Centrum Mediacji Lewiatan

2006-02-27 16:36

Przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan rozpoczyna działalność Centrum Mediacji. Polscy przedsiębiorcy zyskają więc możliwość rozstrzygnięcia sporu w ciągu zaledwie kilkunastu dni. Z badań Banku Światowego wynika, że czas trwania procedury dochodzenia roszczeń kontraktowych przed sądem w Polsce zajmuje średnio 1000 dni. W grupie 140 badanych krajów taki wynik stawia nasz kraj na 6. pozycji od końca.

Dla porównania - w Holandii na rozstrzygnięcie sporów czeka się średnio 48 dni, a we Francji - 75 dni (te kraje są w europejskiej czołówce).
Sprawne funkcjonowanie sądownictwa w Polsce jest szczególnie ważnym elementem życia gospodarczego, niezbędnym dla prawidłowego działania przedsiębiorstw.
Wysokie koszty postępowania i długotrwałe procedury to powody, dla których wzrasta zapotrzebowanie na stosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jak arbitraż i mediacja. Doświadczenia USA i krajów Unii Europejskiej wskazują, że wraz z rozwojem gospodarki rynkowej i wzrostem liczby sporów procedury umożliwiające odciążenie sądów powszechnych stają się wręcz koniecznością.

Co to jest mediacja?

PKPP Lewiatan propaguje ideę mediacji, ponieważ stanowi ona najważniejszą i najprostszą w zastosowaniu formę alternatywnego rozwiązywania konfliktów gospodarczych i społecznych.
Mediacja odbywa się z udziałem niezależnej osoby trzeciej - mediatora, która pomaga stronom osiągnąć porozumienie. Nie antagonizuje ona stron i częściej utrzymują one pozytywne relacje po jej zakończeniu niż ma to miejsce w przypadku procesów sądowych. Do zalet postępowania mediacyjnego zalicza się również fakultatywność, szybkość, niski koszt, brak formalności i poufny charakter.
Chociaż w postępowaniu mediacyjnym niezbędne są wzajemne ustępstwa stron, to jednak każda z nich ma szanse na osiągnięcie tych celów, które są dla niej szczególne ważne.
Strony podejmują decyzję nie tylko w oparciu o przepisy prawa, ale biorą pod uwagę również normy pozaprawne, np. etyczne lub obyczajowe. Wyzwala to kreatywność stron, a także jest wyrazem ich autonomii w kształtowaniu ugody zawartej w mediacji.

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą wybraną przez sąd (lub obie strony), która pomaga kontrahentom rozwiązać spór i zawrzeć ugodę. Nie jest sędzią, nie wydaje wyroku, nie doradza ani nie opiniuje. Podczas mediacji zachowuje bezstronność.


Prace nad założeniami do modelu mediacji PKPP Lewiatan rozpoczęła już pod koniec 2003 r. Celem miało być zapewnienie prostego, nieskomplikowanego i skutecznego sposobu dochodzenia roszczeń cywilnych, a także odciążenie sądownictwa powszechnego.
Eksperci Lewiatana aktywnie uczestniczyli w całym procesie legislacyjnym rządowego projektu nowelizacji instytucji mediacji i postępowania pojednawczego. Nowelizacja KPC w tym zakresie została uchwalona w lipcu 2005 r. i weszła w życie w grudniu 2005 r.
 Konsekwencją działań Lewiatana jest utworzenie Centrum Mediacji działającego przy PKPP Lewiatan, które będzie uzupełnieniem systemu pozasądowego rozstrzygania sporów gospodarczych. Jego elementem jest utworzony w ubiegłym roku przez PKPP Lewiatan Sąd Arbitrażowy.
Centrum będzie rozstrzygało spory gospodarcze oraz spory społeczne przedsiębiorstw.

Prezesem Centrum Mediacji Lewiatan jest mec. Maciej Bobrowicz - autorytet z dziedziny mediacji gospodarczej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz autor pierwszej książki nt. mediacji w Polsce.
Funkcję wiceprezesa pełni mec. Wojciech Błaszczyk, wiceprezydent PKPP Lewiatan. Na liście mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan znajdują się wybitni prawnicy i inni doświadczeni praktycy, przeszkoleni w zagranicznych ośrodkach mediacyjnych (USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej