Program Mój Prąd. UWAGA! Zakończył się program Mój Prąd 2021

2021-10-07 8:43
program mój prąd
Autor: gettyimages Mój Prąd z miliardowym budżetem to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby

Program Mój Prąd, czyli program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, cieszy się dużym zainteresowaniem. Od 1 lipca przyjmowane są wnioski III edycji programu Mój Prąd. Jak podał 6 października NFOŚiWG, po nieco ponad 3 miesiącach wyczerpał się budżet programu Mój Prąd, co oznacza zakończenie naboru wniosków. IV edycja programu Mój Prąd ma ruszyć w 2022, ale system dopłat do fotowoltaiki będzie się różnić.

Spis treści

 1. Co oferuje program Mój Prąd?
 2. Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd?
 3. Program Mój Prąd - jak złożyć wniosek online?
 4. Pełnomocnik w programie Mój Prąd
 5. Program Mój Prąd 2021
 6. Co z zapowiadanym rozszerzeniem programu Mój Prąd?
 7. Ile wynosi dotacja w programie Mój Prąd 2021?
 8. Nowe obowiązki dla beneficjentów programu Mój Prąd
 9. Program Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna
 10. Program Mój Prąd 4.0. dobiegł końca

Program Mój Prąd ma wspomagać rozwój odnawialnych źródeł energii, uzupełniać program Czyste Powietrze. Oby przedsięwzięcia rządowe dały efekt, bo na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o OZE, wypadamy słabo, zwłaszcza promując węgiel jako źródło energii.  

Co oferuje program Mój Prąd?

Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie mikroinstalacji fotowoltaicznych i zachęcenie polskich gospodarstw domowych (szczególnie tych znajdujących się na terenach słabiej zurbanizowanych) do produkcji własnej energii. I to się udaje. Jest ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i lawina wniosków o dotacje (do tej pory było to 5000 zł).

Korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada się na oszczędności, ale są to też wymierne korzyści dla środowiska. Inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach Mojego Prądu przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok.

Przypominamy: pierwszy nabór wniosków ruszył 30 sierpnia 2019, a zakończył się 20 grudnia 2019. Drugi nabór wystartował 13 stycznia 2020. Od 31 marca 2020 przyjmowane były tylko wnioski elektroniczne. Nabór był planowany do 18 grudnia 2020, ale został zamknięty już 6 grudnia z powodu wyczerpania środków.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie może być przyznane w przypadku:

 • gotowej instalacji fotowoltaicznej podłączonej już do sieci elektroenergetycznej,
 • instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe,
 • wydatków na instalację poniesionych po 23 lipca 2019,
 • inwestycji, która nie jest rozbudową istniejącej już fotowoltaiki.

Program Mój Prąd - jak złożyć wniosek online?

Aby wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w programie Mój Prąd złożyć online, potrzebujemy profilu zaufanego lub e-dowodu. Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl. Przed złożeniem wniosku musimy przygotować:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku poinformuje e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku.

Pełnomocnik w programie Mój Prąd

Dla wszystkich, którzy nie mają profilu zaufanego czy e-dowodu, a chcą skorzystać z dotacji na domową elektrownię słoneczną, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotował kolejne ułatwienie w programie Mój Prąd. To możliwość składnia elektronicznych wniosków na gov.pl przez pełnomocnika.

Możliwość ta ma maksymalnie ułatwić składanie elektronicznych wniosków o dotacje. Rozstając się z końcem marca z papierowymi wnioskami w programie Mój Prąd było deklarowane uruchomienie prac nad kolejną cyfrową usługą, umożliwiającą składanie wniosków przez pełnomocnika. I właśnie udało się drożyć tę usługę. Od teraz pełnomocnik, czyli osoba upoważniona, może szybko i łatwo wyręczyć potencjalnych wnioskodawców w internetowym aplikowaniu o dotację.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Mój Prąd znajduje się na stronie mojprad.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”) i obowiązuje od 22 maja 2020 r. Należy go pobrać, wydrukować, podpisać a następnie załączyć w formie skanu do elektronicznego formularza na gov.pl.

Program Mój Prąd 2021

Program Mój Prąd 3.0 wystartował 1 lipca 2021. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Te złożone w formie papierowej będą odrzucane.

Program jest finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w III edycji programu będzie utrzymany.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na program Mój Prąd w 2021 roku 534 000 000 zł (prawie o połowę mniej niż poprzedniej edycji).

Co z zapowiadanym rozszerzeniem programu Mój Prąd?

Jak wynikało z doniesień, dotacja, która do tej pory obejmowała wyłącznie instalacje PV, miała zostać rozszerzona o kolejne ekorozwiązania, kompatybilne z fotowoltaiką, takie jak:

 • przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych, które mogą stać się bodźcem do rozwoju elektromobilności w Polsce,
 • systemy zarządzania energią w domu,
 • rozwiązania z zakresu magazynowania ciepła lub chłodu,
 • lokalne magazyny energii.

Rząd jednak zmienił koncepcję i rozszerzenie programu o kolejne rozwiązania przełożono na kolejną planowaną edycję. Ostatecznie, w 2021 roku zasady programu Mój Prąd są zbliżone do tego, co było.

Ile wynosi dotacja w programie Mój Prąd 2021?

I tu, niestety, pojawiła się zmiana na niekorzyść beneficjentów. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia wynosi nie więcej niż 3000 zł na jedno przedsięwzięcie. Do tej pory było to 5000 zł.

Nowe obowiązki dla beneficjentów programu Mój Prąd

Zgodnie z zasadami III edycji programu inwestor, który otrzymał dotację na fotowoltaikę zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie tablicy informacyjnej o treści “Inwestycja proekologiczna wsparta w programie Mój Prąd” wraz z odpowiednimi logotypami i umieszczenia jej w widocznym miejscu (np. na ogrodzeniu, elewacji budynku).

Na tablicy nie można umieszczać innych informacji i znaków graficznych, w tym np. logotypów firm instalujących panele PV.

Tablica informacyjna musi mieć wymiary min. 297 x 210 mm (format A4) i być wykonana z trwałego materiału – np. metalu, plastiku, drewna. Należy ją umieścić bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu – automatyczne powiadomienie o przyznaniu dotacji wysyłane jest poprzez GWD na adres mailowy podany we wniosku (nie później jednak niż dwa miesiące od daty otrzymania tego powiadomienia).

Program Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna

Trzeba wyjaśnić, że podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu Mój Prąd, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r., składanym w przyszłym roku.

Kwota odliczenia, która nie ma pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Program Mój Prąd 4.0. dobiegł końca

Wyczerpał się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu Mój Prąd, który wynosił 534 mln zł. Fundusz zakładał, że budżet na III edycję, przy wsparciu wnioskodawców kwotą do 3 tys. zł, wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych i tyle też wniosków od początku lipca wpłynęło do NFOŚiGW. 

Mimo obniżenia w III edycji Mojego Prądu kwoty maksymalnego wsparcia, zainteresowanie dotacjami nie zmalało. Codziennie wpływały nawet 3-4 tys. wniosków i już po miesiącu od rozpoczęcia naboru liczba złożonych wniosków przekroczyła 85 tys.

Tak szybkie wyczerpanie budżetu programu pokazuje, że program Mój Prąd cieszy się dużym zainteresowaniem. Widać to nie tylko po przekazanych przez nas środkach, ale przede wszystkim po liczbie mikroinstalacji fotowoltaicznych, jakie powstały w Polsce. W kraju funkcjonuje już ponad 600 tys. prosumentów - zaznaczył Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

NFOŚiGW przekazał, że nie zamierza zwiększać budżetu tegorocznej edycji programu. Ma to związek ze zmianą sytemu rozliczeń prosumentów z upustowego na sprzedażowy, który ma zacząć funkcjonować w 2022 roku.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska w 2022 ma przestać obowiązywać dla prosumentów tzw. net-metering, czyli system rozliczania okresowego, w formie opustu do faktury. Dziś prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kW rozliczają się w stosunku 1 do 0,8, tj. za jedną jednostkę energii oddaną do sieci (traktowanej jako wirtualny magazyn energii) mogą potem pobrać za darmo 0,8. Po zmianie przepisów mikroproducenci prądu wchodzący na rynek otrzymają możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej. Jeśli będą jej potrzebować, będą musieli za nią zapłacić.

Ministerstwo zapowiedziało też, że dla osób, które staną się prosumentami do końca 2021 roku, system opustów ma obowiązywać jeszcze przez 15 lat.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej