Nowe regulacje UE dotyczące wyrobów budowlanych

2011-04-27 14:33
Materiały budowlane
Autor: CzeM

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L88 z dnia 4 kwietnia 2011 r., opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Rozporządzenie stanowi, że dla każdego wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub dla którego wydana została europejska ocena techniczna, oznakowanie CE będzie jedynym potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objętych tą normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną.

Przeczytaj również: 3. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych


Omówienie podstawowych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 114, poz. 760)

Obowiązująca od dnia 30 grudnia 2010 r. ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności miała w szczególności na celu dostosowanie prawa polskiego do przepisów rozporządzeń unijnych, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (Dz. Urz. UE L 218, str. 21 – 29) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218, str. 30 – 47).
Do najważniejszych zmian wprowadzonych w ustawie należą:

 • uznawanie za nadające się do stosowania w budownictwie wyroby budowlane nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych, które zostały wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o wyrobach budowlanych),
 • dokonywanie wpisów w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych wyłącznie na podstawie decyzji ostatecznych, o których mowa
  w znowelizowanych art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy,
 • możliwość usunięcia wpisu z Wykazu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub z urzędu, w sytuacji gdy producent, importer, lub sprzedawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej (nie wcześniej jednak niż  po upływie 24 miesięcy od dnia dokonania wpisu do Wykazu),
 • wprowadzenie importera wyrobu budowlanego albo jego określonej partii, zdefiniowanego  w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935), jako strony postępowania (art. 33 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych), od której można żądać dokumentów analogicznych jak od producenta i nakładać analogiczne obowiązki jak na producenta (art. 18 ust. 1 – 2 i 4 oraz art. 31 ustawy o wyrobach budowlanych),
 • możliwość nałożenia szczególnych obowiązków na sprzedawcę, w sytuacji gdy producent lub importer ma siedzibę poza terytorium RP, dotyczących:
  • przedstawienia kontrolującym deklaracji zgodności oraz dokumentacji technicznej wyrobu, który może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska (art. 18 ust. 4 ustawy),
  • wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy),
 • umożliwienie kontrolującym wstępu także na teren budowy, obiektów i do pomieszczeń,
  w których znajdują się wyroby budowlane i dokumenty objęte zakresem kontroli (art. 16 ust. 2 ustawy) oraz umożliwienie pobierania próbek wyrobów budowlanych składowanych na terenie budowy (art. 16 ust. 2a ustawy), których wyniki badań mogą stanowić podstawę wszczęcia kontroli u producenta, importera lub sprzedawcy wyrobu budowlanego,
 • ustalenie listy informacji i dokumentów żądanych do przedstawienia podczas kontroli wyrobów (art. 18 ust. 1 – 5 ustawy),
 • możliwość zabezpieczenia wyrobu budowlanego albo jego określonej partii przed dalszym przekazywaniem w drodze postanowienia, ważnego przez 2 miesiące, w sytuacji wystąpienia określonych w art. 22c ust. 1 ustawy okoliczności, tj.: brak dokumentów związanych z oceną zgodności wyrobu budowlanego, albo dokumenty lub wyniki jego oględzin wskazują, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w ustawie,
 • możliwość poddania, wyrobów budowlanych zabezpieczonych przed dalszym przekazywaniem (u producenta, jak i importera lub sprzedawcy) badaniom kontrolnym lub zlecenie ich przeprowadzenia w celu ustalenia, czy wyrób posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe (art. 25 ust. 1 ustawy),
 • zmiany w zakresie rozstrzygnięć wydawanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w postępowaniu administracyjnym m.in. poprzez zastąpienie dotychczasowych decyzji „tymczasowych” nakładanych na producenta i sprzedawcę na rozstrzygnięcia w formie postanowienia (art. 30 ust. 1 pkt 1 i art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy),
 • nakazy odkupienia, wyrobu budowlanego albo jego określonej partii, na żądanie osób, które faktycznie nim władają (art. 31a ust. 1 ustawy) oraz zniszczenia wyrobu budowlanego na koszt adresata decyzji (art. 31a ust. 3 ustawy) mogą być nakładane również na importera lub sprzedawcę, jeżeli producent lub importer mają siedzibę poza terytorium RP,     
 • ujednolicenie zasad odpowiedzialności karnej w przypadku, gdy wyroby oznakowane znakiem budowlanym lub oznakowaniem CE nie spełniają wymagań ustawy,
 • wprowadzenie odpowiedzialności karnej za umieszczanie znaku budowlanego na wyrobie, niebędącym wyrobem budowlanym.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej