Podatki 2023 - lista najważniejszych zmian podatkowych jakie czekają nas w nowym roku

2022-12-16 15:40
Podatki 2023
Autor: Getty Images

Podatki 2023 - w nowym roku czekają nas zmiany w podatkach. Dlatego też, warto prześledzić te najważniejsze, aby jeszcze w 2022 roku stworzyć plan działania. W artykule lista nowych regulacji podatkowych 2023.

Spis treści

 1. Podatki 2023 - nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku
 2. Kwota wolna od podatku - nowe zasady uwzględniania
 3. Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego
 4. Zmiana zasad opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych
 5. Zmiany dla wynajmujących mieszkania w ramach działalności
 6. Podatki 2023 - wnioski o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym
 7. Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ - ulga za złe długi 
 8. Zmiana rozliczenia dochodów z rent osiąganych przez małoletnie dzieci
 9. Zmiany w korzystaniu z ulg na zabytki
 10. Przesunięty termin wprowadzenia limitów płatności gotówkowych
 11. Wyższa kwota przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego

Podatki 2023 - nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku

Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł – podobnie jak w 2022 roku.

Skala podatkowa w 2023 roku:

 • do 120 000 - 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
 • ponad 120 000 - 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Kwota wolna od podatku - nowe zasady uwzględniania

W 2023 roku płatnik będzie zobowiązany pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem, że pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.Podatnik będzie mógł złożyć oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki:

 • o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika
 • o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom
 • o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego

Od 2023 roku podatnicy będą składali płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Dokumenty będą mogły być składane w formie papierowej, elektronicznej albo np. za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego płatnika (pracodawcy).

Podatnicy będą zobowiązani do zmiany lub wycofania złożonego wniosku lub oświadczenia, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek i złożenie nowego oświadczenia lub wniosku. Złożone dokumenty będą dotyczyły także następnych lat podatkowych – podatnik nie będzie musiał składać ich co roku.

Płatnicy będą musieli uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymali.

Nowe przepisy dotyczą w przede wszystkim:

 • oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek
 • oświadczenia o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • oświadczenia o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia
 • oświadczenia o wysokości stosowanych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia
 • oświadczenia o stosowaniu bądź niestosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z działalności twórców i artystów.

Czytaj też:

Zmiana zasad opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych

Od 2023 roku zmienią się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą. Oznacza to, ze osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie będą mogły opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną dla nich formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Przychody z tytułu najmu prywatnego będą opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł.

Podatnicy nie będą mieli możliwości pomniejszania uzyskiwanych przychodów o koszty związane z wynajmowanymi mieszkaniami (brak możliwości odliczania na przykład wydatków na remonty, odpisów amortyzacyjnych czy odsetek od kredytu hipotecznego).

Zmiany dla wynajmujących mieszkania w ramach działalności

Podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, od 2023 roku nie będą mogli amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

Zmiana obejmuje budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podatki 2023 - wnioski o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym

W 2023 roku rozszerzeniu ulegnie katalog rodzajów uzyskiwanych przychodów uprawniający do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. Podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę, umowy-zlecenia albo umowy o dzieło będzie mógł złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.

Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ - ulga za złe długi 

Przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do złożenia z zeznaniem podatkowym informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podali (stratę), wynikających z transakcji handlowych (informacji PIT/WZ).

Zmiana rozliczenia dochodów z rent osiąganych przez małoletnie dzieci

Od 2023 roku dochody z rent osiągane przez małoletnie dzieci będą stanowić dochody dziecka, a nie będą tak jak dotychczas doliczane do dochodów rodziców i wykazywane w zeznaniu rocznym składanym przez rodziców.

Zmiany w korzystaniu z ulg na zabytki

Od 2023 roku zostanie zlikwidowana możliwość skorzystania z ulgi na zabytki w przypadku nabycia nieruchomości – zabytku wpisanego do rejestru zabytków (w 2022 roku przysługiwało prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni nabytego zabytku, ale nie więcej niż 500 000 zł).

Wydatki związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi w zabytku będzie można odliczyć dopiero po zakończeniu tych prac, a nie w trakcie ich trwania. Dodatkowo w ramach ulgi polegającej na odliczeniu wydatków na remont zabytku będą podlegać odliczeniu tylko te wydatki, które wchodzą w zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wydatki, które dotyczą prac wykraczających poza to pozwolenie, nie będą kwalifikowane do ulgi.

Przesunięty termin wprowadzenia limitów płatności gotówkowych

Wejście w życie nowych limitów zostało odroczone o rok. Nowe limity będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Przypomnijmy, że od 2023 roku miał zacząć obowiązywać nowy limit w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami - miał zostać obniżony z 15 tys. zł do 8 tys. zł.

Wyższa kwota przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego

Od 1 stycznia 2023 roku kwota przekazywana przez podatnika w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego zostanie podniesiona z 1% do 1,5% podatku należnego wykazywanego w zeznaniu rocznym (PIT).

Źródło: gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej