Pozwolenie na budowę bez przyłączy - czy możliwe? Co mówi prawo budowlane?

2023-03-17 14:51
pozwolenie na budowę bez przylączy
Autor: gettyimages Czy jest możliwa decyzja o pozwoleniu na budowę bez przyłączy?

Czy można otrzymać decyzję o pozwoleniu na budowę niezależnie od przyłączy? Czy możliwe jest etapowania inwestycji poprzez wyodrębnienie procedury związanej z realizacją przyłączy? Wyjaśniamy obowiązujące przepisy.

Spis treści

  1. Pozwolenie na budowę z wyjątkami
  2. Przyłącza w odrębnej procedurze?
  3. O czym należy pamiętać przy odrębnym procedowaniu przyłączy?
  4. Konieczność przyłączy w projekcie zagospodarowania działki lub terenu
  5. Korzyści wynikające z odrębnego procedowania przyłączy
  6. Jakie minusy odrębnego procedowania przyłączy

Trzeba wiedzieć, że pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Od tej zasady ustawodawca przewiduje jednak pewne wyjątki. Jeden z nich dotyczy właśnie przyłączy, o czym mówią przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej „pr. bud.”

Pozwolenie na budowę z wyjątkami

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pr. bud. należy wskazać, że pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Wyjątek pojawia się w art. 33 ust. 1a pr. bud. – pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 23 pr. bud., które są wymagane dla takiego obiektu. Nie zwalnia to z obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, art. 29a pr. bud. i art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a pr. bud. Jest to wyjątek od generalnej zasady, który obowiązuje od 20 sierpnia 2022 (w takim brzmieniu obowiązuje powyższy przepis od tej daty).

Przyłącza w odrębnej procedurze?

Często sporym ułatwieniem jest odrębne procedowanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, np. dużego budynku przedsiębiorstwa, a odrębnie dokonanie zgłoszenia przyłączy. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w takiej sytuacji wykonanie przyłączy wymagać będzie jedynie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 23 pr. bud. – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud., budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

O czym należy pamiętać przy odrębnym procedowaniu przyłączy?

Ustawodawca wprost określa, jakich wymogów należy dopełnić w sytuacji, gdy inwestor zdecyduje się na etapowanie inwestycji zgodnie z przedmiotowym zagadnieniem. Należy dokonać zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz dokonać badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. Dodatkowo, należy wskazać, że badania i sprawdzenia muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Konieczność przyłączy w projekcie zagospodarowania działki lub terenu

Inwestor powinien pamiętać również, że zgodnie z art. 33 ust. 1 zd. drugie pr. bud. - Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 pr. bud., dla całego zamierzenia budowlanego.

W powyższym przepisie, ustawodawca wprost wskazał, że projekt budowlany zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, obejmujący m.in. usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym – tak art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. b pr. bud.

Korzyści wynikające z odrębnego procedowania przyłączy

Do zalet takiego rozwiązania należy m.in.:

  • przyspieszenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku, gdy występują problemy związane z realizacją przyłączy (w praktyce okoliczności te występują dość często);
  • brak zagrożenia w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy wykonanie przyłączy okaże się w danym momencie niemożliwe bądź wysoce problematyczne;
  • większa płynność finansowa inwestycji (tzw. cash-flow inwestycji) – korzyść płynąca dla biur projektowych bądź wykonawców, gdyż mogą rozliczyć uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i ewentualne problemy z przyłączami nie tamują wówczas kwestii rozliczenia tego etapu realizacji inwestycji (wskazówka praktyczna dla uczestników procesu budowlanego);
  • procedura administracyjna związana z przyłączami często przedłuża się, szczególnie na obszarach, które są nowo zabudowywane i brak jest wymaganego uzbrojenia terenu bądź dostęp do istniejącej infrastruktury technicznej jest wysoce utrudniony.

Jakie minusy odrębnego procedowania przyłączy

Minusem rozwiązania jest wyższy koszt związany z odrębną procedurą administracyjną (większe koszty dla podmiotu, który zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji, jednak jest to element negocjacyjny, zatem wzrost tego typu kosztu nie powinien być znaczący w ujęciu całej inwestycji budowlanej).

Oczywiście etapowanie jest wskazane, gdy wykonanie jednego z elementów (np. przyłączy), obciążone jest realnym ryzykiem, które może wpłynąć na terminową realizację innego etapu inwestycji (np. budynku mieszkalnego). W przeciwnym razie inwestor powinien postępować zgodnie z trybem przewidzianym w art. 33 ust. 1 pr. bud. oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia inwestycyjnego w trybie art. 28 ust. 1 pr. bud.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej