Jeden dodatek węglowy na jeden adres, dłuższy termin na wypłaty. Rząd zmienia dodatek węglowy!

2022-09-03 8:19

Zgodnie z zapowiedzią ministerstwo uszczelnia przepisy o dodatku węglowym. 2 września Sejm zdecydował, aby jeden dodatek węglowy przypadał na jeden adres. Ma to zapobiec sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych. Wnioskujący poczekają też dłużej na wypłatę pieniędzy. Jak długo?

Zapisy ustawy o dodatku węglowym, niedoprecyzowanie, czym jest gospodarstwo domowe, dają pole do nadużyć, czego efektem jest, jak sami przedstawiciele rządu mówią, nagłe mnożenie się gospodarstw domowych. Dla przykładu, w tym samym domu mieszkają dwie, trzy rodziny, korzystające z jednego pieca na węgiel – każdej z nich przysługuje po 3000 zł.

Jeden dodatek węglowy wypłacany na jeden adres

Zgodnie z zapowiedzią szykuje się nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Jeden dodatek węglowy ma być wypłacany na jeden adres, a nie jak zakładano wcześniej, na gospodarstwo domowe. Ta zmiana ma przeciwdziałać celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. A o takich praktykach, informowały samorządy.

W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych we wniosku o wypłatę dodatku, organ rozpatrujący będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Dłuższy termin na wypłaty dodatku

Zostanie wydłużony termin, jeśli chodzi o możliwość rozpatrywania wniosków na węgiel - z 30 dni do 60 dni. Ma to dać samorządom więcej czasu na weryfikację wniosków. Tym samym wydłuży termin wypłat świadczeń.

Tym samym wydłuża się termin wypłaty świadczenia - do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022.

Instrukcja w przyznawaniu dodatku węglowego dla gmin

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało "Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego". Instrukcja zawiera dokładne wyjaśnienia, jak samorządy mają weryfikować wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Kto otrzyma dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. Na potrzeby ustawy o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
  • wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
  • wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Ile gospodarstw domowych w jednym mieszkaniu?

Definicja gospodarstwa domowego była niedoprecyzowana w ustawie, dlatego Polacy masowo zaczęli wykorzystywać tę lukę w prawie. Radą na to aby rodzina mieszkająca w jednym domu, nie składała kilku wniosków o dodatek węglowy, jest doprecyzowanie i wyjaśnienie jak będzie traktowane gospodarstwo domowe do wypłaty dodatku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia w poradniku, co można uznać za gospodarstwo domowe.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

„Wspólnie gospodarować oznacza wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą prowadzi się gospodarstwo domowe, a wszystko dodatkowo uzupełnione cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się różne elementy, jak ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.” czytamy w poradniku ministerstwa.

W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych.

W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Wobec tego wydaje się niezasadne aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, "Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego"

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej