Ceny prądu 2023 - mimo zamrożenia oraz limitów i tak nie unikniemy podwyżki cen prądu w 2023 roku

2022-12-28 9:28
Ceny prądu 2023
Autor: Getty Images Zamrożenie cen prądu dla firm, podmiotów wrażliwych pod warunkiem złożenia oświadczenia

Ceny prądu 2023 będą zamrożone w 2023 roku. Oznacza to, że od 1 grudnia 2022 zostały wprowadzone maksymalne ceny za energię elektryczną dla małych i średnich firm, podmiotów wrażliwych oraz dla gospodarstw domowych, które przekroczą limity rocznego zużycia prądu. Jednak mimo to, ceny prądu w 2023 roku wzrosną. Dlaczego i o ile?

Spis treści

 1. Dlaczego ceny prądu w 2023 roku wzrosną?
 2. O ile wzrosną ceny prądu w 2023 roku?
 3. Jak będą wyglądały rozliczenia za energię w 2023 roku?
 4. Jak zmieniają się ceny i stawki opłat w zatwierdzonych taryfach?
 5. Zamrożone ceny prądu 2023 - trzeba złożyć oświadczenie!
 6. Jak można składać oświadczenie?
 7. Od kiedy zamrożenie cen prądu dla firm i gospodarstw domowych?
 8. Zamrożenie cen prądu dla firm i gospodarstw domowych - jakie stawki?
 9. Czy gospodarstwa domowe muszą składać oświadczenie?
 10. Ceny prądu 2023 dla gospodarstw domowych - kto musi złożyć oświadczenie?

Dlaczego ceny prądu w 2023 roku wzrosną?

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził właśnie taryfy największym spółkom dystrybucyjnym w Polsce, dlatego rachunki za energię elektryczną w 2023 roku wzrosną, mimo ustalonego przez rząd zamrożenia cen prądu. Zgodę na podwyżkę dostało czterech sprzedawców z urzędu: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea, Energa Obrót. Ponadto od 1 stycznia wraca podatek VAT.

Podwyżka taryf nie będzie miała wpływu na ceny energii do limitu zamrożenia cen prądu tj. 2000 kWh w gospodarstwie domowym, 2600 w gospodarstwie z niepełnosprawnymi, 3000 kWh w gospodarstwie rolnym albo wielodzietnym. W granicach limitów będą obowiązywały ceny z 2022 roku. Zużycie powyżej będzie rozliczane według nowych stawek z zastrzeżeniem, że cena maksymalna wyniesie 0,693 zł za kWh bez akcyzy. Jednak ceny prądu w 2023 roku mogą wzrosnąć z powodu podwyżek obciążeń tj.:

 • opłata dystrybucyjna (powyżej limitu nie jest zamrożona),
 • powrót stawki VAT,
 • inflacja.

O ile wzrosną ceny prądu w 2023 roku?

Podwyżki cen prądu w 2023 dla gospodarstw domowych wyniosą średnio 60%. Chodzi wyższe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej. Ale uwaga, podwyżki cen prądu w 2023 nie dotyczą wprost gospodarstw domowych. Więcej poniżej.

Jak będą wyglądały rozliczenia za energię w 2023 roku?

W związku z niestabilną sytuacją na rynkach surowców (węgla i gazu) rząd zdecydował się na wprowadzenie szeregu rozwiązań, które mają chronić w 2023 roku odbiorców uprawnionych przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej. Nie wyklucza to jednak wprowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy, nie dotknął wprost odbiorców w gospodarstwach domowych, ale wygenerują koszty, jakie poniosą przedsiębiorstwa energetyczne.

Jak w takim razie będą wyglądały rozliczenia za prąd w 2023 roku?

 • Ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh), zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku.
 • Za zużycie energii ponad te wielkości, sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh.
 • Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do ww. limitów zużycia.
 • Jeżeli natomiast odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok.
Ceny prądu 2023
Autor: URE Uproszczony schemat rozliczeń z odbiorcami w gospodarstwach domowych w 2023 roku

Poniżej tabela przedstawiająca procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną w skali jednego miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh, po przekroczeniu maksymalnego zużycia określonego w ustawie. Tabela nie zawiera wartości odnoszących się do przedsiębiorstw Stoen Operator oraz E.ON, ze względu na brak zatwierdzenia do chwili obecnej taryfy przedsiębiorstwa E.ON.

Operator Systemu Dystrybucyjnego/Sprzedawca z urzędu

Łączna zmiana rachunku za energię elektryczną na miesiąc
[%] [zł/miesiąc]

ENEA Operator/ENEA

60 84,60

ENERGA Operator/ENERGA Obrót

56,7 88,30

PGE Dystrybucja/PGEObrót

60,5-61* 90,80

Tauron Dystrybucja/Tauron Sprzedaż/Tauron Sprzedaż GZE

59-61* 83,10-85,40

*Łączne skutki dla odbiorców PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw.

Jak zmieniają się ceny i stawki opłat w zatwierdzonych taryfach?

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wzrost taryf w sektorze dystrybucji są:

 • wysokie koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych,
 • wzrost taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 • rosnąca inflacja,
 • inwestycje w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych.

Poniżej tabela przedstawiająca zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2023 r. taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

Operator Systemu Dystrybucyjnego/Sprzedawca z urzędu Zmiana średniej stawki w dystrybucji ogółem (dla wszystkich grup taryfowych) Zmiana średniej stawkiw dystrybucji dla odbiorców w grupach G Zmiana średniej ceny w obrocie(u sprzedawcówz urzędu) dla odbiorcóww grupach G
[%]

ENEA Operator/ENEA

48,1 45,5 158,1

ENERGA Operator/ENERGA Obrót

40,5 40,7 177,3

PGE Dystrybucja/PGE Obrót

48,0 48,3 158,1

Tauron Dystrybucja/Tauron Sprzedaż

45,5 45,1 173,6

Tauron Dystrybucja/Tauron Sprzedaż GZE

45,5 45,1 170,3*

Stoen Operator

43,0 45,9 -

Razem

45,5 45,3 -

* Zmiana średniej ceny w obrocie dla Tauron Sprzedaż GZE tj. przedsiębiorstwa zwolnionego dotychczas z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia, została wyliczona przy uwzględnieniu średniej ceny wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 24 października 2022 r. nr 46/2022 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2022 r.

Zamrożone ceny prądu 2023 - trzeba złożyć oświadczenie!

Mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz podmioty wrażliwe m.in. szkoły, szpitale, spółki komunalne oraz gminy powinny złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh. Jeżeli oświadczenie zostało złożone do 30 listopada 2022 maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. W poniższym artykule wzór oświadczenia do pobrania.

Jak można składać oświadczenie?

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Oświadczenie muszą złożyć

Oświadczenie muszą złożyć podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności, tj.: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.

Od kiedy zamrożenie cen prądu dla firm i gospodarstw domowych?

Maksymalna cena prądu będzie stosowana przez sprzedawców:

 • od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 (pod warunkiem złożenia oświadczenia) dla podmiotów użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorców, przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii.
 • od momentu przekroczenia limitu 2000, 2600 lub 3000 kWh dla gospodarstw domowych, do 31 grudnia 2023.

Zostaną też wprowadzone rekompensaty, które mają pokryć straty firm zajmujących się obrotem energią elektryczną. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń. Enea, Energa Obrót, Tauron Sprzedaż i PGE Obrót, złożyły już w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o podwyżki cen za energię elektryczną. Przyjęte przez URE wyższe taryfy wpłyną m.in. właśnie na skalę rekompensat dla firm za mrożenie cen. Decyzji o podwyżkach cen prądu w 2023 roku można się spodziewać w połowie grudnia. Ze względu na zamrożenie cen prądu przez rząd, podwyżek nie muszą się obawiać wszyscy, którzy złożą stosowne oświadczenia. Jednak trzeba pamiętać, że jesteśmy chronieni tylko do końca 2023 roku. Co będzie w 2024?

Zamrożenie cen prądu dla firm i gospodarstw domowych - jakie stawki?

Maksymalne ceny za energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii mają wynieść:

 • dla małych i średnich firm oraz podmiotów użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów wrażliwych - maks. 785 zł za MWh.
 • dla gospodarstw domowych nie więcej niż 693 zł za MWh.

Ceny te nie obejmują 23-procentowego VAT.

Czy gospodarstwa domowe muszą składać oświadczenie?

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy. Natomiast, aby skorzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh trzeba złożyć oświadczenie. To inny dokument niż dla firm i podmiotów wrażliwych. Szczegóły poniżej.

Ceny prądu 2023 dla gospodarstw domowych - kto musi złożyć oświadczenie?

Przypomnijmy, że maksymalna cena energii dla gospodarstw domowych obowiązuje po przekroczeniu rocznych limitów zużycia energii, które rząd wprowadził w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Limity te wynoszą:

 • 2000 kWh dla gospodarstw domowych,
 • 2600 kWh, jeśli jednym z domowników jest osoba niepełnosprawna,
 • 3000 kWh jeśli jest się rolnikiem lub posiada Kartę Dużej Rodziny.

Nie trzeba składać oświadczenia, aby mieć próg 2000 kWh. Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia wraz z załącznikami do 30 czerwca 2023. Wzór oświadczenia oraz więcej informacji w artykule - Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby płacić mniej za prąd w 2023?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej