Nie masz odpowiedniego stażu pracy, dostaniesz emeryturę niższą niż minimalna

2023-06-23 11:31
Minimalna emerytura - jaki staż pracy poza wiekiem emerytalnym
Autor: getty images Samo prawo do emerytury po osiągnięciu ustawowego wieku oraz składki zaksięgowane na koncie w ZUS nie gwarantują emerytury w minimalnej wysokości

Choć emeryturę z ZUS po ukończeniu wieku emerytalnego dostanie każdy kto zapłacił nawet jedną składkę na ubezpieczenie emerytalne i co do zasady staż pracy nie jest ważny, to jednak by emerytura była w wysokości co najmniej minimalnej emerytury gwarantowanej przez prawo, trzeba mieć określony staż pracy. Ile on wynosi i jak jest wyliczany?

Spis treści

  1. Jak ZUS wylicza emeryturę
  2. Kto ma prawo do minimalnej emerytury ZUS
  3. Minimalna emerytura: jaki trzeba mieć staż pracy
  4. Staż pracy do minimalnej emerytury
  5. Jak sprawdzić swój staż pracy

By otrzymać emeryturę z ZUS trzeba spełnić tylko dwa warunki – osiągnąć ustawowy wiek emerytalny: 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety oraz mieć na koncie ZUS jakiekolwiek pieniądze. Te zaś pojawiają się tam od pierwszej składki na ubezpieczenie emerytalne zapłaconej przez przyszłego emeryta i przelanej przez płatnika – pracodawcę, zleceniodawcę itp.

Jak ZUS wylicza emeryturę

Jednak nie każdy kto dostanie emeryturę z ZUS ma gwarancję otrzymania jej w minimalnej gwarantowanej przez państwo wysokości – czyli od 1 marca 2023 r. 1 588,44 zł.

Po złożeniu wniosku o emeryturę ZUS wylicza wysokość świadczenia.

Wysokość emerytury obliczamy dzieląc podstawę jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia.

Podstawę obliczenia emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku stanowi suma:

  • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury;
  • zwaloryzowanego kapitału początkowego;
  • środków zapisanych na subkoncie w ZUS.

Średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą będziesz pobierać emeryturę. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Są one podstawą do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

Kto ma prawo do minimalnej emerytury ZUS

Jeśli wskutek wyliczenia emerytura jest równa lub wyższa od aktualnie obowiązującej najniższej emerytury, sprawa jest jasna: emeryturę w takiej wysokości będziemy już otrzymywać przez cały czas oraz co roku 1 marca będzie ona waloryzowana o wskanik waloryzacyjny ustalany przez rząd.

Inaczej jest jeśli wysokość tak wyliczonego świadczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury czyli obecnie 1 544,88 zł.

By została ona podwyższona do kwoty aktualnie obowiązującej emerytury, wnioskujący o to świadczenie musi wylegitymować się odpowiednim stażem pracy. W przeciwnym przypadku będzie otrzymywał świadczenie wyliczone opisany sposób, nawet jeśli wyniesie ono symboliczną kwotę rzędu kilku złotych miesięcznie.

Minimalna emerytura: jaki trzeba mieć staż pracy

Jaki powinien być minimalny staż pracy, by mieć zagwarantowaną minimalną emeryturę?

Najniższa emerytura przysługuje każdemu, kto osiągnął właściwy wiek uprawniający do skorzystania ze świadczenia oraz posiada wymagany staż pracy. Kobiety muszą ukończyć 60 lat i posiadać 20 lat udokumentowanego stażu zawodowego. Dla mężczyzn ustawodawca przewidział minimalnie 25 lat pracy oraz ukończenie 65 roku życia.

Na ten staż pracy składają się nie tylko okresy pracy na etacie. Formalnie ustala się go w oparciu o okresy składkowe i nieskładkowe – stanowi ich sumę, ale z założeniem, że okresy nieskładkowe nie mogą wynosić więcej niż 1/3 okresów składkowych.

Staż pracy do minimalnej emerytury

Do stażu pracy zalicza się okres edukacji, w zależności od poziomu osiągniętego wykształcenia – od 3 lat po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej do 8 lat po ukończeniu szkoły wyższej – oraz lata przepracowane na podstawie umowy o pracę. Nie wliczają się natomiast lata przepracowane na umowie cywilnoprawnej (zlecenie, umowa o dzieło), a także własna działalność gospodarcza.

Ponadto do stażu pracy wlicza się okres obowiązkowej służby wojskowej – u osób, które były tym obowiązkiem objęte.

Warto też wiedzieć, że jeśli pracowaliśmy za granicą – ale na podstawie umowy o pracę – to także okresy takiej pracy mogą być wliczone do stażu pracy, ale pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów przetłumaczonych na język polski.

Jak sprawdzić swój staż pracy

Jeśli mamy wątpliwości co do tego czy obecny staż pracy spełnia limity niezbędne do otrzymywania emerytury w minimalnej wysokości, możemy sprawdzić to w ZUS.

W tym celu trzeba złożyć wniosek US-7 - Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej.

Najprościej jest to zrobić korzystając z portalu PUE ZUS. Odpowiedź dostaniemy wtedy drogą e-mailową na swoją skrzynkę we własnym profilu założonym na tej platformie. Jeśli chcemy dokument otrzymać w wersji papierowej, powinniśmy to zaznaczyć we wniosku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej