Część budowlana projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego gotowa

2015-04-02 17:56
Prawo_budowlane
Autor: MMaszner Nowe warunki techniczne od 2021. To duże zmiany dla projektantów, wykonawców, inwestorów, także producentów materiałów budowlanych

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego zakończyła prace nad częścią budowlaną projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Trwają jeszcze uzgodnienia co do treści dotyczącej drugiego członu tego dokumentu. Projekt został przekazany Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

Przypomnijmy, że nowo tworzony kodeks (będzie się nazywał kodeks budowlany lub kodeks urbanistyczno-budowlany) ma uporządkować w części dotyczącej procesu budowlanego przepisy dotychczas ujmowane przez Prawo budowlane z uwzględnieniem nowelizacji z 20 lutego 2015 i ustawę o wyrobach budowlanych. W części ogólnej znalazły się również prawne ramy działań administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.
Projekt wprowadza nowe rozwiązania mające na celu przede wszystkim uelastycznienie procedur (w tym również procedur legalizacyjnych i naprawczych), ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych, czy stabilizację wydanych pozwoleń na budowę.
Na chwilę obecną nie można dotrzeć do projektu kodeksu budowlanego w wersji przekazanej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a zatem oprzemy się na ogólnym skomentowaniu i najważniejszych obszarach tego dokumentu, które wskazała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego.  

Do kodeksu wprowadzono pojęcie zgody budowlanej, obejmujące zarówno pozwolenie na budowę i tzw. „milczącą zgodę” organu – udzieloną w wyniku zgłoszenia, gdy organ nie zgłasza sprzeciwu. Zgodę budowlaną będzie można przenieść na nowego inwestora.
Kodeks zwiększy katalog obiektów budowlanych, które będzie można zrealizować na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę.
W kodeksie uregulowane będą zasady sytuowania budynków od granicy działki. Nie będzie możliwe uzyskanie odstępstwa od zastosowania normy dotyczącej odległości budynku od granicy działki. Wprowadzono nową instytucję – zgodę sąsiada na zbliżenie obiektu budowlanego do granicy działki (w formie aktu notarialnego).
Wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego nie będzie wymagało zgody budowlanej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie.
Jest też kilka zmian w odniesieniu do projektu budowlanego. Dotychczas projekt budowlany składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, a także oświadczeń gestorów mediów i zarządców dróg publicznych oraz dokumentów geodezyjnych. Proponuje się, by projekt budowlany obejmował projekt urbanistyczno-architektoniczny (odpowiednik projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawierający m.in. podstawowe parametry urbanistyczne) i projekt techniczny. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nie będzie
konieczne załączenie projektu technicznego. Kodeks zawiera zamkniętą listę uzgodnień projektu budowlanego. Do wniosku o pozwolenie na budowę ma wystarczyć jeden egzemplarz projektu urbanistyczno-architektonicznego w formie papierowej, a dwa dodatkowe egzemplarze w wersji elektronicznej.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie miał 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia robót budowlanych.
 W kodeksie zaproponowano rozwiązanie usprawniające postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. W przypadku nieruchomości sąsiednich o nieuregulowanym stanie prawnym, a także w przypadku niemożności ustalenia adresu strony lub w przypadku, gdy liczba stron postępowania przekroczy 20, pisma będą doręczane przede wszystkim poprzez obwieszczenie w siedzibie organu. Do ustalenia adresu strony będzie wykorzystana instytucja katastru.
Kodeks wprowadza instytucję etapowania, czyli obowiązku dokonania odbiorów cząstkowych określonych etapów robót. Ma to szczególnie znaczenie przy robotach ulegających zakryciu.
Nie będzie obowiązku zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wystarczy też „milcząca zgoda” na użytkowanie, pozwolenie na użytkowanie ma być wydawane jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Pozwolenie na użytkowanie będzie również wymagane w przypadku wolno stojących kominów i masztów, w tym masztów
elektrowni wiatrowych, a także obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi w liczbie jednorazowo przekraczającej 50 osób.
Proponuje się, by wysokość opłat legalizacyjnych była uzależniona od wartości rynkowej dokonanej samowoli (teraz jest ona jednakowa).

Czekamy na to oczywiście tylko niewielka próbka z kodeksu budowlanego, czekamy na jego pełną treść, by w szczegółach się z nim zapoznać, a wiadomo, że właśnie te szczegóły przesądzają nieraz o całości...  


Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej