Pozwolenie wodnoprawne – komu i do czego jest potrzebny ten rodzaj zgody wodnoprawnej?

2018-06-12 14:27
Skanska wybuduje wały przeciwpowodziowe na Podlasiu
Autor: Skanska SA

Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2018 r. nowym Prawem wodnym, przeprowadzenie niektórych zamierzeń budowlanych wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej, w tym pozwolenia wodnoprawnego. W jakich przypadkach takie pozwolenie jest konieczne, a kiedy wystarczy zgłoszenie wodnoprawne?

Robert Tomaszewski, prezes Saveinwest

Autor: Saveinvest

Robert Tomaszewski

Zgodnie z art. 388 ust. 1 nowego Prawa wodnego, zgoda wodnoprawna udzielana jest poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej oraz wydanie decyzji zwalniającej (na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią) z zakazu lokalizacji pewnych inwestycji.

Warto mieć na uwadze, że za udzielenie zgód wodnoprawnych w opisanych powyżej formach decyzji administracyjnych ponosi się stosowną, regulowaną przepisami nowego Prawa wodnego, opłatę.

Ile za zgłoszenie i pozwolenie wodnoprawne?

Obecnie za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego pobierana jest opłata w wysokości 87 zł, a za wydanie pozwolenia wodnoprawnego - 217 zł. Natomiast za wydanie oceny wodnoprawnej należy uiścić 868 zł. Co więcej, podane tu stawki nie są wartościami stałymi. Stawki opłat podlegają każdego roku kalendarzowego zmianie.

Zaświadczenie o wniesieniu stosowanej opłaty związanej z udzieleniem zgody wodnoprawnej powinno zostać dołączone do następujących dokumentów: zgłoszenia wodnoprawnego; wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego; wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej.

Jak wynika z art. 388 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, jeśli dla danej inwestycji wymagane będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to zgody wodnoprawne będą uzyskiwane dopiero po ich otrzymaniu (w specjalnych przypadkach zgoda wyprzedzi WZ-etkę).

Z kolei uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego obligatoryjnie musi nastąpić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz przed dokonaniem zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (na podstawie przepisów Prawa budowlanego).

Kiedy pozwolenie wodno prawne jest konieczne?

Katalog przedsięwzięć wygajających od inwestora uzyskania pozwolenia wodnoprawnego znajdziemy w art. 389 i art. 390 nowego Prawa wodnego. Decyzja ta uzyskiwana jest na m.in.: usługi wodne; szczególne korzystanie z wód; długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; wykonywanie urządzeń wodnych i inne.

Pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane także m.in. w przypadku prób zlokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nowych obiektów budowlanych.

W pozwoleniu wodnoprawnym określa się wymagania dla nowych obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Kto jest stroną w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Stronami postępowania przy ubieganiu się o uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych są wnioskodawca oraz wszystkie podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Niestety, zabrakło w przepisach doprecyzowania kwestii, jak należy odnieść stopień tego oddziaływania do otrzymania przez podmiot przymiotu strony postępowania. Już teraz pojawiają się domysły, że w kwestiach spornych organy rozstrzygać będą w oparciu o to, jak obszar oddziaływania obiektu rozumiany jest w świetle Prawa budowlanego.

W kontekście nowego Prawa wodnego warto także pamiętać o instytucji przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, regulowanej przez art. 412 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Przyrzeczenie takie może zostać udzielone w drodze decyzji z ramienia organu właściwego w sprawie zgód wodnoprawnych.

W decyzji przyrzeczonej zostanie określony okres ważności przyrzeczenia, z tym że nie może być on krótszy niż rok. W zdefiniowanym w ten sposób okresie ważności przyrzeczenia, organ nie ma uprawnień by odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego – za wyjątkiem określonych w art. 399 Prawa wodnego przesłanek.

Kiedy zamiast pozwolenia wodnoprawnego wystarczy zgłoszenie?

Zgłoszenie wodnoprawne reguluje art. 394 ust. 1 Prawa Wodnego. Dokonania takiej czynności wymagać będą m.in. wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów; postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe; prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych; wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego i inne.

Przy dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego także obowiązuje znana z Prawa budowlanego forma tzw. milczącej zgody organu. Oznacza to, że do wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia wodnoprawnego można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Kiedy nie jest potrzebne zgłoszenie i pozwolenie wodnoprawne?

Warto w tym miejscu przytoczyć także czynności, które są zwolnione zarówno z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jak i zgłoszenia wodnoprawnego. Chodzi tu m.in. o lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (to wyłączenie wprowadziła uchwalona przez Sejm 20 lipca 2018 nowelizacja Prawa wodnego), a także uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych; holowanie oraz spław drewna; wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych; wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi; wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m; rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej