Nowelizacja Prawa budowlanego: „lżejszy” projekt budowlany

2014-04-22 16:37
działka Jędrzejów
Autor: brak danych

Planowane w nowelizacji Prawa budowlanego zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę m.in. na budowę domu jednorodzinnego, to nie jedyne odciążenie inwestora. Zmiany dotyczą także projektu budowlanego, który będzie dołączany do zgłoszenia budowy.

 W nowelizacji Prawa budowlanego w odniesieniu do projektu budowlanego proponuje się likwidację obowiązku dołączania do niego: oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, a także oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych, za wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych.

Te zmiany podyktowane zostały tym, że wymagania dotyczące podłączenia działki budowlanej do sieci, w tym drogowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ponadto wymagania te są określane i weryfikowane na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy (zaś w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ustalane w tym planie). Nie ma zatem potrzeby, aby na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej weryfikował możliwość przyłączenia do sieci, leży to bowiem w interesie inwestora. Jak podano w uzasadnieniu powyższej zmiany: „obecnie uzyskiwanie warunków przyłączenia do sieci jest czynnością spoza sfery prawa administracyjnego, odbywającą się pomiędzy inwestorem a gestorem sieci (obowiązujące przepisy prawa nie ustanawiają obowiązku wydania warunków przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej). Jednocześnie spełnienie przez zrealizowany budynek wymagań określonych w ww. rozporządzeniu obecnie weryfikowane jest na etapie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania”.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej