Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków obowiązujące w Polsce

2018-12-11 13:39
prawo
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające z budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym, m.in. poprzez przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenie budynku w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, zapewnienie osobom przebywającym w budynku możliwość ewakuacji i dostosowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej.

Przepisy przeciwpożarowe

Zbiór wszystkich aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej obowiązujących w Polsce znajduje się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP. Poniżej lista wybranych przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków w kolejności chronologicznej - od najnowszych po najstarsze akta.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej Dz.U. 2015 poz. 20, obowiązuje od 15-01-2015
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą Dz.U. 2014 poz. 1240, obowiązuje od 01-01-2015
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane Dz.U. 2013 poz. 1409, ogłoszony 29-11-2013, obowiązujące
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1688, obowiązuje od 31-12-2011
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, obowiązuje od 30-06-2010
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 2010 nr 57 poz. 353, obowiązuje od 24-04-2010
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380, ogłoszony 27-10-2009
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998, obowiązuje od 14-08-2009
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59, obowiązuje od 10-02-2009
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015, obowiązuje od 25-09-2008
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, obowiązuje od 26-07-2003
 • Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 2003 nr 52 poz. 452, akt objęty tekstem jednolitym, obowiązuje od 12-04-2003
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, obowiązuje od 16-12-2002
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877, akt objęty tekstem jednolitym, obowiązuje od 29-04-1998
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, akt objęty tekstem jednolitym, obowiązuje od 01-01-1995
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351, akt objęty tekstem jednolitym, obowiązuje od 25-09-1991

Wykaz polskich norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków

 • PN-EN 1991-1-2:2006; PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru
 • PN-B-0285 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia 1 ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru (w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego - pkt 2)
 • PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
 • PN-B-2867:1990 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji)
 • PN-EN 13501-1+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
 • PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
 • PN-EN 13501-3+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających
 • PN-EN 13501-4+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
 • PN-EN 13501-5+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
 • PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
 • PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja
 • PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Instrukcje ITB dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków

 • Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN - informacje dostępne w Instrukcji nr 401/2004 zawarte są w tekście rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz w komentarzach do niego, umieszczonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Instrukcja ITB 378/2002. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej