Nowelizacja zamówień publicznych przychylnie przyjęta

2014-07-29 16:57
Zachodnia obwodnica Poznania
Autor: GDDKiA Nowelizacja Prawa zamówień publicznych korzystna dla pracowników, pracodawców i zamawiających

Nieczęsto się ostatnio zdarzało w odniesieniu do ustawy Prawo zamówień publicznych, by kolejna jego nowelizacja spotkała się  z tak przychylnym odbiorem. Kolejne gremia wyrażają pozytywne opinie.

- Pakiet rozwiązań wdrożonych w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych to krok milowy zarówno dla tego sektora, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa na rynku pracy. Od lat wadliwe zapisy ustawy powodowały, że to pracownicy i pracodawcy ponosili koszty nieprzewidzianych zmian w prawie czy błędnie pojmowanej konkurencji sprowadzonej do najniższej ceny. Jest teraz szansa, aby zacząć powoli uzdrowić ten system i poprawić sytuację pracowników, zwłaszcza tych najniżej zarabiających i najbardziej narażonych na wypychanie do szarej strefy – podkreśla Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Ekspert Konfederacji Lewiatan wskazuje na kilka szczególnie ważnych kwestii uregulowanych ostatnią nowelizacją Prawa zamówień publicznych.
Pierwsza z nich to możliwość waloryzacji umów w sektorze zamówień publicznych (włącznie z tymi już realizowanymi) o nieprzewidziane zmiany w prawie. Do takich ustawodawca zaliczył m.in. stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jak zwraca uwagę Konfederacja Lewiatan, zapis ten był kluczowy dla pracodawców, których intencją było utrzymywanie zatrudnienia w warunkach zmiennego otoczenia prawnego i legislacyjnego, zwłaszcza w kontekście długoterminowych umów z zamawiającymi.
Kolejną jest wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę przez wykonawców zamówień publicznych, jeśli charakter pracy tego wymaga. To postulat, który jednogłośnie zgłaszały związki zawodowe i pracodawcy, jako narzędzie dla zwiększenia zatrudnienia oraz wyeliminowania patologii rynku pracy. Dodatkowym zabezpieczeniem dla pracowników będzie wymóg kalkulowania kosztów pracy co najmniej na podstawie płacy minimalnej.
No i wreszcie - odejście od dyktatu najniższej ceny. Teraz ma zacząć obowiązywać kryterium oferty „najkorzystniejszej ekonomicznie”, uwzględniające m.in. jakość, serwis oraz koszty eksploatacji. Kryterium najniższej ceny będzie mogło być stosowane w przypadku zamówień, gdzie przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
Konfederacja Lewiatan podsumowała ostatnią nowelizacją Prawa zamówień publicznych, punktując zyski stron zamówienia publicznego. Dzięki nowelizacji zyskają zatem:

Pracownicy
Bezpieczeństwo zatrudnienia.
Godziwe warunki wynagradzania w oparciu o płacę minimalną i umowę o pracę.
Ograniczenie ‘szarej strefy’ na rynku pracy oraz stopniowa eliminacja umów cywilnoprawnych.

Zamawiający
Minimalizacja ryzyka rozwiązywania kontraktów w przypadku nieprzewidzianych zmian w prawie.
Ograniczenie ryzyka wadliwego wykonania kontraktów z powodu niewykwalifikowanej kadry.
Ograniczenie ryzyka wyboru niedoświadczonego lub nieprzygotowanego wykonawcy z powodu złożenia oferty z najniższą ceną.

Pracodawcy
v Bezpieczeństwo realizacji kontraktów w zmiennym otoczeniu prawnym i legislacyjnym.
Możliwość zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę dzięki wyeliminowaniu kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych.
Równą konkurencję na rynku zamówień publicznych.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej