Nowe prawa pracowników: bezpłatna pomoc prawna i zwrot wydatków na adwokata. Dla kogo i od kiedy

2023-08-29 15:23
Bezpłatna pomoc prawna dla pracownikó socjalnych - zwrot kosztów adwokata
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Nowe przepisy nareszcie realizują od dawna zgłaszany postulat objęcia większą ochroną pracowników, w tym zwłąszcza występujących w sądach w roli oskarżycieli posiłkowych

To już pewne. Od 1 listopada obowiązywać będą nowe przepisy znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. Dużej grupie zawodowej pracowników gwarantują one bezpłatną pomoc prawną ze strony pracodawcy. Gdy jej nie udzieli, pracownik dostanie zwrot połowy wydatków na adwokata.

Spis treści

  1. Nowe prawa pracownika skrzywdzonego przestępstwem
  2. Bezpośrednia pomoc firmowego prawnika lub wynajętego
  3. Zwrot kosztów ochrony prawnej: na jakich zasadach

Nowe przepisy nareszcie realizują od dawna zgłaszany postulat objęcia większą ochroną pracowników socjalnych. Od 1 listopada br. – wtedy przepisy zaczną obowiązywać – ta ochrona oraz bezpłatna pomoc prawna staną się rzeczywistością

Nowe prawa pracownika skrzywdzonego przestępstwem

Każde naruszenie nietykalności, czynna napaść i znieważenie funkcjonariusza publicznego, jakim jest pracownik socjalny, teraz jest obligatoryjnie rejestrowane w rejestrze centralnym w ciągu 3 dni od zaistnienia. Kolejnym kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa, oprócz wprowadzonych już przepisów zakładających pomoc psychologiczną, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego, jest wprowadzony do ustawy o pomocy społecznej instrument pomocy prawnej dla pracowników socjalnych pokrzywdzonych przestępstwem.

Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, pokrzywdzonemu przestępstwem, o którym mowa w art. 222, art. 223 lub art. 226 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – a więc naruszeniem nietykalności, czynną napaścią i znieważeniem funkcjonariusza publicznego –  w związku z wykonywaniem czynności służbowych będzie przysługiwać, na jego wniosek, bezpłatna ochrona prawna w postępowaniu karnym, w którym uczestniczy w charakterze poszkodowanego lub oskarżyciela posiłkowego

 Ponieważ jednak nie każda taka samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej posiada własną obsługę prawną realizowaną przez radców prawnych lub adwokatów, w ustawie przewidziano, że ochronę prawną uregulowaną w omawianym przepisie pracownik socjalny ma uzyskać w właściwym – ze względu na nadzór nad daną samorządową jednostką organizacyjną pomocy społecznej – urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim.

Bezpośrednia pomoc firmowego prawnika lub wynajętego

Zapewnienie ochrony prawnej możliwe jest na dwa sposoby. Pierwszy to powierzenie zastępstwa procesowego jednemu z radców prawnych zatrudnionych w odpowiedzialnej za zapewnienie pomocy jednostce (lub ewentualnie kancelarii zewnętrznej, w ramach zawartej umowy na usługi radcowskie lub adwokackie).

Drugi sposób, to pozyskanie incydentalnej usługi prawnej na rynku ,np. w przypadku znacznego obciążenia radców prawnych danej jednostki lub pełnomocników zewnętrznych realizujących bieżącą obsługę prawną.

Jeżeli nie ma możliwości skorzystania przez pracownika socjalnego z obsługi prawnej realizowanej przez radców prawnych lub adwokatów w wymienionych. jednostkach, pracownikowi socjalnemu przysługiwać będzie zwrot kosztów ochrony prawnej, w wysokości do 50% faktycznie poniesionych wydatków.

Zwrot kosztów ochrony prawnej: na jakich zasadach

Zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną pracownika socjalnego następuje na wniosek pracownika socjalnego, który poniósł te koszty.

Mając na celu zapewnienie transparentności całego postępowania w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także dążąc do zapewnienia gospodarnego i rzetelnego dysponowania środkami publicznymi, koszty poniesione na ochronę prawną pracownika socjalnego będą musiały być szczegółowo udokumentowane za pomocą faktur, w tym elektronicznych, rachunków lub dokumentów sporządzonych na piśmie.

Powinny one potwierdzać:

  • datę poniesienia wydatków,
  • wysokość wydatków,
  • dane podmiotu świadczącego ochronę prawną.

Dokumenty, o których mowa wyżej, dołącza się do wniosku o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną. Natomiast zwrot tych kosztów następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną dokonuje samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej, w której zatrudniony jest pracownik socjalny.

Zgodnie z dodanym przepisem do ustawy o pomocy społecznej ochronę prawną pracownikom socjalnym zapewnia samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej, w której są oni zatrudnieni.

Jeżeli jednak jednostka ta nie ma zapewnionej obsługi prawnej realizowanej przez radców prawnych lub adwokatów, ochronę prawną musi zapewnić właściwy miejscowo urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej