Wniosek o wpis w księdze wieczystej 2023 - wzór. Kiedy potrzebny? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

2023-03-02 14:15

Wniosek o wpis w księdze wieczystej 2023 - kiedy trzeba dokonać wpisu hipoteki do księgi wieczystej? Jak to zrobić? Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej? Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku? Gdzie złożyć wniosek? W naszym artykule odpowiedzi na powyższe pytania i wzór wniosku do pobrania.

Spis treści

 1. Czym jest księga wieczysta i co można w niej znaleźć?
 2. Kiedy trzeba złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej?
 3. Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?
 4. Wniosek o wpis do księgi wieczystej - gdzie składać?
 5. Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?
 6. Jak dokonać opłaty za wpis w księdze wieczystej?
 7. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?
 8. Wniosek o wpis w księdze wieczystej do pobrania - wzór 2023
 9. Nowe uprawnienia notariuszy

Czym jest księga wieczysta i co można w niej znaleźć?

Księga wieczysta (KW) to dokument publiczny, w którym opisany jest stan prawny danej nieruchomości (budynku, lokalu lub gruntu). Znajdują się w niej dane dotyczące m.in. właściciela, adresu, powierzchni i przeznaczenia nieruchomości oraz hipotek. Księga wieczysta jest szczególnie przydatna w momencie zawierania umowy przedwstępnej. Dowiemy się z niej czy nieruchomość, którą chcemy kupić nie jest obciążona. Wystarczy mieć numer księgi wieczystej, wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i podać numer interesującej nas księgi, aby uzyskać wszystkie informacje na temat nieruchomości.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej?

Wniosek o wpis do księgi wieczystej trzeba złożyć w przypadku:

 • uaktualnienia istniejącej księgi wieczystej (obciążenie nieruchomości prawem najmu, dzierżawy, prawem dożywocia lub pierwokupu),
 • nabycie spadku,
 • nabycie nieruchomości,
 • podział nieruchomości,
 • zamknięcie księgi wieczystej,
 • ustanowienie hipoteki, np. w sytuacji zaciągnięcia kredytu hipotecznego,
 • ustanowienie służebności przesyłu w przypadku umowy np. z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • sprostowanie wpisu w księdze wieczystej,
 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej może złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • użytkownik wieczysty,
 • osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej - gdzie składać?

Wniosek o wpis do księgi wieczystej składa się w Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości lub u notariusza, który dokona wpisu w księdze wieczystej.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Lp Sprawy z zakresu Prawa o Księgach Wieczystych Wysokość opłaty
1
 • Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

2
 • Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału.

nie mniej niż 100 zł

3
 • Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.
 • O wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.
 • O wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha.
 • O wpis praw osobistych i roszczeń.
 • O wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

150 zł

4
 • Założenie księgi wieczystej.
 • Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości.
 • Odłączenie nieruchomości lub jej części.
 • Sprostowanie działu I-O.
 • Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

100 zł

Jak dokonać opłaty za wpis w księdze wieczystej?

Opłatę za wpis do księgi wieczystej należy uiścić gotówką w kasie sądu rejonowego lub przelewem na rachunek bankowy tego sądu.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Do wniosku KW-WPIS o dokonanie wpisu w księdze wieczystej należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą stan prawny zmian, które wnioskujący chce wprowadzić.

Najczęściej są to:

 • orzeczenia sądu,
 • decyzje administracyjne,
 • akty notarialne,
 • oświadczenie woli właściciela,
 • inne dokumenty stwierdzające dokonanie czynności prawnej.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej do pobrania - wzór 2023

Wniosek o wpis do księgi wieczystej składa się na piśmie, na urzędowym formularzu KW-WPIS. Dostępny jest on na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Można go również pobrać poniżej.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej do pobrania

Nowe uprawnienia notariuszy

Projekt przyjęty przez komisję sejmową:

 • Zakładanie nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca.
 • Dokonywanie wpisu do ksiąg wieczystych (pod warunkiem co najmniej trzyletniego okresu nienagannego prowadzenia kancelarii). Sąd również będzie mógł dokonać wpisu, jeżeli będzie taka wola stron.
 • Dokonywanie wpisów hipoteki obciążającej nieruchomość (aktualnie zajmują się tym referendarze sądowi).
 • Na wpis dokonany przez notariusza będzie przysługiwała skarga do sądu rejonowego.
 • Notariusze mają zyskać prawo do wydawania notarialnych nakazów zapłaty, w przypadkach niewątpliwych, bezspornych, odpowiednio udokumentowanych roszczeń, w których wysokość nie przekracza 75 tys. zł.
 • Zmienia się minimalny wiek notariusza - 28 lat (obecnie - 26).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej