Jak zawiesić działalność gospodarczą – podstawowe informacje

2010-08-16 12:01

W związku z wejściem w życie 20 września 2008 r. przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 141, poz. 888) oraz licznie napływającymi pytaniami, Ministerstwo Gospodarki udziela następujących wyjaśnień...

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, z chwilą wejścia w życie nowelizacji ustawy SDG (tj. od 20 września br.) odbywać się będzie w organach ewidencyjnych na podstawie przepisów ustawy z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej Przepisy ustawy SDG, określające tryb zgłaszania zawieszenia i wpisu do ewidencji, zaczną obowiązywać dopiero z dniem 31 marca 2009 r.

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników

Artykuł 14a ustawy SDG wprowadza ogólną zasadę, że przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Stosownie do art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoba zatrudniona – w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy – jest osobą pozostającą w stosunku pracy i tym samym jest stroną tego stosunku. Osoby wykonujące pracę w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy agencyjnej, o dzieło czy zlecenia) nie są pracownikami chyba, że treść takich umów wykazywać będzie cechy stosunku pracy. Wówczas takie zatrudnienie należy traktować jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników (art. 14a ust. 2).

Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, w takim przypadku uznaje się, że przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowani będą w sferze praw i obowiązków, szczególnie w sferze podatkowej, tak jakby nadal wykonywali działalność gospodarczą. Nie będzie miał do nich zastosowania art. 14a ustawy SDG.

Z uwagi na fakt, iż organ ewidencyjny nie może żądać od przedsiębiorcy dokumentów nieprzewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy SDG), w opinii Ministerstwa Gospodarki wystarczające jest poinformowanie przedsiębiorcy w tym zakresie.

Dokumenty potwierdzające fakt zgłoszenia informacji o zawieszeniu albo o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Zgłoszenie przez przedsiębiorcę informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej albo informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej skutkuje zmianą wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Ponieważ ustawodawca nie reguluje kwestii wydawania dokumentów potwierdzających fakt zgłoszenia ww. informacji, natomiast dla przedsiębiorcy taki dokument będzie niezbędny w celu potwierdzenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przed innymi organami (urząd skarbowy, ZUS), w ocenie Ministerstwa Gospodarki za właściwe należy uznać, iż organ ewidencyjny powinien wydać przedsiębiorcy zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji w związku z dokonanym przez przedsiębiorcę zgłoszeniem.

Opłata za wydanie zaświadczenia

Ustawodawca nie reguluje kwestii opłaty za wydanie zaświadczenia w związku ze zgłoszeniem przez przedsiębiorcę informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej albo informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Pobieranie opłaty za wydanie zaświadczenia w ww. zakresie powinno zatem odbywać się na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o opłacie skarbowej.

Okres zawieszenia

Stosownie do art. 7ba ust. 4 pkt 3 przedsiębiorca w zgłoszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wskazuje okres, na jaki nastąpi zawieszenie.

Przedsiębiorca może zatem dowolnie określić okres zawieszenia. Może on być określony konkretnymi datami (data rozpoczęcia i data zakończenia), ale nie ma także żadnych przeszkód prawnych, aby przedsiębiorca mógł wskazać okres zawieszenia określonego w miesiącach (np. na 6 miesięcy).

Należy zatem domniemywać, że datą rozpoczynającą zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może być konkretna data wskazana w zgłoszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, a jeżeli przedsiębiorca nie wskaże takiej daty, należy uznać, że zawieszenie rozpocznie się od dnia złożenia organowi zgłoszenia informacji w tym zakresie.

W opinii resortu gospodarki niedopuszczalne jest natomiast wskazanie przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu daty rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wcześniejszej niż data złożenia tego zgłoszenia.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej uwarunkowane jest złożeniem zgłoszenia informacji w tym zakresie. Zgłoszenie takie powinno zostać złożone przed upływem okresu, na jaki przedsiębiorca zadeklarował zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. W przedmiotowym zgłoszeniu przedsiębiorca powinien wskazać datę, z którą nastąpi wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Data wznowienia nie może być wcześniejsza, niż data złożenia wniosku, nie może być także wskazana po upływie maksymalnego okresu, na jaki może zostać zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej, tj. po upływie 24 miesięcy od daty zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Niezłożenie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej