Nowe tereny inwestycyjne w centrum Sochaczewa

2010-12-08 11:10

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej oraz przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum Sochaczewa to dwa projekty, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają unijne dofinansowanie. Całkowita wartość inwestycji to przeszło 10,6 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie ponad 9 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali 7 grudnia 2010 r. marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

– Podpisywane dziś umowy są wyjątkowe, dlatego, że to pierwsze umowy na unijne dofinansowanie podpisywane w tej kadencji. Serdecznie gratuluję beneficjentom i życzę szybkiej realizacji i rozliczenia – powiedział marszałek Adam Struzik.

Nowe tereny inwestycyjne w centrum Sochaczewa

Zakres projektu jest szeroki i obejmuje m.in. uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną terenu komunalnego, zlokalizowanego w centrum miasta. Powstanie obwodowa ulica, otwierająca dostęp do przyległych nieruchomości. Droga połączy ul. Świerczewskiego z ul. 1 Maja, co pozwoli zagospodarować sąsiednie niezabudowane działki oraz usprawnić zagospodarowanie działek już zabudowanych.

Planuje się także przebudowę ul. Świerczewskiego oraz budowę parkingów. Dofinansowany projekt jest częścią działań zakrojonych na szerszą skalę, związanych z zagospodarowaniem terenu o pow. 0,8 ha wokół urzędu miasta oraz przebudową i modernizacją ratusza.

Projekt koncepcyjny zakłada, oprócz uzbrojenia gruntu w niezbędną infrastrukturę podziemną, utworzenie ulicy obwodowej, otwierającej dostęp do przyległych nieruchomości, zwiększenie liczby miejsc parkingowych obsługujących cały teren, przebudowanie włączenia ulicy Świerczewskiego w ulicę 1 Maja i urządzenie skweru.

Tytuł projektu: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew
Całkowita wartość projektu: 1 821 228,82 zł
Kwota dofinansowania: 1 582 712,70 zł
Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew

Oczyszczalnia ścieków w Małkini Górnej

Pierwszym etapem projektu jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 650 m3/d do 1300 m3/d. Zlikwidowana zostanie część istniejących obecnie obiektów takich jak składy i poletka do suszenia osadu czy złoże biologiczne. Na pozyskanym terenie zostanie natomiast zlokalizowany reaktor biologiczny zawierający urządzenia do przedwstępnego oczyszczania ścieków.

Projekt obejmuje także wykonanie na terenie oczyszczalni stacji zlewnej ścieków dowożonych. Obecnie ścieki oczyszczone odprowadzane są do bezodpływowego starorzecza pod nazwą Bużysko. W celu przeciwdziałania dalszej degradacji tego cennego akwenu przewiduje się odprowadzanie ścieków przewodem tłocznym do rzeki Bug.

Zastosowane w projekcie rozwiązania będą gwarantować niezawodność działania, łatwość obsługi, racjonalne koszty eksploatacji, niskie zużycie energii elektrycznej i co ważne – niskie zużycie chemikaliów. Nowoczesna technologia będzie spełniać zalecenia oraz wymogi norm krajowych i UE i przyczyni się do poprawy jakości okolicznych wód i stanu środowiska naturalnego.

Modernizacja oczyszczalni, budowa sieci kanalizacyjnej będą miały też wpływ na rozwój turystyki w tym regionie. Warto zauważyć, że gmina Małkinia Górna położona jest w dużej części na terenach Natura 2000.

Tytuł projektu: "Aktywizacja społeczno-gospodarcza Gminy Małkinia Górna poprzez rozwój infrastruktury technicznej – rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej"
Całkowita wartość projektu: 8 873 019,43 zł
Kwota dofinansowania: 7 542 066,51 zł
Beneficjent: Gmina Małkinia Górna
Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej