Nowe uprawnienia pracowników wychowujących dziecko do 8 roku życia

2023-06-11 13:49
Nowe uprawnienia pracowników wychowujących dziecko do 8 roku życia - elastyczny czas pracy
Autor: Gettyimages Wniosek o elastyczną organizację pracy może złożyć pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia

Jedną ze zmian będących skutkiem ww. nowelizacji Kodeksu pracy jest wprowadzenie nowego uprawnienia dla pracowników wychowujących dziecko do 8 roku życia. Mogą oni zawnioskować o tzw. elastyczną organizację pracy.

Spis treści

 1. Nowe uprawnienia pracowników wychowujących dziecko do 8 roku życia
 2. Kto może wnioskować o elastyczną pracę?
 3. Czym jest elastyczna organizacja pracy?
 4. Czy pracodawca może odmówić pracownikowi wychowującemu dziecko do 8 roku życia?
 5. Elastyczna organizacja pracy - na co pracodawca musi uważać?

Na skutek nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 26 kwietnia 2023 r., wprowadzony został szereg zmian wynikających z konieczności wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): nr 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz nr 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE (nazywaną potocznie: dyrektywą work-life balance). Dokonane przez ustawodawcę zmiany zmierzają do ujednolicenia przepisów krajowych z przepisami unijnymi.

Nowe uprawnienia pracowników wychowujących dziecko do 8 roku życia

Jedną ze zmian będących skutkiem ww. nowelizacji Kodeksu pracy jest wprowadzenie nowego uprawnienia dla pracowników wychowujących dziecko do 8 roku życia. Mogą oni zawnioskować o tzw. elastyczną organizację pracy (na podstawie art. 1881 k.p.). Intencją ustawodawcy była konieczność zapewnienia pracownikom większej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz umożliwienie im uczestnictwa w wychowaniu dzieci.

Kto może wnioskować o elastyczną pracę?

Wniosek o elastyczną organizację pracy może złożyć pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia. To oznacza, że wniosek mogą złożyć nie tylko do pracownicy będący rodzicami, ale także pracownicy - opiekunowie wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 lat.

Czym jest elastyczna organizacja pracy?

Elastyczną organizacją pracy zgodnie z nowymi przepisami jest:

 • praca zdalna,
 • system przerywanego czasu pracy,
 • system skróconego tygodnia pracy,
 • system pracy weekendowej,
 • ruchomy czas pracy,
 • indywidualny rozkład czasu pracy,
 • obniżenie wymiaru czasu pracy.

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi wychowującemu dziecko do 8 roku życia?

Elastyczna organizacja pracy udzielana jest po złożeniu przez pracownika wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z tego uprawnienia.

Pracownik musi wskazać we wniosku:

 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka,
 • przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy,
 • rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać,
 • termin, do którego planuje korzystać z elastycznej organizacji pracy (przepisy nie przewidują w tym zakresie ograniczenia – przyjmuje się, że możliwe jest wskazanie terminu do ukończenia przez dziecko 8 lat).

Pracodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek pracownika i dać mu odpowiedź w terminie 7 dni. Przy podejmowaniu decyzji pracodawca uwzględnia potrzeby pracownika, ale i swoje możliwości i potrzeby – konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. To oznacza, że wniosek nie jest wiążący, a pracodawca nie ma obowiązku zmieniać organizacji pracy ani zaburzać normalnego toku pracy w celu dostosowania się do wniosku pracownika. W razie odmowy, pracodawca ma jednak obowiązek podać pracownikowi jej przyczynę.

Pracownik, który uzyskał zgodę na elastyczną organizację pracy może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o powrót do poprzedniej organizacji pracy przed upływem terminu na jaki elastyczna organizacja pracy została ustalona. Wówczas pracodawca rozpatruje wniosek na takich samych zasadach jak wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy. Co interesujące, brak jest podobnego uprawnienia po stronie pracodawcy – bez odpowiedniego wniosku pracownik nie może być przywrócony do poprzedniej organizacji pracy.

Elastyczna organizacja pracy - na co pracodawca musi uważać?

Złożenie przez pracownika wniosku o wprowadzenie elastycznej organizacji pracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, jak również nie może stanowić przyczyny prowadzenia przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. W przypadku ewentualnego sporu to pracodawca będzie musiał wykazać, że zawnioskowanie przez pracownika o elastyczną organizację pracy nie było przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

Wraz z nowelizacją ustawodawca wprowadził również nowe wykroczenie do Kodeksu pracy – naruszenie przepisów o elastycznej organizacji pracy, które zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Nowe przepisy o elastycznej organizacji pracy budzą dla pracodawców szereg wątpliwości. Pracownicy są przekonani, że ich wniosek ma wiążący charakter, podczas, gdy zgodnie z brzmieniem przepisów, pracodawca zobowiązany jest jedynie rozpatrzyć wniosek, nie jest zaś związany jego treścią i nie musi go uwzględnić.

Zgodnie z przepisami podstawą odmowy mogą być czynniki całkowicie niezależne od pracownika i dotyczące wyłącznie pracodawcy – np. konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Z drugiej jednak strony, ustawodawca przewidział również, że naruszenie przepisów dotyczących elastycznej organizacji pracy stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone będzie karą grzywny.

Na razie nie wiadomo w jakich okolicznościach będą nakładane kary. Część pracodawców może więc zgadzać się na elastyczną organizację pracy, aby uniknąć ryzyka ewentualnych kar.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej