Dodatek mieszkaniowy 2024 od 1 marca dostanie więcej osób! Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?

2024-03-11 13:08
Dodatek mieszkzaniowy 2024
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Od 1 marca 2024 wzrósł o ponad 12 proc. próg dochodowy, który upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, tym samym zwiekszyło się grono swiadczeniobiorców

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem z pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Choć przyznawany jest na 6 miesięcy, wniosek o dodatek mieszkaniowy można ponowić. Trzeba jednak spełnić kryterium dochodowe, a jego próg wzrósł od marca 2024. To oznacza, że dodatek mieszkaniowy przysługuje teraz większej liczbie Polaków. Ile wynosi ? Jak obliczyć dodatek mieszkaniowy?

Spis treści

 1. Dodatek mieszkaniowy - dla kogo?
 2. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy w 2024 roku?
 3. Jak obliczyć dodatek mieszkaniowy?
 4. Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?
 5. Wniosek o dodatek mieszkaniowy - gdzie złożyć? Potrzebne dokumenty

Wzrost bariery dochodu upoważniającej do otrzymywania dodatku mieszkaniowego wynosi ponad 12%. Dzięki temu od marca 2024 na dodatek mieszkaniowy będzie mogło liczyć więcej osób.

Dodatek mieszkaniowy - dla kogo?

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Jest to świadczenie dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub, które ze względu na swoje niskie dochody i stan majątkowy nie są w stanie ponosić bieżących wydatków za lokal, w którym zamieszkują i prowadzą swoje gospodarstwo domowe. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego.

Aby uzyskać uprawnienie do dodatku mieszkaniowego, należy spełnić trzy podstawowe warunki.

Po pierwsze – posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu - bowiem dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Po drugie nie przekraczać odpowiedniego progu dochodowego. W okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • w gospodarstwie jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku,
 • w gospodarstwie wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Trzeci warunek dotyczy samego mieszkania – jego powierzchnia powinna spełniać określone kryteria. Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

 1. dla jednej osoby do 45,50 m²,
 2. dla dwóch osób  do 52,00 m²,
 3. dla trzech osób  do 58,50 m²,
 4. dla czterech osób do 71,50 m²,
 5. dla pięciu osób do 84,50 m²,
 6. dla sześciu osób do 91,00 m².

I tak dalej – kryteria metrażowe są ustalone aż dla rodzin składających się z dziesięciu osób.

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju bez względu na liczbę osób zamieszkujących powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m². O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy w 2024 roku?

Jak już wyjaśnialiśmy, progi dochodowe, od których uzależniona jest możliwość otrzymywania dodatku mieszkaniowego zależą od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W ustawie budżetowej zapisano, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wzrośnie o 12,3 proc. w stosunku do 2022 r. Te dane potwierdził  lutym Główny Urząd statystyczny.

Jak obliczyć dodatek mieszkaniowy?

Przeciętne wynagrodzenie, od którego ustalane są progi dochodowe dla dodatków mieszkaniowych na 2024 r. wynosi teraz 7 155,48 zł (tyle wyniosło w 2023). A w konsekwencji:

 • Próg dochodowy dla gospodarstw jedoosobowych w 2024 wzrósł do 2 147,54 zł – jako 30 proc. z 7 155,48  zł.

 • Próg dochodowy dla gospodarstw wieloosobowych w 2024 r. wzrósł do 2 863,39 zł – jako 40 proc. z 7 155,48 zł.

Oznacza to, że dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany, jeśli średni miesięczny dochód z trzech miesięcy będzie równy lub niższy niż 2 146,64 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym (czyli 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Powyżej tego dochodu, również można dostać dodatek mieszkaniowy, ale pomniejszony o kwotę nadwyżki.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Dodatki mieszkaniowe funkcjonują na podstawie ustawy właśnie o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Średnia wysokość dodatku to 250-380 zł.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy - gdzie złożyć? Potrzebne dokumenty

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

 • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru uchwalonego przez radę gminy właściwą dla miejsca zamieszkania,
 • dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez: prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego.

Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

Tu znajdziesz dokładne wyjaśnienia, jak złożyć wniosek i jak korzystać z dodatku mieszkaniowego w 2024 roku.

Murator remontuje: Podłoga z paneli w jodełkę
Materiał sponsorowany
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej