Klastry przyszłością SSE

2010-10-04 11:12
Minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej, 1 października 2010 r.
Autor: Ministerstwo Gospodarki ...podczas inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej.

- Przekształcenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w klastry spowoduje, że Polska stanie się jednym z krajów w Europie o najnowocześniejszym przemyśle - zapewnia wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Według ministra gospodarki strefy stanowią dobrą bazę do rozwoju klastrów przede wszystkim dzięki korzystnym warunkom prowadzenia działalności gospodarczej na ich terenie.

Nową koncepcję rozwoju SSE w Polsce przedstawił minister gospodarki Waldemar Pawlak 1 października 2010 r.
Autor: Ministerstwo Gospodarki Nową koncepcję rozwoju SSE w Polsce  przedstawił minister gospodarki Waldemar Pawlak 1 października...

- Teraz należy strefy przekształcić w przestrzeń, gdzie połączą się specjalizacje. Dobrym przykładem jest Dolina lotnicza wokół Rzeszowa, czy wrocławski klaster IT. Współpracuje tam wiele firm skupionych wokół jednej branży – wyjaśnia wicepremier Pawlak. - To przyszłość SSE.

Klastry przyszłością Specjalnych Stref Ekonomicznych

Specjalne Strefy Ekonomiczne mogą stać się w przyszłości bazą rozwoju klastrów w Polsce. Funkcjonowanie stref ma na celu przede wszystkim wsparcie rozwoju regionów, m.in. poprzez tworzenie lokalnych więzi kooperacyjnych oraz napływ nowych technologii i nowych metod zarządzania. Założenia te wpisują się w ideę budowania współpracy klastrowej pomiędzy przedsiębiorstwami. Sprzyjają temu przede wszystkim stworzone w SSE korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególne znaczenie mają też działania ukierunkowane na kreowanie atmosfery przedsiębiorczości i współpracy między podmiotami gospodarczymi, naukowymi oraz sektora publicznego.

Jednym z efektów działalności SSE jest tworzenie specjalizacji branżowej, która może być zalążkiem klastrów sektorowych. Klastry i parki mogą także stanowić dla samorządów lokalnych istotny element strategii przyciągania inwestorów – specjalizacja branżowa może bowiem wyróżniać gminę, powiat, województwo na tle ofert lokalizacyjnych innych regionów.

W konsekwencji rozwój klastrów może być czynnikiem dynamizującym działalność gospodarczą w strefach oraz zapewnić długookresowe korzyści dla funkcjonujących w ich ramach przedsiębiorstw.

Ministerstwo Gospodarki wraz z władzami SSE zamierza wspierać inicjatywę budowania klastrów na terenach stref. Służyć temu będą:

 • promocja klasteringu wśród przedsiębiorstw w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
 • zachęty dla spółek zarządzających strefami do podejmowania działań na rzecz sieciowania przedsiębiorstw, w tym inicjowania oraz koordynowania klastrów,
 • stworzenie systemu preferencji (dodatkowe punkty) w systemie ewaluacji kluczowych klastrów w Polsce dla inicjatyw klastrowych funkcjonujących w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych,
 • stworzenie systemu preferencji (dodatkowe punkty) w ocenie merytorycznej dla podmiotów działających w klastrach zlokalizowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w przypadku ubiegania się przez nie o dofinansowanie z różnych działań z programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych.
 • Klaster to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2 grudnia 2006 r. przestrzenna i sektorowa koncentracja podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności. Może w nim działać co najmniej 10 przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze.

  Przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra.

  Przykładowe inicjatywy klastrowe działające na terenie SSE

  • SSE EURO+PARK Mielec
   Na obszarze SSE Euro: Park Mielec funkcjonuje klaster Dolina Lotnicza. Zlokalizowany jest w południowo:wschodniej Polsce, znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Klaster działa w formie stowarzyszenia z siedzibą w Rzeszowie. "Dolina Lotnicza"” zrzesza ponad 70 firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych. Posiada również rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe.
  • Wałbrzyska SSE
   Na jej terenie istnieją obecnie 2 znaczące klastry: z sektora AGD (firmy związane z Electrolux Poland Sp. z o.o) i motoryzacyjnego (przedsiębiorstwa skupione wokół Toyoty). Strefa posiada ponadto duży potencjał współpracy w zakresie przemysłu i IT.
  • Suwalska SSE
   13 sierpnia 2010 r. podpisano porozumienie w sprawie przystąpienia do Polskiego Klastra Drzewnego Polish Wood Luster, koordynowanego przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Chorzowie. Na jego podstawie uruchomione zostanie przedsiębiorstwo przetwarzające odpady drzewne. Po rozpoczęciu inwestycji zaplanowanej na wiosnę 2011 r., do SSSE będą wchodziły z inwestycjami inne przedsiębiorstwa skupione w tym klastrze.
  • Pomorska SSE
   W strefie działają 3 klastry: Pomorski klaster ICT, którego siedziba oraz większa część skupionych w nim przedsiębiorstw znajduje się na obszarze strefy, Crystal Park (panele LCD). Powstaje też klaster przedsiębiorstw związanych z produkcją wielkogabarytową.
  • Krakowski Park Technologiczny
   Kilka przedsiębiorstw ulokowanych w strefie działa w Małopolskim Klastrze Technologii Informacyjnych.

  Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Gospodarki z 2009 r. pt. "Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych", rozwój klastrów jest jednym z elementów polityki dotyczącej SSE. Dążąc do optymalizacji efektów działalności stref, duży nacisk w dokumencie został położony na zdefiniowanie inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju.
  Jako kwalifikujące się do wsparcia instrumentem SSE uznaje się inwestycje: innowacyjne, w priorytetowe sektory gospodarki, wspierające rozwój klastrów, parków przemysłowych i technologicznych, zwiększające stopień uprzemysłowienia regionów oraz tworzące określoną liczbę nowych miejsc pracy. W niektórych przypadkach kryterium wspierania rozwoju klastrów jest jednym z kryteriów wydawania zezwolenia na działalność na terenie SSE.

  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Czytaj więcej