680 mln zł dla MSP - szansa na ostatnie unijne dotacje w tym roku

2007-05-24 13:22

Dla Małych i Średnich Przedsiębiorców pojawia się dodatkowa i ostatnia w tym roku szansa na pozyskanie finansowania z funduszy Unii Europejskiej. Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego prawdopodobnie już od listopada 2006 r. będzie można składać wnioski o dotacje w ramach działania 2.2.1 SPO WKP "Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji".

Na firmy z sektora MSP czeka 680 mln zł z unijnej puli. Projekty muszą dotyczyć poprawy poziomu innowacyjności firm poprzez nowe inwestycje i tworzyć nowe miejsca pracy. Przedsiębiorstwo może pozyskać nawet do 15 mln euro.
Kto może skorzystać ze wsparcia? Beneficjentami wsparcia mogą być wyłącznie podmioty z sektora MSP (w myśl zapisów Rozporządzenia Komisji (Wspólnoty Europejskiej) nr 364/2004), prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski.

Na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie?
Projekty muszą dotyczyć poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie nowych inwestycji związanych z:

  • utworzeniem lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (inwestycje w sferze produkcji, usług);
  • rozpoczęciem dokonywania zasadniczych zmian w przedsiębiorstwie odnośnie produkcji lub procesu produkcyjnego, wyrobu lub usługi.

Należy pamiętać o zapewnieniu i prawidłowym udokumentowaniu innowacyjności zakładanych rozwiązań. Jedynie projekty uwzględniające wprowadzenie najnowszych technologii mają szansę powodzenia. Na etapie oceny merytorycznej można uzyskać za to kryterium maks. 26 pkt na 100 pkt ogółem.

Nowe miejsca pracy
Szanse powodzenia projektu - w ocenie dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą (PARP) - maksymalizuje uwzględnienie w projekcie mechanizmów tworzenia nowych miejsc pracy (przyrost netto w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu).

Na jakie wsparcie można liczyć?
Poziom wsparcia uzależniony jest od regionu, w którym inwestycja jest ulokowana. Wielkość wsparcia musi przekraczać 500 tys. PLN i musi być mniejsza niż 15 mln EUR. Wartość kosztów kwalifikowanych powinna być mniejsza niż 25 mln EUR.

Wysokość dotacji w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, natomiast w przypadku średnich przedsiębiorstw - 60%.

Ważne
Przy projektach, w których udział kredytu/leasingu będzie wynosił co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowanych, dołączenie do wniosku promesy kredytowej będzie stanowić podstawę do pozytywnej oceny techniczno-ekonomicznej w ramach kryterium "kondycja finansowa wnioskodawcy oceniona na podstawie wniosku i dokumentów załączonych do wniosku umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu". 

Warto pamiętać
Przed wypełnianiem wniosku należy zapoznać się z regulacjami prawnymi oraz wytycznymi i obowiązującymi dokumentami dla danego działania. Warto szczegółowo rozpisać zakres inwestycji i  prawidłowo zaklasyfikować koszty. Od samego początku trzeba pamiętać o zapewnieniu trwałości inwestycji.

Istotne jest samo wypełnienie dokumentów. Nie należy zostawiać żadnej pustej rubryki. W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy przedsięwzięcia, trzeba wpisać "nie dotyczy" - wniosek powinien być bowiem kompletny i posiadać wszystkie wymagane załączniki. Musi być parafowany na każdej stronie i podpisany przez uprawnione do tego osoby. Jeżeli wyznaczony został pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo w formie pisemnej (dokumenty powinny być spięte, a strony ponumerowane).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej