Kody PKD. Jak prawidłowo ustalić kody PKD? Konsekwencje nadania numeru PKD

2019-12-23 11:44
kody PKD
Autor: Getty Images Polska Klasyfikacja Działalności – inaczej PKD – jest wykazem kodów określających rodzaje działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce

Aby rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wcześniej ją zarejestrować. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku rejestracyjnego – CEIDG-1, w którym wskazuje się rodzaj czynności, jakie mają być wykonywane w ramach prowadzonej działalności według kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Prawidłowe ustalenie kodów PKD może jednak przysparzać pewnych trudności. Wyjaśniamy, czym jest klasyfikacja PKD i jakie zasady obowiązują przy określaniu kodów?

Spis treści

 1. Wybór kodów PKD
 2. Trudności z określeniem kodów PKD
 3. Struktura kodów PKD
 4. Konsekwencje nadania numeru PKD
 5. Kody PKD a zasady opodatkowania
 6. Quiz. Czy znasz podstawowe terminy bankowe? Sprawdź to!

Wybór kodów PKD

Od 2008 roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmioty objęte obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek wyboru kodu określającego rodzaj wykonywanej działalności. Kody pobierane są z utworzonego specjalnie w tym celu wykazu, tzw. Polskiej Klasyfikacji Działalności; dalej PKD 2007. PKD powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. Nr 251, poz. 1885; dalej: Rozporządzenie) na potrzeby stosowania:

 • w statystyce, ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości, a także,
 • w urzędowych rejestrach i systemach informatycznych administracji publicznej – głównie GUS.

Od czasu wejścia w życie Rozporządzenia podmioty podejmujące działalność gospodarczą rejestrują się według kodów wykazanych w klasyfikacji PKD 2007. Przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do CEIDG na specjalnym formularzu - CEIDG-1 wskazując w części 06. (“Firma przedsiębiorcy, którego dotyczy wniosek”) kody odpowiadające rodzajowi czynności, które zamierza wykonywać. Pole 06.2 zawiera dziewięć pozycji, w których należy podać odpowiedni 5-znakowy symbol zgodny z klasyfikacją.

Decydując się na wybór większej liczby kodów PKD, przedsiębiorca musi pamiętać o obowiązku ich kontynuacji w dodatkowym załączniku CEIDG-RD. Przedsiębiorca może wykonywać działalność gospodarczą w bardzo zróżnicowanych obszarach, tym samym nie ma ograniczeń odnośnie liczby podanych kodów.

Trzeba wiedzieć!

W pierwszej pozycji należy podać kod odpowiadający głównej działalności przedsiębiorstwa (wykonywanej w sposób przeważający), a w kolejnych pozycjach – dodatkowe.

W celu ustalenia przeważającego rodzaju działalności oblicza się procentowy udział poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży. Jeśli działalność gospodarcza jest dopiero zakładana, ustalenie przeważającego rodzaju działalności powinno się odbyć na szacowanym udziale sprzedaży, który przedsiębiorca uwzględnił w trakcie planowania działania działalności, np. w biznesplanie.

Natomiast w przypadku rejestracji spółki w KRS, przedsiębiorca może podać maksymalnie 10 kodów. W umowie takiej spółki należy opisać przedmiot prowadzonej działalności, za to nie ma obowiązku wpisywania kodów. Warto jednak pamiętać, że numer PKD ułatwia sądowi ocenę złożonego wniosku o wpis do KRS. Kod PKD stanowi podstawę do uzyskania numeru REGON, nadawanego przez Urząd Statystyczny.

Trzeba wiedzieć!

Kody należy wybierać zgodnie z faktycznie prowadzoną działalnością. Jeśli zakres działalności ulega zmianie bądź rozszerzeniu, kody powinny zostać zaktualizowane.

Trudności z określeniem kodów PKD

Ustalanie numeru PKD dla nowych przedsiębiorców bywa często problematyczne. W takiej sytuacji pomocne mogą okazać się wyszukiwarki internetowe. Po wpisaniu słowa kluczowego ukazują najbardziej zbliżone kody PKD odpowiadające danej dziedzinie działalności gospodarczej. Szczegółowy wykaz kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można również znaleźć na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jeśli i wyszukiwarka nie pomoże w określeniu dokładnego kodu PKD wskazującego charakter wykonywanych czynności, można skorzystać z interpretacji indywidualnej.

Ważne!

W przypadku trudności z określeniem numeru PKD można skorzystać z wyszukiwarki PKD, dostępnej na stronie Serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy. Jeśli i to nie pomoże, można złożyć wniosek o nadanie numeru PKD poprzez wydanie interpretacji indywidualnej.

Wniosek o wydanie interpretacji należy złożyć do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Przepisy nie przewidują konkretnego wzoru formularza zgłoszeniowego, wystarczy zatem wniosek sporządzony na piśmie z dokładnym opisem wykonywanej działalności gospodarczej. Wniosek powinien też zostać podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu. Przedsiębiorca może złożyć wniosek w dowolnym dogodnym dla siebie terminie: osobiście, pocztą tradycyjną, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wniosek podlega opłacie, której wysokość uzależniona jest od liczby nadanych przez ośrodek kodów PKD. Sprawa powinna zostać rozpatrzona w terminie 30 dni, a w bardziej skomplikowanych przypadkach - nawet do 60 dni. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Struktura kodów PKD

Kody mają strukturę wielopoziomową. Dzielą się na sekcje jak np. rolnictwo, transport, handel. Sekcje odpowiadają obszarom wykonywania działalności gospodarczych. Zostały im przypisane kolejne litery alfabetu od A do U. Każdy rodzaj składa się z pięciu znaków. Następnie sekcje dzielą się na działy oznaczone dwucyfrową liczbą. Na poziomie drugim zbiór dzieli się na 88 grup rodzajów działalności. Poziom trzeci oznaczany jest trzycyfrowym kodem numerycznym i dzieli się na grupy. Obejmuje on aż 272 pozycje dostosowane do charakteru procesu produkcji lub usługi oraz charakteru odbiorcy. Poziom czwarty - tzw. klasa - oznaczany jest czterocyfrowym kodem numerycznym i obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności wyodrębnianych na podstawie specjalizacji działalności. Piąty poziom stanowi podklasy, które oznaczane są 5-znakowym kodem alfanumerycznym. Poziom ten składa się z 654 grupowań, wyodrębniających rodzaje działalności, charakterystyczne dla polskiej gospodarki. Ma on też istotne znaczenie statystyczne.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów możemy wyróżnić następujące sekcje podziału kodów według klasyfikacji PKD 2007:

Sekcja Obszar działalności gospodarczej
Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F Budownictwo
Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja J Informacja i komunikacja
Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Sekcja P Edukacja
Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Sekcja S Pozostała działalność usługowa
Sekcja T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Sekcja U Organizacje i zespoły eksterytorialne

Konsekwencje nadania numeru PKD

Prawidłowe ustalenie kodów PKD przy rozpoczęciu działalności ma istotne znaczenie dla późniejszej możliwości jej wykonywania. W przypadku wykonywania czynności wykraczających poza rodzaje zgłoszonych kodów PKD, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara grzywny ustalona na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Wybór prawidłowego kodu jest też bardzo ważny w przypadku ubiegania się o wsparcie pomocowe z dotacji lub podczas udziału w różnego typu przetargach. Oferty w większości skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców, którzy wykonują rodzaje działalności określone konkretnymi kodami PKD. Brak takiego kodu skutkuje wykreśleniem z listy kandydatów.

Ważne!

Zdarza się, że sam wpis jest niewystarczający i konieczne jest przedstawienie dowodów potwierdzających prawo do wykonywania danych czynności, czyli określonych koncesji lub zezwoleń.

Kody PKD a zasady opodatkowania

Od charakteru wykonywanej działalności i odpowiadającego jej kodu PKD zależą też zasady opodatkowania. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2200) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W tym celu muszą jednak być spełnione pewne warunki:

1) przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej muszą być wymienione w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.). Możliwość ta dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej;

2) podatnicy nie mogą osiągać przychodów (w całości łub w części) z wykonywania usług wymienionych w załączniku nr 2 do powyższej ustawy;

3) podatnik musi w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskać przychód z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy; jeśli nie osiągnie przychodów to traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

4) w roku poprzedzającym rok podatkowy trzeba:

a) uzyskać przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro lub

b) uzyskać przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro;

5) należy złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego (właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika), nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. Nr 251, poz. 1885).
 • Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2200).
 • Ustawa z 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).

Warto wspomnieć, że od stycznia 2018 wybrane banki umożliwiają rejestrację działalności przez bankowość elektroniczną. Procedura rejestracji odbywa się w formie elektronicznej i bez konieczności wizyty w urzędzie. Rejestracja firmy przez bank jest bezpłatna! Bank zapewnia wszystkie narzędzia niezbędne do rejestracji firmy, takie jak: dostęp do bankowości elektronicznej, formularz rejestracji firmy oraz Profil Zaufany, dzięki któremu można podpisać wniosek i który pozwoli załatwiać w przyszłości różne inne sprawy firmowe. Istnieje możliwość także bezpłatnej konsultacji księgowej.

Podsumowując, jednym wnioskiem w bankowości internetowej założysz firmę, konto firmowe i skorzystasz z księgowości za 0 zł.

Quiz. Czy znasz podstawowe terminy bankowe? Sprawdź to!

Terminy bankowe

Pytanie 1 z 11
ELIXIR to:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej