Warunki techniczne. Stan prawny na 1 lipca 2010

2010-08-03 11:40
prawo
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem §207 ust. 2.

Zobacz koniecznie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - stan prawny na 1 stycznia 2020

1. Usytuowanie budynku 
2. Dojścia i dojazdy 
3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych 
5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych 
6. Studnie 
7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe 
8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne 
9. Ogrodzenia

1. Wymagania ogólne 
2. Oświetlenie i nasłonecznienie 
3. Wejścia do budynków i mieszkań 
4. Schody i pochylnie 
5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi 
6. Pomieszczenia higienicznosanitarne 
7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze 
9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
10. Garaże dla samochodów osobowych 
11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich

1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody 
2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa 
3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych 
4. Instalacje ogrzewcze 
5. Przewody kominowe 
6. Wentylacja i klimatyzacja 
7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe 
8. Instalacja elektryczna 
9. Urządzenia dźwigowe

1. Zasady ogólne
2. Odporność pożarowa budynków 
3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe 
4. Drogi ewakuacyjne 
5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego 
6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji 
7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 
8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży 
9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich 
10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

1. Wymagania ogólne 
2. Ochrona czystości powietrza 
3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi 
4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej