Świadczenie pielęgnacyjne 2024 wyższe o 530 zł i na nowych zasadach. Dla kogo?

2024-02-28 13:53
Świadczenie pięlęgnacyjne - zmiany 2024
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Jakie zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024? Kto na nich skorzysta?

W świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024 zaszły spore zmiany. Wzrosło ono o 530 zł, co oznacza, że świadczenie pielęgnacyjne wynosi teraz 2988 zł. Zmianie uległy także zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Kto i jak na nich skorzysta? Dla kogo wyższe świadczenie pielęgnacyjne w 2024?

Spis treści

  1. Świadczenie pielęgnacyjne - jakie zmiany w 2024?
  2. Świadczenie pielęgnacyjne 2024 bez rezygnacji z pracy
  3. Wyższe świadczenie pielęgnacyjne w przypadku większej liczby dzieci

Od stycznia 2024 obowiązują nowe zasady korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego.Co się zmieniło?

Świadczenie pielęgnacyjne - jakie zmiany w 2024?

Świadczenie pielęgnacyjne do końca ubiegłego roku było przyznawane zarówno osobom, które opiekowały się dziećmi, jak i dorosłymi. W tym roku się to zmieniło. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które dotychczas nie pobierały świadczeń opiekuńczych na niepełnosprawne osoby dorosłe, nie będą mogły ubiegać się już o nie, jak również o specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku mogą otrzymać tylko osoby sprawujące opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia. Chodzi więc o:

  • matkę,
  • ojca,
  • inne osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym (krewni w linii prostej i rodzeństwo),
  • małżonka,
  • opiekuna faktycznego,
  • rodzinę zastępczą.

Świadczenie pielęgnacyjne 2024 bez rezygnacji z pracy

W tym roku wprowadzono ważne zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakiegokolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ponadto pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie ma żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie pielęgnacyjne mogą się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Wynika do z dodanego do ustawy o świadczeniach rodzinnych art. 17ba o następującej treści:

„Osoba otrzymująca specjalny zasiłek opiekuńczy na zasadach określonych w art. 16a ust. 7a albo świadczenie pielęgnacyjne na zasadach określonych w art. 17 ust. 4a nie traci prawa odpowiednio do specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego pomimo podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustalenia tej osobie prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.”

Murator Remontuje: Malowanie dla każdego
Materiał sponsorowany

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne w przypadku większej liczby dzieci

Ważną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – realizując kolejny postulat opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą jeśli rodzic lub opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100% na drugie i na każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

Co ważne, ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne nie łączy się z koniecznością uzyskania żadnych nowych decyzji przez osobę z niepełnosprawnością – tak jak dotychczas istotne będzie wyłącznie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami (dla dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym (dla osób 16-18 lat).

W każdym przypadku dotyczy osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej