Podatek od nieruchomości w 2023 będzie wyższy - podano nowe stawki

2022-08-04 10:11

Podatek od nieruchomości już w 2022 poszedł w górę. Na rok 2023 przewidziano kolejne podwyżki. Ministerstwo Finansów podało już nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Pamiętajmy jednak, że wysokość podatku zależy od lokalizacji nieruchomości, a ostateczne decyzje w tej kwestii podejmują samorządy w drodze uchwały. Jakie stawki podatku od nieruchomości obowiązują w 2022, ile wyniosą w 2023?

Spis treści

 1. Podatek od nieruchomości w 2023 - nowe stawki
 2. Podatek od nieruchomości 2022
 3. Podatek od nieruchomości 2022 najwyższy dla firm
 4. Jak wzrósł podatek od nieruchomości w 2022 w poszczególnych miastach?
 5. Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Terminy
 6. Deklaracja na podatek od nieruchomości - gdzie znaleźć?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości. Podatek muszą zapłacić m.in. właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, w niektórych przypadkach również posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność państwa lub samorządu terytorialnego (np. najemcy lokali użytkowych należących do gminy).

Podatek od nieruchomości w 2023 - nowe stawki

Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Podwyżki związane są z inflacją. Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych wzrosną w 2023 roku o ok. 11,8% w porównaniu z rokiem 2022. Ale z uwagi na zasady zaokrąglania stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 11,8%.

Warto też przypomnieć, że podstawą opodatkowania dla gruntu jest metr kwadratowy powierzchni, zaś dla budynku lub jego części metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Podatek od nieruchomości jest podatkiem, którego kwota obliczana jest w skali rocznej. Osoby fizyczne z zasady płacą podatek w 4 ratach, chyba, że kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy całość płaci się w jednej racie.

Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, opublikowanego w Monitorze Polskim z 1 sierpnia 2022, w roku 2023 stawki podatku od nieruchomości ustalone w uchwałach gmin nie mogą przekroczyć podanych stawek maksymalnych. Przykładowe stawki to:

 • od budynku mieszkalnego - 1 zł/m².
 • od budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza - 28,78 zł/m²,
 • od gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,16 złm².

Podatek od nieruchomości 2022

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 dl budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,89 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,04 zł w stosunku do 2021 roku);
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 25,74 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,90 zł w stosunku do 2021 roku);
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł za m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,42 zł w stosunku do 2021 roku);
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł za m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,19 zł w stosunku do 2021 roku);
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł za m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,31 zł w stosunku do 2021 roku);

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 dla gruntów gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł  za 1 m² powierzchni (wzrost o 0,04 zł w porównaniu do 2021 roku);
 • pozostałych (np. podwórko przy domku jednorodzinnym), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,54 zł  za 1 m² powierzchni (wzrost o 0,03 zł w porównaniu do 2021 roku);
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł za 1 ha powierzchni (wzrost o 0,18 zł w porównaniu do 2021 roku);
 • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł za m² (wzrost o 0,12 zł w porównaniu do 2021 roku).
Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Podatku od nieruchomości nie płaci się z zasady od gruntów rolnych, zwolnione od podatku są działki w ROD, znajdująca się na nich infrastruktura ogrodowa, a poza tym altany oraz obiekty gospodarcze, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej, o ile ich powierzchnia nie przekracza 35 m². W przypadku spółdzielni podatek od nieruchomości płaci spółdzielnia, która wlicza go w comiesięczne opłaty. Zwolnienia z podatku od nieruchomości może wprowadzić gmina. Jednym z takich przykładów jest:

Podatek od nieruchomości 2022 najwyższy dla firm

W tym roku maksymalna kwota podatku od domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 150 m² wynosi 133 zł i 50 gr. Jeśli nieruchomość stoi na działce o powierzchni 1500 m², i nie jest to grunt rolny i jest niezabudowany - podatek od gruntu w 2022 roku wynosi maksymalnie 810 zł. 

Kwoty podatku od nieruchomości nie podlegają zaokrągleniu.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych często muszą jeszcze zapłacić podatek od miejsca garażowego. Obecnie, najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest miejsce postojowe (w podziemiu) na części nieruchomości wspólnej z umownym prawem do wyłącznego korzystania. W takim wypadku wysokość podatku od miejsca parkingowego w budynku określać będzie kategoria „pozostałych budynków” – w 2022 r. wysokość podatku nie przekracza w tym wypadku 8,68 zł za m².

Nominalnie, podwyżki najbardziej dotkną przedsiębiorców. Za lokal usługowy o powierzchni użytkowej 100 m² przedsiębiorca musi zapłacić 2 574 zł, a 100 m² powierzchni przy prowadzeniu przedsiębiorstwa to przecież niewiele.

Powyższe przykłady dotyczą stawek maksymalnych.

Jak wzrósł podatek od nieruchomości w 2022 w poszczególnych miastach?

Jak sytuacja wygląda w miastach i gminach z uwzględnieniem uchwał na 2022 rok? Różnie, ale niestety stawki podatku od nieruchomości bardzo często są maksymalne albo zbliżone do maksymalnych. Wysokość stawek podatku od nieruchomości można sprawdzić w urzędzie miasta lub gminy. Można je znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu miasta albo gminy. Niestety, nie wszystkie uchwały są już opublikowane. 

Oto przykładowe stawki podatku od nieruchomości w 2022 roku dla miast wojewódzkich (za metr kwadratowy powierzchni gruntu albo powierzchni użytkowej budynku lub jego części):

Miasto Podatek od gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej Pozostałe grunty Podatek od budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej Podatek od budynku mieszkalnego lub jego części
Warszawa 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Kraków 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Wrocław 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Łódź 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Poznań 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Gdańsk 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Szczecin 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Katowice 1,03 zł 0,51 zł 25,74 zł 0,87 zł
Bydgoszcz 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Lublin 1,00 zł 0,52 zł 24,45 zł 0,83 zł
Białystok 0,98 zł 0,54 zł 25,10 zł 0,88 zł
Rzeszów 1,03 zł 0,37 zł 25,74 zł 0,80 zł
Opole 1,01 zł 0,45 zł 25,70 zł 0,88 zł
Toruń 1,03 zł 0,50 zł 25,74 zł 0,78 zł
Kielce 0,91 zł 0,45 zł 24,50 zł 0,74 zł
Olsztyn 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,85 zł
Zielona Góra 1,03 zł 0,29 zł 25,74 zł 0,46 zł
Gorzów Wlkp. 1,00 zł 0,53 zł 25,64 zł 0,77 zł

Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Terminy

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości ratalnie, w terminach do:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada danego roku.

Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy całość płaci się w jednej racie, w terminie do 15 marca.

Osoby prawne płacą podatek od nieruchomości miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą płacą podatek z zasady w czterech ratach - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, tak jak inne osoby fizyczne.

Deklaracja na podatek od nieruchomości - gdzie znaleźć?

Formularze „deklaracji na podatek od nieruchomości”, ale także „informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych" znajdują się w urzędach gmin a także na stronie internetowej - https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Jak liczyć powierzchnię użytkową? Opinia eksperta
Anna Naperty-Wójtowicz, architekt, Projekty Gotowe MURATOR

Nie ulega wątpliwości, że na rynku polskim funkcjonuje równocześnie kilka ustaw, rozporządzeń i norm, w których każda ma swoje własne wytyczne definicji POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ. Często zakres tego co należy uwzględnić w powierzchni użytkowej a co pominąć jest różny lub wręcz sprzeczny w porównaniu do pozostałych funkcjonujących definicji.

Co zrobić aby poprawnie podać wartość powierzchni użytkowej?

 • na początku należy odpowiedzieć na pytanie - jaki jest cel wykonania pomiaru? To powinno uzasadnić i tym samym ułatwić wybór sposobu obliczania powierzchni użytkowej oraz jej zakres.
 • trzeba pamiętać, aby wraz z wskazaniem wartości powierzchni, podać jednocześnie na podstawie jakiej normy i ustawy została ona sporządzona.

Często zdarza się, że pomiar sporządza się w oparciu o normę, która precyzyjnie określa elementy niewymienione w ustawie, takie jak wnęki czy przejścia w ścianach. Jednocześnie resztę pomiaru wykonuje się z uwzględnieniem zapisów wymaganej ustawy, jak np: Ustawy o ochronie praw lokatorów, która wyklucza z pomiaru piwnice czy antresole i strychy.

Są przypadki, że do pomiarów należy użyć nieobowiązującej już normy PN 70/B 2365, gdy potrzebne jest określenie powierzchni lokalu w starym budownictwie lub zabytku. Jeżeli wszystkie dotychczasowe udziały w nieruchomości wspólnej sporządzone były według tej właśnie normy jej użycie dla aktualizacji powierzchni lokali jest uzasadnione. Według stanu prawa i wyjaśnień Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, istnieje możliwość stosowania norm nieobowiązujących na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności a “faktu dezaktualizacji nie należy wiązać z zakazem stosowania normy wycofanej”.

Dla nowoprojektowanych budynków obowiązują zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które dokładnie precyzują zasady pomiarów. Rozporządzenie przywołuje też konieczność stosowania najnowszej normy PN-ISO 9836:2015-12, która jest aktualizacją PN- ISO 9836 1997. Nowa wersja została wyposażona w uzupełniajacy zapis o doliczaniu do powierzchni (netto- której elementem jest powierzchnia użytkowa) elementów nadających się do demontażu takich jak “ściany działowe typu przepierzenia”. Dotychczas zapis zawierał sformułowanie “ściany działowe”. Powodowało to niekiedy doliczanie do powierzchni sprzedażowej mieszkań przez deweloperów powierzchni pod tymi ścianami.

Na koniec należy dodać, że międzynarodowe normy określania powierzchni najmu nie używają definicji powierzchni użytkowej. Określenia takie jak Rentable Area należy ostrożnie porównywać i zestawiać z rodzimymi definicjami.

Masz więcej pytań do eksperta zadzwoń lub napisz

Podstawa prawna:

 • art. 5 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
 • Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej