Nie wszystkie przepisy nowych warunków technicznych ważne od 1 stycznia 2018

2017-11-17 15:15
Warunki techniczne
Autor: thinkstockphotos.com

Każda zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wzbudza pewien niepokój, szczególnie w odniesieniu do projektów i budów „w trakcie”. Nowe warunki techniczne mają wejść w życie 1 stycznia 2018, ale po spełnieniu określonych warunków, w kilku przypadkach stare przepisy będą ważne jeszcze przez 2, a nawet 3 lata.

Inwestycje budowlane mogą być realizowane latami, dlatego w przypadku niektórych przepisów technicznych logiczne jest wprowadzenie na tyle długich vacatio legis, by nie mnożyć różnych bytów prawnych dotyczących jednego aspektu budowy. Zanim nowe rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uzyskało przez podpis ministra budownictwa i infrastruktury status obowiązującego prawa (dokument został podpisany 14 listopada 2017), już pojawiły się pytania o nowe odległości (np. budynku od budynku), wielkości (minimalna powierzchnia mieszkania czy szerokość miejsca parkingowego). Wiemy już na pewno, że w przypadku dwóch paragrafów nowych warunków technicznych jeszcze przez 2 lub 3 lata będzie można budować na podstawie dzisiaj obowiązujących przepisów. Oczywiście, o ile zostaną spełnione określone warunki.

Patrz także: Anna Mucha sprowokowała zmianę w warunkach technicznych >>

Patrz także: Nowe wymiary miejsca parkingowego. Tysiące projektów do przeróbki? >>

Odległość budynku od granicy działki

Na wniosek inwestora stosuje się § 12 ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia, gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przed dniem 1 stycznia 2020 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego, 2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Po spełnieniu powyższych warunków, jeszcze przez dwa lata 2 w projekcie będzie można sytuować budynki w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, o ile wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

A dla pozostałych przepis ten brzmi obecnie:
„Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.

Tu zestawienie nowego i starego § 12 >>

Minimalna powierzchnia mieszkania

Wokół tego hasła rozgorzała dyskusja jeszcze w trakcie konsultacji nowych warunków technicznych. Jedni byli za postawieniem granicy minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania, drudzy uważali, że projektowanie z ograniczeniami już przerabialiśmy, a teraz o powierzchni mieszkania powinien decydować rynek. Jeżeli są chętni na tzw. mikroapartamenty (np. 18 m2), niech takie powstają.

Tego zagadnienia dotyczy § 94 rozporządzenia, który stwierdza, że: „Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2.” Przepis w tym brzemieniu nie ma zastosowania do mieszkań o powierzchni użytkowej mniejszej niż 25 m2, o ile przed dniem 1 stycznia 2020 r. został złożony wniosek o pozwolenie na taką budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego. Również w sytuacji gdy zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w przypadku, gdy została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Przepis też nie dotyczy takich mieszkań, które w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia spełniały warunki o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, który brzmi: „Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.”

Dla porównania z nowym art. 94, przytaczamy jego dotychczasową treść:
§ 94. 1. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej:
1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby – 2,2 m,
2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób – 2,7 m,
3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym – 1,8 m,
4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym – 2,4 m.
2. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2.

Załącznik nr 1 – Polskie Normy

Tylko do Polskich Norm wymienionych w pozycji 49 załącznika nr 1 dotychczasowego rozporządzenia przewiduje się stosowanie ich nadal, o ile przed dniem 1 stycznia 2021 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Tu dotychczasowy załącznik nr 1, w którym jest prolongowana poz. 49 >>

Treść pozycji 49 załącznika nr 1 – Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu

Polskie Normy
Autor: brak danych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej