Sytuowanie obiektów na nieruchomości cz. III

2008-11-27 12:59

Zasady sytuowania budynków na działce budowlanej reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy obowiązują przy projektowaniu i budowie, w tym m.in. przy odbudowie, przebudowie czy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych

Miejsca rekreacyjne

W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30 proc. tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym. Odległość tych placów i urządzeń od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m.

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Kwestię usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe reguluje rozdział 7 działu VI rozporządzenia. Ze względu na szczegółowy charakter tej regulacji wykracza ona poza ramy niniejszego opracowania. Chcąc spełnić wymagania przewidziane w tych przepisach, konieczne jest każdorazowe odwołanie się bezpośrednio do ich treści w brzmieniu nadanym rozporządzeniem.

Należy wskazać, że przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części wymagania, dotyczące usytuowania obiektu na działce budowlanej mogą być spełnione w sposób inny niż podany w omawianym rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Usytuowanie budynków z uwagi na szczególne otoczenie

Na uwagę na tle rozważanego tematu zasługują również przepisy szczególne, warunkujące możliwość usytuowania budynków od zachowania odpowiedniej odległości oraz specyfiki obiektów znajdujących się w otoczeniu budynku. Spośród tych przepisów na uwagę zasługują szczególnie wymogi:

 • by odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, nie była mniejsza niż 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości do cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone;
 • zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej;
 • możliwy zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej;
 • by w strefach kontrolowanych utworzonych dla eksploatowanych gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią nie wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie podejmować żadnej działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji; dopuszcza się jedynie, za zgodą operatora sieci gazowej, urządzanie parkingów nad gazociągiem; szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, powinna wynosić: 1) dla gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia i gazociągów wysokiego ciśnienia, o średnicy nominalnej oznaczonej symbolem "DN": a) do DN 150 włącznie - 4 m, b) powyżej DN 150 do DN 300 włącznie - 6 m, c) powyżej DN 300 do DN 500 włącznie - 8 m, d) powyżej DN 500 - 12 m, 2) dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia - 1 m;
 • by wewnątrz strefy bezpieczeństwa utworzonej dla rurociągu przesyłowego dalekosiężnego nie wznosić budowli, nie urządzać stałych składów i magazynów ani dokonywać zalesień; dopuszcza się w strefie bezpieczeństwa usytuowanie innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem uzgodnienia jej z właścicielem rurociągu przesyłowego dalekosiężnego; minimalna szerokość strefy bezpieczeństwa dla jednego rurociągu przesyłowego dalekosiężnego, w zależności od jego średnicy nominalnej, powinna wynosić co najmniej: 1) 12 m - dla rurociągu o średnicy do 400 mm; 2) 16 m - dla rurociągu o średnicy od 400 mm do 600 mm; 3) 20 m - dla rurociągu o średnicy powyżej 600 mm.

Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie wyczerpują kwestii związanych z sytuowaniem obiektów budowlanych na nieruchomościach. W odrębnych rozporządzeniach uregulowano sytuowanie następujących obiektów:

 • skrzyżowania linii kolei użytku publicznego i linii kolei użytku niepublicznego z drogami publicznymi,
 • obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa, urządzenia związane z tymi obiektami przeznaczone do wykorzystania techniki i sprzętu bojowego, uzbrojenia i łączności, a także innych technicznych systemów służących procesom szkoleniowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obiekty budowlane gospodarki wodnej,
 • budowle rolnicze i związane z nimi urządzenia budowlane,
 • morskie budowle hydrotechniczne,
 • budowle kolejowe,
 • drogi publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane,
 • drogowe obiekty inżynierskie,
 • odkryte garnizonowe strzelnice szkolne,
 • telekomunikacyjne obiekty budowlane,
 • bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej