Bon na zasiedlenie 2023 - warunki. Dla kogo wsparcie? Jak złożyć wniosek o bon zasiedleniowy?

2023-06-06 12:09
Bon na zasiedlenie 2023
Autor: getty images Jak długo trzeba być na bezrobociu żeby dostać bon na zasiedlenie 2023?

Bon na zasiedlenie 2023 to forma wsparcia bezrobotnych, którzy podejmują zatrudnienie lub zakładają działalność gospodarczą, z dala od miejsca zamieszkania. Kto i kiedy może złożyć wniosek o wsparcie? Jak długo trzeba być na bezrobociu żeby dostać bon na zasiedlenie? Jakie warunki trzeba spełnić?

Spis treści

 1. Bon na zasiedlenie 2023 - jakie warunki?
 2. Jaka wysokość bonu na zasiedlenie 2023?
 3. Czy o bon zasiedleniowy można ubiegać się kilka razy?
 4. Jak długo trzeba być na bezrobociu żeby dostać bon na zasiedlenie?
 5. Jak i gdzie złożyć wniosek o wsparcie?
 6. Kiedy złożyć wniosek o bon zasiedleniowy?
 7. Gdzie znaleźć wniosek i jakie dokumenty do niego dołączyć?
 8. Jak długo czeka się na przyznanie bonu na zasiedlenie?
 9. Kto nie może otrzymać bonu na zasiedlenie?
 10. Bon na zasiedlenie a złamanie warunków umowy

Bon na zasiedlenie 2023 - jakie warunki?

O przyznanie bonu na zasiedlenie mogą się ubiegać osoby, które:

 • są zarejestrowane w urzędzie Pracy jako bezrobotne,
 • mają mniej niż 30 lat,
 • chcą podjąć pracę poza miejscem zamieszkania.

Ponadto osoby te muszą:

 • zostać zatrudnione na co najmniej 6 miesięcy,
 • wykazać, że odległość od miejsca zamieszkania do miejsca pracy, w którym bezrobotny zamierza zamieszkać, wynosi co najmniej 80 km lub
 • wykazać, że czas dojazdu do pracy i powrotu z niej środkami transportu zbiorowego przekracza 3 godziny dziennie,
 • otrzymać wynagrodzenie wyższe niż pensja minimalna (aktualnie 3490 zł brutto, od 1 lipca 3600 zł),
 • podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Czytaj też:

Jaka wysokość bonu na zasiedlenie 2023?

Nie ma stałej kwoty. Wysokość bonu zasiedleniowego jest indywidualnie wyliczana dla każdego wnioskującego.

Urząd Pracy, określając wysokość środków przyznanych w ramach bonu na zasiedlenie, bierze pod uwagę:

 • sytuację na lokalnym rynku pracy,
 • indywidualne potrzeby bezrobotnego,
 • uzasadnienie wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Ważne! Dofinansowanie jakie otrzyma bezrobotny nie może to być wyższe niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota wsparcia jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy o bon zasiedleniowy można ubiegać się kilka razy?

Tak. O ponowne przyznanie bonu na zasiedlenie może starać się osoba, która znalazła zatrudnienie w innej miejscowości, niż ta, której dotyczył poprzedni bon.

Jak długo trzeba być na bezrobociu żeby dostać bon na zasiedlenie?

Czas przebywania na bezrobociu nie ma znaczenia. O dofinansowanie można się starać już pierwszego dnia po rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoba pozostająca bez zatrudnienia. Trzeba tylko pamiętać, że bonu nie otrzyma osoba która ukończyła 30. rok życia. To program, który ma na celu aktywizację młodych bezrobotnych.

Jak i gdzie złożyć wniosek o wsparcie?

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie składane są w powiatowych Urzędach Pracy. Można je składać osobiście, lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przy składaniu dokumentów wnioskujący będzie musiał wyznaczyć poręczyciela, który będzie odpowiadał finansowo w przypadku niewypłacalności wnioskującego.

Kiedy złożyć wniosek o bon zasiedleniowy?

Wniosek o bon zasiedleniowy można złożyć w dowolnym momencie, nawet w dniu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna.

Gdzie znaleźć wniosek i jakie dokumenty do niego dołączyć?

Formularz wniosku powinien być dostępny na stronie internetowej każdego Urzędu Pracy. Nie ma jednolitego wzoru wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub
 • oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej oraz
 • dokumenty dotyczące zabezpieczenia bonu na zasiedlenie (zaświadczenie o dochodach poręczyciela).

Jak długo czeka się na przyznanie bonu na zasiedlenie?

Realizacja wniosków następuje według kolejności wpływu do Urzędu Pracy.

O decyzji dotyczącej rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku. Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę jego wpływu do urzędu.

Kto nie może otrzymać bonu na zasiedlenie?

Bonu na zasiedlenie nie może otrzymać osoba bezrobotna, która:

 • jednocześnie ubiega się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
 • jeśli jest uczniem gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, studentem do ukończenia 26 lat (dotyczy umowy zlecenia),
 • będzie podejmowała pracę, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości, w której posiada meldunek stały lub czasowy,
 • podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego była zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy, a stosunek pracy został rozwiązany w sposób inny aniżeli upływ okresu na jaki umowa była zawarta,
 • będzie zatrudniona w Policji,
 • będzie zatrudniona w ramach kontraktu na pełnienie służby na stanowisku żołnierza zawodowego,
 • podejmie pracę w ramach stosunku służbowego jako funkcjonariusz służby więziennej,
 • będzie zatrudniana w ramach umowy stypendialnej zawartej z klubem sportowym.

Bon na zasiedlenie a złamanie warunków umowy

Jeżeli wnioskujący złamie warunki zawarte w umowie z PUP, np. będzie zarabiał poniżej minimalnej krajowej, będzie musiał w całości zwrócić przyznana kwotę wsparcia. Jeżeli będzie niewypłacalny, obowiązek spłaty spadnie na poręczyciela.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej