Nowelizacja Prawa zamówień publicznych dobrym początkiem

2008-04-07 16:41
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych dobrym początkiem
Autor: MMaszner Nowelizacja Prawa zamówień publicznych dobrym początkiem

Opieszałość procedur przetargowych i niejasność kryteriów oraz ograniczanie postępu prac przy budowie obiektów na EURO 2012 - za to właśnie ustawa o zamówieniach publicznych jest jednym z najczęściej krytykowanych przez przedsiębiorców i praktyków gospodarczych aktów prawnych. 1 kwietnia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Konieczność nowelizacji ustawy  Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) jest związana z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Komisję Europejską dotyczącymi niezgodności przepisów polskiej ustawy - Prawo zamówień publicznych ze wspólnotowymi dyrektywami 2004/17/WE, 2004/18/WE, 89/665/EWG oraz Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Celem regulacji zawartych w projekcie jest ułatwienie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, jak również zmian przepisów, które w ocenie zamawiających lub wykonawców wywoływały wątpliwości interpretacyjne. Rada Ministrów przyjęła, 1 kwietnia 2008 roku, przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz innych ustaw, który ma usprawnić procedury przetargowe oraz zmniejszyć liczbę odrzucanych ofert i unieważnionych postępowań.

Projekt uelastycznia prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące przede wszystkim definicji "usług" (celem uzyskania spójności z definicją zawartą w dyrektywie 2004/18/WE oraz dyrektywie 2004/17/WE). Dla startujących w przetargach, największe znaczenie będzie miała możliwość wnoszenia odwołań przy mniejszych zamówieniach (wartości mniejszej niż tzw. progi unijne) oraz przedłużenie terminu składania ofert. Skarżyć będzie można - zgodnie z projektem - wyłącznie te czynności zamawiającego, które bezpośrednio dotyczą wykonawcy wnoszącego dany środek ochrony prawnej. Wykonawca nie będzie mógł zatem podważać wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez konkurenta ubiegającego się o zamówienie. Ponadto, zamawiający będą mogli zmienić wszystkie elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, m.in.: kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w postępowaniu. Zamawiających ucieszy natomiast możliwość zmiany wszystkich elementów specyfikacji.
Radykalnie ograniczony ma zostać zakres kontroli zamówień dokonywany przez prezesa UZP. Zamiast kontroli uprzednich i następczych będzie funkcjonować kontrola doraźna i kontrole uprzednie zamówień współfinansowanych ze środków UE.

Projekt wprowadza istotne zmiany dotyczące sposobu poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych (art. 87 ust. 2). Rezygnuje się z zamkniętego katalogu sposobu poprawiania błędów, pozostawiając jednocześnie zamawiającemu uprawnienie do korekty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Proponowane rozwiązanie przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia liczby odrzucanych ofert i unieważnianych postępowań. To jedna z najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji.

W projekcie dokonuje się także zmiany w ustawie (tzw. specustawa) o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012  z 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1219). Art. 21 stanowi, że do umów zawartych przez spółkę celową przed dniem zakończenia finałowego turnieju Mistrzostw EURO  2012, stosuje się odpowiednio art. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przepis ten dotyczy wyłączeń stosowania niektórych przepisów ustawy w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są określone w nim usługi. Szeroka interpretacja przepisu art. 21 może prowadzić do stosowania art. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych do udzielania przez spółki celowe również zamówień na roboty budowlane, dostawy oraz pozostałe usługi. Z uwagi na fakt, że jest to niezgodne z prawem Unii Europejskiej proponuje się uchylenie art. 21.

Przepisy projektu ustawy są zgodne z prawem europejskim.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

W ramach konsultacji społecznych projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych oraz zaopiniowany przez: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Konfederację Pracodawców Polskich.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej