komisję "Przyjazne Państwo" zmiany, a mianowicie zgłoszenie budowy zamiast pozwolenia i kwestię zgody urbanistycznej obecnie bada pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP Trybunał Konstytucyjny - zakończył radca prawny Łukasz Bernatowicz.

Klastry, sposób na poprawę konkurencyjności

Czym jest właściwie klaster? Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji. Inaczej: koncentracja geograficzna firm poszczególnych branż połączonych świadomym działaniem w celu wzmacniania konkurencyjności samych przedsiębiorstw, jak i regionu. Są stymulatorami innowacyjności wewnętrznej i środowiskowej. Aktywizują eksport i przyciągają zagraniczne inwestycje
Najsłynniejszym klastrem na świecie jest Dolina Krzemowa, gdzie rozwija się mikroelektronika i komputeryzacja: na 30 mln m2 powierzchni znajduje się 6 tys. firm zatrudniających milion pracowników! W Polsce powstały już pierwsze grona, jednak wciąż jest ich zbyt mało, aby miały istotny wpływ dla naszej gospodarki.

- Duże przedsiębiorstwo ma przewagę nad rozdrobnionym sektorem MSP. Klaster przedsiębiorstw sektora MSP może jednak osiągnąć porównywalny bądź wyższy potencjał. Współpraca popłaca! - zapewniała Romana Gąsowska z Agencji Rozwoju Regionalnego "ARREKS" SA. - Przykład? Klaster Budownictwo Polski Centralnej. Powstał 12 grudnia 2008 roku w ramach projektu REG CON, finansowanego ze środków UE. Swym zasięgiem obejmuje obszar Polski centralnej ze szczególnym ukierunkowaniem na województwo łódzkie i region kleszczowski. Obecnie do klastra należy 20 podmiotów gospodarczych, 3 jednostki badawczo rozwojowe, tj. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, Politechnika Łódzka oraz Instytut Technik Budowlanych; reprezentująca władze lokalne Gmina Kleszczów oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. I to działa!

O lokalizacji klastra zdecydował nie tylko bezpośredni dostęp do surowców mineralnych (węgiel brunatny, iły, piaski, kreda jeziorna i inne) i użytecznych surowców odpadowych (popioły ze spalania węgla brunatnego i syntetyczny gips) ale także dogodne połączenie komunikacyjne z pozostałymi regionami kraju oraz koncentracja dostawców technologii, produktów i usług. Charakterystycznym elementem gospodarki tego regionu obok kompleksu górniczo-energetycznego jest powstawanie dużej ilości firm branży przemysłu budowlanego, nastawionych na innowacyjne rozwiązania. Bo misją klastra Budownictwo Polski Centralnej jest zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do współpracy w celu wdrażania nowych technologii w budownictwie i przeobrażenia sektora budowlanego w branżę innowacyjną, spełniającą oczekiwania mieszkańców regionu.

Firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku z Kutna jest inicjatorem i koordynatorem dwuletniego projektu Reg Con "Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów w budownictwie. Podejście regionalne, zaangażowanie lokalnych partnerów oraz międzyregionalna współpraca", którego celem jest rozwinięcie koncepcji tworzenia klastrów wśród regionów europejskich, opartej na Badaniach i Rozwoju, ze szczególnym naciskiem na budownictwo. W ramach realizacji projektu mają powstać klastry w 3 krajach UE, w tym również i w Polsce. Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013), Program: CAPACITIES – Zdolności Badawcze, Obszar tematyczny: REGIONY WIEDZY. Projekt jest realizowany przez Słowenię, Grecję, Finlandię oraz Hiszpanię pod przewodnictwem Polski. A to zobowiązuje...

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej