Zasiłek stały 2024 - jaka podwyżka? Ile wynosi zasiłek stały w roku 2024?

2024-02-02 9:04
Zasiłek okresowy
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Zasiłek stały od 2024 będzie wyższy

Od stycznia 2024 wrasta zasiłek stały wypłacany przez MOPS. Podwyższone zostaną ponadto kryteria dochodowe, które określają krąg osób uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy społecznej. Zmiany te wynikają z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Ile wyniesie zasiłek stały w 2024 roku? Jakie są zasady przyznawania wsparcia?

Spis treści

 1. Ile będzie wynosił zasiłek stały w roku 2024?
 2. Od kiedy podwyżka zasiłku stałego?
 3. Dla kogo zasiłek stały w 2024?
 4. Zasiłek stały: ile wynosił do końca 2023 roku
 5. Na jaki okres przyznawany jest zasiłek stały?
 6. Gdzie złożyć wniosek o zasiłek stały? Zasady przyznawania świadczenia
Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Przypomnijmy, że Sejm uchwalił ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. 24 sierpnia ukazała się ona w Dzienniku Ustaw.

Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z którymi więcej osób będzie mogło skorzystać z zasiłku stałego, a sam zasiłek zostanie znacząco podwyższony.

Ile będzie wynosił zasiłek stały w roku 2024?

Zgodnie z nowym brzmieniem  art. 37 zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Od kiedy podwyżka zasiłku stałego?

Przepisy te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Dla kogo zasiłek stały w 2024?

Pozostałe przepisy, w tym zasady przyznawania zasiłku stałego nie ulegają zmianie.

Przypomnijmy więc, że zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Wysokość zasiłku stałego zależy od dochodu osoby lub rodziny

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały: ile wynosił do końca 2023 roku

W przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 stycznia 2022 r. nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;

w przypadku osoby w rodzinie - różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek stały?

Zasiłek stały jest przyznawany na czas nieokreślony, jednakże osoba pobierająca zasiłek jest zobowiązana do okresowego przedstawiania dokumentów potwierdzających kontynuację przyczyn uprawniających do pobierania zasiłku stałego.

Miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej poza zasiłkiem stałym może udzielić pomocy pieniężnej w innej formie osobom bezrobotnym, ciężko chorym, bezdomnym, a także osobom, którym przydarzyło ci się nieszczęście lub są w trudnej sytuacji. Są to następujące świadczenia pieniężne:

 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy, na przykład na żywość, leki, opał, odzież,
 • zasiłek specjalny celowy dla osób o dochodach wyższych niż przyjęte kryterium dochodowe, na przykład na leki,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • wynagrodzenie dla opiekuna za opiekę, które przyznał sąd.

Zasady wszystkich tych świadczeń są uregulowane w ustawie wie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901).

Zobacz pełną treść nowelizacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek stały? Zasady przyznawania świadczenia

Wniosek o zasiłek stały składa się w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej.

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu  zamieszkania albo w miejscu stałego czy czasowego pobytu wnioskodawcy.

Wywiad jest niezbędny – to podstawa do udzielenia pomocy, bez niego osoba ubiegająca się o pomoc jej nie dostanie.

Pracownik socjalny powinien przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w szczególnie pilnych sprawach – w ciągu 2 dni.

Pracownik socjalny odbierze od osoby wnioskującej (lub jej pełnomocnika) dokumentację: zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu wnioskodawcy oraz rodziny i ewentualnie inne dokumenty . Na ich podstawie zweryfikuje prawo do zasiłku stałego. Może też zasugerować inne formy pomocy niż zasiłek stały.

Zobacz, jak pięknieje Warszawa

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej