NFOŚiGW: przydomowa oczyszczalnia ścieków i przyłącze kanalizacyjne za dotacje

2011-07-27 15:49
Stanisław Gawłowski, wiceminister Środowiska
Autor: NFOŚiGW Stanisław Gawłowski, wiceminister Środowiska

"Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" to nowy program ogłoszony przez NFOŚiGW. Program będzie realizowany do roku 2015, łącznie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza 300 mln złotych. Warto wiedzieć, że nie każda przydomowa oczyszczalania ścieków spełnia warunki programu. Dotacje są przeznaczone wyłącznie na biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Podczas konferencji, Stanisław Gawłowski – wiceminister Środowiska ogłosił projekt finansowy programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystać z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach, nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni zbiorczych. Przedsięwzięcie skierowane jest również do osób, które jak dotąd nie podłączyły się do już istniejących kanalizacji. NFOŚiGW proponuje zainteresowanym dofinansowanie w formie pożyczki i bezwrotnej dotacji.

WAŻNE! Dotacje obejmą tylko biologiczne oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jest to urządzenie, które rozwiązuje problem ścieków na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Z powodzeniem zastępuje – często nieszczelne – szamba. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest prosta w montażu i eksploatacji. Ponadto, jest ekologiczna i tania w utrzymaniu. Oczyszczone ścieki spełniają wymogi standardów polskich i unijnych.

Jednak nie każda przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie spełniała warunki programu. Program obejmuje tylko te przydomowe oczyszczalnie, w których oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze biologicznej (biologiczne oczyszczalnie ścieków). Z tego powodu na potrzeby programu wprowadzono pojęcie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ). Producenci przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków będą musieli uzyskać certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawaną przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada, że w ramach przedsięwzięcia powstanie 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ), które będą obsługiwać ponad 44 tys. mieszkańców. Umożliwi to, oczyszczenie ok. 1,3 mln m3 ścieków rocznie. A także wybudowanych zostanie ok. 21 tys. podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnych, które w ciągu roku oczyszczą ok. 2,4 mln m3 ścieków rocznie.

Bezzwrotna dotacja i pożyczka - NFOŚiGW da pieniądze na 90% kosztów inwestycji

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowany w latach 2011-2015. Umowy na dotacje można podpisywać od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2015 roku. Łączny budżet realizowany w tym okresie wynosi 300 mln złotych. Przy czym, 150 mln złotych zostanie przeznaczonych na przyłącza kanalizacyjne, a pozostałe 150 mln złotych na biologiczne oczyszczalnie ścieków.

NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w tym:

 • 45% jako dotacja bezzwrotna,
 • 45% preferencyjna pożyczka z oprocentowaniem 3,5% w skali roku, udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Zainteresowani mogą korzystać z obu form dofinasowania jednocześnie, bądź tylko z jednej z nich - wyłącznie dotacji lub wyłącznie z pożyczki. Jednak w przypadku ubiegania się wyłącznie o dotację, muszą mieć zabezpieczone pozostałe 55% środków niezbędnych do zrealizowania inwestycji zgłoszonej we wniosku aplikacyjnym.

Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły w każdym roku, do wyczerpania środków przeznaczonych na dany rok. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego w kolejnych latach limitu środków.

Beneficjenci i konsumenci programu. Kto może skorzystać z dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza kanalizacyjnego?

Dofinansowanie z NFOŚiGW przeznaczone jest na zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych, które powstają w gospodarstwach domowych (włącznie z zarządzanymi przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach argoturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne, w ramach realizacji zadań własnych są beneficjentami oraz instytucjami pośredniczącymi.

 • Dofinasowanie na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie obejmuje budowę przydomowych oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 50 RLM. Pomocą nie będą objęte inwestycje realizowane na niezabudowanych działkach oraz budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach, które nie są użytkowane. O dotacje na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków nie można się ubiegać w przypadku obszarów, na których przed 2020 rokiem ma zostać wybudowana kanalizacja zbiorcza.

 • Dofinasowanie na budowę przyłącza kanalizacyjnego (podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej)

W zakresie budowy podłączeń (przyłącze kanalizacyjne) do sieci kanalizacyjnej program dotyczy obszarów, na których istnieje możliwość podłączenia się do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Wniosek do NFOŚiGW powinien obejmować budowę minimum 50 przyłączy kanalizacyjnych do siecie kanalizacyjnej.

Przyłącze kanalizacyjne jest przewodem kanalizacyjnym łączącym wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem sieci rozdzielczej usytuowanej w ulicy/drodze sąsiadującej z posesją lub tzw. sięgaczem.

Wydatki poniesione na sieć kanalizacyjną, tj. na kolektor główny, sieć rozdzielczą jak i sięgacze są kosztami niekwalifikowanymi, które nie podlegają dofinansowaniu w ramach programu. Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej może być realizowane w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej.

Koszty podlegające refundacji ze środków NFOŚiGW

Dostawy i zakup urządzeń, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu.

 • przygotowanie terenu,
 • roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami,
 • roboty ziemne i budowlano-montażowe. Montaż urządzeń. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
 • rozruch urządzeń i instalacji. Instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych,
 • podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
 • przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami,
 • zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT,
 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego.

NFOŚiGW w trakcie realizacji programu zorganizuje cykl szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów. Szkolenia te, są niezbędne do prawidłowego wdrożenia niniejszej inicjatywy. Ponadto, NFOSiGW będzie prowadzić działania promocyjne dotyczące rozwiązań zagospodarowania ścieków zgodnie z normą unijną (EN 12566-3:2005+A1:2009).

Szczegółowe informacje na temat programu NFOŚiGW, instrukcje i wnioski >>>

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kaznalizacyjnego - cel:

 • skuteczna ochrona życia i zdrowia obywateli,
 • czystsze otoczenie,
 • poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
 • realizacja przyjetych przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej (Traktat Akcesyjny i Dyrektywa 91/271).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej