Kto może wystawić świadectwo energetyczne? Kto musi je mieć?

2023-05-15 13:30
Świadectwo energetyczne budynku będzie obowiązkowe
Autor: Gettyimages Kto moze wystawić świadectwo energetyczne? Kto ma obowiązek je mieć - 28 kwietnia 2023 weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Kto może wystawić świadectwo energetyczne? Kto musi mieć świadectwo energetyczne, bo za jego brak przewidziane są kary - nawet kilka tysięcy złotych. Świadectwo energetyczne budynku po 28 kwietnia 2023 wprowadziła nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane.

Spis treści

 1. Co to jest świadectwo energetyczne?
 2. Kto może wystawić świadectwo energetyczne?
 3. Kto musi mieć świadectwo energetyczne?
 4. Zmiany w świadectwach energetycznych? Będą kontrole
 5. Obowiązek montażu systemów automatyki i sterowania od 2025
 6. Za brak świadectwa energetycznego budynku kary!
 7. Ile to będzie kosztować?

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) jest to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Art. 17 u.c.e.b. określa, kto może wykonać świadectwo energetyczne budynku. Zgodnie z tym przepisem świadectwo energetyczne wydaje osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe i ukończyła:
 • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
 • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Może je również sporządzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane (art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego).

Reasumując, z przepisów wynika że charakterystykę energetyczną projektowanego budynku może sporządzić zarówno projektant, jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Decyzja należy do projektanta.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

Świadectwa energetyczne obowiązują w Polsce od kilku lat i dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadziła obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009) indywidualnego czy wielorodzinnego. Najważniejsze zmiany to:

 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla domów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem - jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa.
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla każdego kto będzie chciał sprzedać lub wynająć mieszkanie.

Czytaj więcej:

Zmiany w świadectwach energetycznych? Będą kontrole

Najważniejszą zmianą prawną jest obowiązek świadectwa energetycznego dla wszystkich budynków, również tych wybudowanych przed 2009 rokiem i domów jednorodzinnych.

Kolejną zmianą jest obowiązek kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, także tych o mocy ponad 70 kW.

Właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji polegającej na:

 • sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,

b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

d) co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW;

 • ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:

a) dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,

b) połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Ponowna kontrola nie jest wymagana w przypadku, gdy od czasu jej przeprowadzenia nie było żadnych zmian w systemie lub w charakterystyce energetycznej budynku.

Nowelizacja ustawy umożliwi powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w centralnym rejestrze.

Nowe przepisy nakładają obowiązek dołączenia przez inwestorów (w tym deweloperów i inwestorów indywidualnych) świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązek montażu systemów automatyki i sterowania od 2025

Nowelizacja ustawy wprowadzi obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi.

W przyjętym projekcie ustawy czytamy: właściciel lub zarządca budynku, jeżeli jest to uzasadnione technicznie i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2024, wyposaża budynek niemieszkalny z systemem:

 1. ogrzewania lub połączonym systemem ogrzewania i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej ponad 290 kW,
 2. klimatyzacji lub połączonym systemem klimatyzacji i wentylacji o nominalnej sumarycznej mocy chłodniczej ponad 290 kW

w system automatyki i sterowania dla budynków.

Za brak świadectwa energetycznego budynku kary!

W przepisach uwzględniono kary zarówno dla audytorów energetycznych, jak i właścicieli nieruchomości.

 • dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • dla właścicieli nieruchomości za niedołączenie dokumentu np. w przypadku sprzedaży czy wynajmu nieruchomości - grozi za to kara grzywny - jej górna granica nie została podana w ustawie.

Warto też wspomnieć, że nowelizacja ustawy zobowiązuje ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do realizacji długoterminowej strategii renowacji budynków służącej wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Więcej o długoterminowej strategii renowacji budynków przeczytasz w artykule: Długoterminowa Strategia Renowacji - rząd przyjął projekt renowacji budynków w Polsce

Ile to będzie kosztować?

Koszt wykonania świadectwa energetycznego zależy przede wszystkim od:

 • wielkości budynku i jego przeznaczenia;
 • stopnia skomplikowania bryły budynku;
 • konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych;
 • zastosowanych instalacji;
 • dostępności dokumentacji technicznej;
 • lokalizacji.

W standardowych przypadkach koszt sporządzenia świadectwa energetycznego dla mieszkania zaczyna się od ok. 300 zł, dla domu - od ok. 600 zł do nawet 1500 zł.

Źródło: sejm.gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej