Kiedy należy się zasiłek dla bezrobotnych? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

2024-05-27 17:36

Zasiłek dla bezrobotnych to forma zapomogi udzielanej przez państwo osobom, które utraciły pracę. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na tę pomoc. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2024?

Spis treści

 1. Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?
 2. Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?
 3. Kiedy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje bez odprowadzania składek na Fundusz Pracy?
 4. Kiedy nie ma się prawa do zasiłku dla bezrobotnych?
 5. Na jaki okres jest przyznawany zasiłek dla bezrobotnych?
 6. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych na rękę?
 7. Czy dostanę zasiłek jeśli sam zwolnię się z pracy?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie wypłacane przez powiatowe urzędy pracy. O zasiłek mogą ubiegać się osoby, które są bez pracy, zarejestrowały się w urzędzie i brakuje dla nich w urzędzie propozycji zatrudnienia, stażu, szkolenia lub formy aktywizacji zawodowej. Nie wszyscy jednak z tych, którzy mogą się ubiegać uzyskają tę formę zapomogi. Świadczenie przyznawane jest tylko po spełnieniu odpowiednich warunków.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Jednym z podstawowych warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych jest osiąganie dochodu lub wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnej pensji krajowej i odprowadzanie od tej kwoty składek w tym na Fundusz Pracy. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych mają:

 • osoby, która w okresie 18 miesięcy przed datą zarejestrowania w urzędzie pracy była zatrudniona przez co najmniej 365 dni i osiągała wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej od minimalnego wynagrodzenia, od którego odprowadzane są składki na Fundusz Pracy.
 • osoby wykonujący pracę nakładczą, które uzyskały dochód co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • usługodawcy umów agencyjnych, umów zleceń lub innych o świadczenie usług a podstawą wymiaru składek społecznych i Fundusz Pracy była kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za płacę,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność lub współpracę a podstawą składek społecznych i Fundusz Pracy była kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pracujący osadzeni w aresztach i więzieniach płacący składki w tym na Fundusz Pracy od kwoty nie mniejszej niż minimalna pensja krajowa – warunkiem dodatkowym jest rejestracja w urzędzie pracy w okresie 30 dni od dnia zwolnienia i przepracowanie przynajmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy przed osadzeniem z wynagrodzeniem przynajmniej minimalnej krajowej obowiązującej wówczas, od której odprowadzane były składki, w tym na Fundusz Pracy,
 • pracujący i członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni usług rolniczych a podstawą wymiaru składek społecznych i Fundusz Pracy była co najmniej kwota minimalnego wynagrodzenia,
 • zatrudnieni, pełniący służbę i wykonujący pracę zarobkową, a wynagrodzenie lub dochód zobowiązywał do opłacania składki na Fundusz Pracy,
 • zatrudnieni za granicą u pracodawcy zagranicznego i opłacający składkę na Fundusz Pracy wynoszącą 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc,
 • zatrudnieni za granicą i przyjeżdżający do Polski jako repatrianci.

Są jednak wyjątki i zasiłek jest przyznawany pomimo braku opłacania składek na Fundusz Pracy.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje bez odprowadzania składek na Fundusz Pracy?

Jest jednak wiele wyjątków, kiedy nie obowiązuje odprowadzanie składek Na Fundusz Pracy, a zasiłek dla bezrobotnych będzie przyznany. Składki te nie są odprowadzane przez pracodawców i jednostki organizacyjne za:

 • bezrobotnych mężczyzn po ukończeniu 60 lat i kobiet po ukończeniu 55 lat,
 • osoby, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem były zarejestrowane jako bezrobotne – przez okres 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • pracowników powracających z urlopów macierzyńskiego lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego - przez 36 miesięcy od miesiąca powrotu.
 • osoby pobierające zasiłek dla opiekunów,
 • zatrudnionych przez uprawnionych przedsiębiorców pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie te osoby pomimo braku odprowadzania składek na Fundusz Pracy powinny otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.

Kiedy nie ma się prawa do zasiłku dla bezrobotnych?

Osobie bezrobotnej i zarejestrowanej w urzędzie pracy nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeśli:

 • w czasie prowadzenia pozarolniczej działalności opłacała składki ZUS na preferencyjnych warunkach, tzw obniżonych składkach ZUS,
 • odmówiła bez przyczyny przyjęcia oferty urzędu pracy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, szkolenia, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, nie poddała się badaniom lekarskim ustalającym zdolność do wykonywania pracy,
 • nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznych,
 • wykazała brak gotowości do podjęcia zatrudnienia z różnych powodów, w tym przebywania za granicą w liczbie 10 dni w okresie roku kalendarzowego.

Zasiłek dla bezrobotnych nie będzie także przysługiwał osobom w okresach za które otrzymały:

 • ekwiwalent pieniężny (górniczy, odprawa socjalna, zasiłkowa i in),
 • odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenie umowy o pracę,
 • świadczenia pieniężne w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę z tytułu odpłatnych praktyk absolwenckich.

Na jaki okres jest przyznawany zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany standardowo na okres 6 miesięcy, ale w określonych przypadkach może zostać przedłużony o dodatkowe pół roku lub także skracany. Zasiłek jest wydłużany do pełnego roku, czyli do 365 dni w przypadku gdy:

 • stopa bezrobocia w powiecie, w którym mieszka świadczeniobiorca przekracza 150% średniej krajowej,
 • bezrobotnym po 50. roku życia, jeśli udokumentują przynajmniej 20-letni okres uprawniający do pobierania zasiłku,
 • osobom samotnie wychowującym dzieci w wieku do 15 lat,
 • osobom mającym na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat, których współmałżonek jest także bezrobotny lub utracił prawo do zasiłku z powodu upływu czasu pobierania.

Skrócenie okresu przyznawania następuje także w przypadku, kiedy pobierający zasiłek podejmie prace interwencyjne, roboty publiczne czy rozpocznie staż lub szkolenie w ramach skierowania przez urząd pracy. Pobiera wówczas inne formy zapomóg finansowych i o okres ich obowiązywania skrócony zostaje czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Okres pobierania świadczenia dla bezrobotnych jest skracany do 90 dni jeśli w okresie 60 dni przed rejestracją osoba rozwiązała umowę o pracę za porozumieniem stron lub złożyła wypowiedzenie. O okres aż 180 dni może zostać skrócony przysługujący okres pobierania zasiłku, jeśli uprawniona do niego osoba została zwolniona dyscyplinarnie.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych na rękę?

Stawka zasiłku dla bezrobotnych jest ustalana raz w roku i obowiązuje od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Podlega rocznej waloryzacji. Kwotę brutto pomniejsza składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%. Obecne stawki obowiązują do 31 maja 2024 roku.

 • Osobom, które mają udokumentowany staż pracy od 5 do 20 lat przysługuje bazowa (podstawowa) kwota zasiłku dla bezrobotnych, która wynosi 1491 zł brutto (1357,63 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące pobierania i odpowiednio 1171 zł brutto (1066,16 zł netto) przez kolejne 90 dni.
 • Osobom ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat przysługuje 80% kwoty bazowej, czyli odpowiednio 1193,52 zł, czyli 1086,18 zł na rękę i 937,28 zł – 852,94 zł na rękę.
 • Osobom z ponad 20-letnim udokumentowanym stażem pracy kwota bazowa jest zwiększana o 20% i zasiłek wynosi odpowiednio 1790,28 zł i 1405,92 zł, czyli 1629,17 zł i 1279,46 zł na rękę.

Znane są już stawki zasiłku, które będą obowiązywać od 1 czerwca 2024 r. Waloryzacja wyniesie 11,4%, za co odpowiada średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Kwota bazowa 100% zasiłku wyniesie 1512,40 zł na rękę przez 3 pierwsze miesiące i 1187,70 zł na rękę przez kolejne 3 miesiące.

Czy dostanę zasiłek jeśli sam zwolnię się z pracy?

Osoby, które rozwiązały umowę o pracę za porozumieniem stron lub złożyły wypowiedzenie nie tracą prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli spełniają warunki do jego przyznania. Świadczenie jednak przysługuje dopiero po upływie 90 dni od daty rejestracji w urzędzie. Okres wypłacania świadczenia także będzie skrócony o 90 dni.

Źródło: ZUS, zielonalinia.gov.pl, gov.pl

Graffiti zalało Warszawę. Bazgroły pokrywają wszystko, nawet zabytki. Zobacz zdjęcia

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej