Mały ZUS Plus – ważna zmiana. Od sierpnia możesz znów płacić niższe składki przez kolejnych dwanaście miesięcy

2023-06-20 19:54
Mały ZUS Plus - dłuższy okres korzystania
Autor: getty images 1 sierpnia wejdzie w życie przepis, który wydłuża o 12 miesięcy prawo do płacenia niższych składek przez przedsiębiorców, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki we własnym biznesie

Dobra wiadomość – w tym dla przedsiębiorców, którym skończył się okres korzystania z możliwości płacenia składek na preferencyjnych warunkach i nagle muszą miesiąc w miesiąc oddawać do ZUS-u prawie tysiąc złotych więcej. Można wrócić do płacenia Małego ZUS Plus na kolejne dwanaście miesięcy.

Spis treści

  1. Mały ZUS Plus 12 miesięcy dłużej: na czym polega zmiana
  2. Mały ZUS Plus: kto ma prawo do ulgowych składek
  3. Mały ZUS Plus: jakie konsekwencje na przyszłość

Będzie to możliwe od sierpnia – w przypadku osób, które utraciły prawo do tej formy płacenia składek już w trakcie br., albo od stycznia 2024 r. - to przedsiębiorcy, którym prawo do Małego ZUS Plus wygasło przed 1 stycznia br., ale poza wyczerpaniem 36-miesięcznego limitu ulgi spełniają oni jej pozostałe kryteria.

Mały ZUS Plus 12 miesięcy dłużej: na czym polega zmiana

Jest to czasowe rozwiązanie dotyczące przedsiębiorców korzystających z Małego ZUS Plus w 2023 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy. Zachowanie takiego limitu jest niezbędne, aby zapewnić im zabezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają obecnie z Małego ZUS Plus („MZ+”) i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł, będą mogli dłużej opłacać niższe składki ZUS. Dzięki dodatkowym 12 miesiącom zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od tego, jak wysoki był ich ubiegłoroczny dochód.

Natomiast jeśli przedsiębiorca zakończył korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 r., ponieważ minęło już 36 miesięcy, ale nadal spełnia pozostałe warunki ustawowe, to może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 grudnia 2023 r. Od kolejnego miesiąca ponownie będzie mógł opłacać składki w ramach „MZ+” – jemu też przysługiwać będzie 12 dodatkowych miesięcy ulgi.

Podstawa wymiaru jego składek na „MZ+” nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Mały ZUS Plus: kto ma prawo do ulgowych składek

By skorzystać z Małego ZUS Plus trzeba:

  • prowadzić działalność w poprzednim roku podatkowym przez minimum 30 dni,
  • uzyskiwać z niej w poprzednim roku przychód nie wyższy niż 120 000 zł.

Wniosek o Mały ZUS Plus złożyć trzeba do 31 stycznia.

Przedsiębiorca, który zaczął spełniać warunki uprawniające do Małego ZUS Plus dopiero po 31 stycznia, bo np. w styczniu czy kolejnych miesiącach wciąż miał prawo do „zwykłego” Małego ZUS powinien w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym zaczął spełniać warunki do Małego ZUS Plus złożyć wniosek i dokumenty rejestracyjne.

Jest jednak różnica między sposobem wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach ulgi Mały ZUS oraz Mały ZUS Plus. W pierwszym przypadku składki dla wszystkich ubezpieczonych obliczane są od podstawy wymiaru jaką jest 30% płacy minimalnej – w efekcie są więc jednakowe dla wszystkich beneficjentów.

Przy Małym ZUS Plus oblicza się tę podstawę wymiaru od przeciętnego dochodu w poprzednim roku i dopiero gdy wyjdzie on niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia za płacę, składki płaci się jak w ramach ulgi Mały ZUS, czyli podstawą wymiaru, niezależnie od faktycznie wyliczonej wysokości, zawsze jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przeciętny miesięczny dochód firmy wylicza się w sposób następujący:

  • roczny dochód z poprzedniego roku dzieli się przez liczbę dni prowadzenia działalności w poprzednim roku,
  • otrzymany wynik mnoży się razy 30.
  • Natomiast podstawę składki ustala się mnożąc tak wyliczony przeciętny dochód przez współczynnik 0,5 i zaokrąglając wynik do pełnych złotych.

Dla ustalenia prawidłowego wyniku można skorzystać ze specjalnego kalkulatora dostępnego na stronie ZUS.

Jeśli podstawa wymiaru wyszła w styczniu 2023 r. niższa lub równa kwocie 1047 zł, przedsiębiorca korzystający z ulgi Mały ZUS Plus płaci składki jakby korzystał z ulgi Mały ZUS.

Przy czym płaci je w tej samej wysokości przez wszystkie miesiące 2023 r., mimo że w lipcu płaca minimalna wzrasta znów - do wysokości 3 600 zł

Mały ZUS Plus: jakie konsekwencje na przyszłość

Tak jak w przypadku innych ulg w opłacaniu składek ZUS, korzystanie z Małego ZUS Plus jest dobrowolne.

Jeśli przedsiębiorca chce opłacać wyższe składki, by mieć w przyszłości wyższe świadczenia, może to zrobić, deklarując wyższą podstawę wymiaru składki niż najniższa podstawa obliczona na podstawie dochodu, czyli kwota, która mieści się pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - tzw. duży ZUS.

Można również nie korzystać z Małego ZUS Plus lub zrezygnować z niego w trakcie roku. Za miesiąc, w którym przedsiębiorca zrezygnuje z ulgi, oraz pozostałe miesiące do końca roku płaci składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad, w pełnej wysokości (duży ZUS).

Trzeba mieć bowiem świadomość, iż decyzja o skorzystaniu z Małego ZUS Plus będzie mieć wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują przedsiębiorcy (chorobowe, rentowe, emerytalne). Te świadczenia są bowiem obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie.

Warto dodać, że według danych z grudnia ubiegłego roku, z „MZ+” korzystało 235,7 tys. osób.

Z kolei z rządowych szacunków wynika, że z wydłużonego o 12 miesięcy "MZ+" w 2023 r. skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. – 142,3 tys., a w 2025 r. – 104,9 tys.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej