Dotacja do kredytu na dom energooszczędny - weryfikacja projektu domu i budowy

2014-01-09 12:27
Dom pasywny
Autor: Mariusz Bykowski

Aby móc ubiegać się o dopłatę do kredytu na dom energooszczędny w ramach programu dopłat NFOŚiGW, trzeba uzyskać potwierdzenie, że projekt domu spełnia wymagania standardu energetycznego NF40 lub NF15. W tym celu należy poddać go weryfikacji. Weryfikacja musi być przeprowadzona również w wybudowanym już domu.

Weryfikacja projektu domu energooszczędnego

Weryfikatorem projektu domu może być dowolna osoba z listy publikowanej na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uprawniona do weryfikacji. Nie może być związana z procesem budowlanym, to znaczy nie może być ani inwestorem, ani wykonawcą, ani architektem - autorem projektu poddawanego ocenie. Weryfikator projektu domu przeprowadza następujące czynności:

  • sprawdza, czy projekt domu spełnia wymagania formalne opisane w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu Budowlanego oraz weryfikuje obliczenia wielkości zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji dołączone do projektu budowlanego. Jeśli obliczenia przeprowadzone przez weryfikatora wykażą, że zakładany standard energetyczny został przekroczony, to znaczy, że projekt domu nie spełnia zasad dofinansowania z programu NFOŚiGW;
  • sprawdza, czy zastosowano obowiązkowe wymagania, między innymi ocenia na podstawie projektu, czy w konstrukcji budynku występują mostki cieplne i określa ich wpływ na wielkość zużycia energii cieplnej;
  • wypełnia listę sprawdzającą (wzór - tabela).

Weryfikator musi podpisać oświadczenie (podpis w odpowiedniej rubryce na formularzu weryfikacyjnym), że nie uczestniczył w projektowaniu ocenianego budynku i nie ma ze zlecającym żadnych powiązań, które podważałyby obiektywność dokonywanej weryfikacji.

Dokumenty potrzebne do weryfikacji
Należy przedstawić do weryfikacji:
• projekt budowlany wykonany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę;
• branżowe projekty wykonawcze;
• obliczenia potwierdzające osiągnięcie przez budynek określonego standardu energetycznego, czyli:
– opis zastosowanej metody obliczeniowej;
– opis i uzasadnienie założeń i danych wyjściowych przyjętych do obliczeń;
– prezentację toku obliczeń umożliwiającą weryfikację wyników pośrednich i wyniku końcowego na każdym kolejnym etapie ich wykonywania;
• oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z aktualnymi przepisami oraz z wytycznymi NFOŚiGW.

Weryfikacja budowy

Ocenę spełnienia wymagań standardów NF40 lub NF15 w wybudowanym budynku musi przeprowadzić inny weryfikator niż ten, który dokonywał oceny projektu. Weryfikatorowi trzeba będzie przedstawić faktury lub inne dokumenty potwierdzające zakup wymienionych materiałów i urządzeń. W celu potwierdzenia osiągnięcia przez budynek standardu energetycznego założonego w programie weryfikator wykonuje następujące czynności:

  • sprawdza, czy inwestor dostarczył wszystkie dokumenty (patrz ramka) i ocenia, zwłaszcza te dotyczące materiałów i urządzeń, protokoły regulacji instalacji i testu szczelności oraz dokumentację fotograficzną;
  • wykonuje obliczenia wielkości zapotrzebowania na energię cieplną użytkową do ogrzewania i wentylacji. Jeśli z obliczeń weryfikatora wynika, że budynek nie osiągnął zakładanego standardu energetycznego, uznaje się, że nie spełnia on zasad dofinansowania z programu NFOŚiGW. Jeżeli nie zostanie osiągnięty założony standard NF15, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40;
  • sprawdza, czy zastosowano wymagania obowiązkowe;
  • wypełnia listę sprawdzającą (wzór - tabele).

Jeżeli inwestor nie zgadza się z wynikiem weryfikacji, może się odwołać od opinii weryfikatora do NFOŚiGW.


Dokumenty potrzebne do weryfikacji
Inwestor ubiegający się o przyznanie dofinansowania musi dostarczyć weryfikatorowi:
• projekt budowlany, który wcześniej został pozytywnie zweryfikowany przez weryfikatora oceniającego projekt;
• branżowe projekty wykonawcze;
• oświadczenie inspektora nadzoru lub kierownika budowy (jeśli inspektor nadzoru nie został powołany) stwierdzające, że wszystkie prace mające wpływ na charakterystykę energetyczną budynku zostały wykonane zgodnie z założeniami projektowymi i z wytycznymi dotyczącymi osiągnięcia standardu NF40 lub NF15;
• informację o użytych do budowy materiałach izolacyjnych, oknach i drzwiach zewnętrznych, centrali wentylacyjnej, urządzeniach grzewczych, elementach automatyki, napędach elektrycznych, pompach.
Do oświadczenia należy załączyć:
• aprobaty techniczne zastosowanych materiałów izolacyjnych, okien i drzwi oraz dokumenty techniczne potwierdzające wartości ich parametrów;
• dokumenty techniczne potwierdzające osiągnięcie wymaganej sprawności urządzeń instalacyjnych;
• dokumenty potwierdzające zakup wymienionych materiałów i urządzeń;
• świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, wykonane zgodnie z wytycznymi wraz z wydrukami obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji pozytywnie potwierdzone przez weryfikatora sprawdzającego projekt;
• protokoły z przeprowadzenia:
– regulacji systemu wentylacyjnego,
– regulacji systemu grzewczego,
– testu szczelności;
• dokumentację fotograficzną etapów budowy istotnych z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku;
• opis odstępstw od projektu, jeżeli miały miejsce, i dokumentację potwierdzającą (na przykład kopie dziennika budowy) lub uzasadnienie, że nie miały one wpływu na charakterystykę energetyczną budynku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej