Dobrowolna certyfikacja usług usuwania z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest

2009-10-13 14:00

Instytut Techniki Budowlanej od szeregu lat uczestniczy w ocenach wyrobów zawierających azbest i wpływu stosowania tych wyrobów na szeroko pojęte - środowisko wewnętrzne oraz zewnętrzne obiektów budowlanych. Pracownicy Instytutu uczestniczą także w nadzorowaniu robót demontażowych dotyczących wyrobów z azbestem i badaniu powietrza pod kątem zanieczyszczenia pyłami azbestu po wykonaniu takich robót. Badane są też zagrożenia powstające w strefach pracy podczas robót demontażowych.

Zapraszamy Państwa Firmę do wzięcia udziału w prowadzonej przez ITB akcji wdrożenia na rynku budowlanym programu dobrowolnej certyfikacji usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.

 

Oprócz poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu takiej usługi, przez wprowadzenie i przestrzeganie ustalonych w tym zakresie zasad (kontrolowanych m.in. przez ITB) uzyskany przez Państwa Firmę certyfikat będzie również dodatkowym atutem w przetargach na wykonanie tego typu usługi.

 

Pierwszym pięciu Firmom, które zgłoszą się do nas w zakresie poddania się procesowi certyfikacji tej usługi, oferujemy bardzo korzystne warunki finansowe.

 

Szczegółowe informacje odnośnie Programu Certyfikacji usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz Kryteriów Technicznych ITB zostaną przekazane zainteresowanym organizacjom drogą e-mailową.

 

Instytut Techniki Budowlanej

W wielu przypadkach, w pracach związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, wykonywanych zarówno w przeszłości, jak i obecnie, można zaobserwować szereg błędów: organizacyjnych i technicznych związanych z koncepcją prac oraz przygotowaniem obiektu budowlanego. Ponadto na prace z wyrobami zawierającymi azbest nie można dawać gwarancji, gdyż błędy technologiczne i wykonawcze z zakresu BHP, zwłaszcza minimalizacji i kontroli zapylenia nie mogą być stwierdzone wizualnie po zakończeniu prac, jak ma to miejsce z większością prac budowlanych, mogą natomiast skutkować przez długi okres emisją szkodliwych pyłów. Badanie tych pyłów i ich liczbowa ocena, celem udowodnienia zaistniałych nieprawidłowości jest działaniem kosztownym, technicznie złożonym, a krajowe przepisy nie ustalają w tym względzie kryteriów liczbowych (dla prac prowadzonych wewnątrz pomieszczeń). Z tego powodu dążyć należy od samego początku procesu inwestycyjnego, związanego z naprawą lub konserwacją wyrobów zawierających azbest do przestrzegania surowych procedur postępowania w zakresie BHP i minimalizacji emisji pyłu.

Inwestor podejmujący plany prac remontowo budowlanych z udziałem wyrobów zawierających azbest powinien mieć prawo wyboru firmy właściwie przygotowanej do prac. Wskutek braku obowiązkowej licencji na wykonywanie tego typu prac nie można zweryfikować realnych możliwości wykonawców i poprawności ich działań. Z uwagi na ten fakt ITB podjął się określenia kryteriów jakości i niezbędnych wymagań bezpieczeństwa dla omawianych prac. Spełnienie ustalonych Kryteriów i wymagań bezpieczeństwa będzie weryfikowane w procesie certyfikacji.

Opracowania systemu dobrowolnej certyfikacji podjęły się dwa zakłady ITB: Zakład Certyfikacji oraz Zakład Ochrony Środowiska. Pierwszy z wymienionych zakładów zajmuje się prowadzeniem procesów certyfikacji, w tym procesów dobrowolnej certyfikacji m.in. usług budowlanych, uwzględniając specyficzne wymagania stawiane dla poszczególnych ich rodzajów. Zakład Ochrony Środowiska w ramach pracy nad tym tematem, jako zajmujący się od lat problemami azbestu w budynkach, opracował na potrzeby systemu koncepcję szkolenia specjalistycznego, ogólny schemat wymagań wraz z szczegółowymi wymogami technicznymi, jakie powinny być spełnione przez firmę przystępującą do certyfikacji.

Ogólne informacje o systemie:
Certyfikacja usług usuwania z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest prowdzona będzie dla konkretnego zakładu (wykonawcy, świadczącego usługę demontażu lub oczyszczania obiektu z azbestu), który aktualnie posiada uprawnienia do prowadzenia prac i je realizuje. Certyfikat przyznawany będzie po spełnieniu określonych wymagań organizacyjnych, technicznych oraz po zdaniu egzaminu pisemnego lub (i) ustnego, potwierdzającego wiedzę w zakresie przedmiotowych prac demontażowych. Umiejętności nabyte podczas szkolenia oraz przy poprzednio wykonywanych robotach, powinny być poparte praktyczną wiedzą (stosowaną podczas robót), a potwierdzone przez ITB w czasie inspekcji przeprowadzonych na budowie.

 • Etap pierwszy - po spełnieniu podstawowych wymagań prawnych aktualnie obowiązujących wykonawców przewidziane jest:
  • szkolenie dla przedstawicieli firm (kierownicy robót lub brygadziści) ubiegających się o certyfikat,
  • opracowanie przez wykonawcę robót – na podstawie wymagań Zakładu Certyfikacji ITB – dokumentacji systemowej (Zakładowego Systemu Jakości), regulującej sposób postępowania i nadzoru nad procesem związanym z wykonywaniem usługi w sposób zapewniający wymaganą jakość i bezpieczeństwo prac.
  Etap pierwszy zostanie zakończony egzaminem w zakresie wiedzy nabytej podczas szkolenia.
 • Etap drugi - wykonawcy przedstawią i przedyskutują ze specjalistami z ITB swoje aktualnie realizowane projekty w zakresie Planów Robót i Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
 • Etap trzeci - inspekcja zrealizowana na budowach, w trakcie wykonywania prac. Ocenione zostanie wdrożenie i funkcjonowanie Zakładowego Systemu Jakości (ZSJ). Zbadane zostaną przygotowania budynku do robót, zaplanowanie stref ze względu na poziom zagrożenia i zanieczyszczenia ich przez pył azbestu, sposób wydzielenia stref pracy, stref oczyszczania, stref zaplecza, oznakowanie stref, przygotowania budynku do prac, oraz sposób i jakość ich wykonania. Ponadto wykonane zostaną pomiary czystości powietrza, dokładnie ilustrujące: 
  • czystość powietrza w budynku przed podjęciem robót; 
  • czystość powietrza w strefie pracy i poza nią (podczas realizacji robót); 
  • czystość powietrza w strefie pracy i poza nią (po zakończeniu prac oczyszczających).

Na podstawie uzyskanych tą drogą informacji o poziomach zagrożeń przedstawiona zostanie ocena jakości prac oraz zalecane działania korygujące.
Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu oraz wniosków z inspekcji wykonawca uzyska certyfikat ITB na usługę demontażu wyrobów zawierających azbest.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej