Bezpieczny Kredyt 2 proc. – warunki. Za te błędy traci się prawo do dopłat. Na co uważać przy kredycie hipotecznym?

2023-11-09 9:22
budynki mieszkania
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2 proc. warunków, których musi przestrzegać kredytobiorca jest sporo.

Osoby, którym przyznano Bezpieczny Kredyt 2 proc. muszą zachować ostrożność nawet po otrzymaniu pieniędzy. Warunki programu Pierwsze Mieszkanie 2023 określają bowiem cały szereg naruszeń, za które można utracić państwowe dopłaty do kredytu. Sprawdź, jak do tego nie dopuścić.

Spis treści

 1. Bezpieczny Kredyt 2 proc. – warunki otrzymania wsparcia w programie Pierwsze Mieszkanie 2023
 2. Za co grozi utrata prawa do dopłat przy Bezpiecznym Kredycie?
 3. Kiedy otrzymane dopłaty trzeba zwrócić, a kiedy nie?
 4. Ukrycie faktu posiadania nieruchomości łamie prawo i zasady programu

Bezpieczny Kredyt 2 proc. – warunki otrzymania wsparcia w programie Pierwsze Mieszkanie 2023

Bezpieczny Kredyt 2 proc. to kluczowy element programu Pierwsze Mieszkanie 2023. Jest to dostępny od lipca 2023 kredyt hipoteczny, do którego przez dekadę dopłaca państwo, co obniża raty płacone przez kredytobiorcę. W ramach programu można nabyć dowolną nieruchomość – nie ma żadnych ograniczeń co do ceny, lokalizacji, rynku itp. Kredyt na mieszkanie 2 procent można wykorzystać także przy budowie domu. Kwota do uzyskania to 500–600 tys. zł.

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu – podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Co ważne, istnieją pewne wyjątki od zakazu posiadania nieruchomości. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach można starać się o bezpieczny kredyt dla młodych mimo bycia właścicielem mieszkania lub domu.

Bezpieczny kredyt 2% - czy dla każdego? Murator FINANSE.

Za co grozi utrata prawa do dopłat przy Bezpiecznym Kredycie?

Dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. nie są przyznawane bezwarunkowo. Jeśli kredytobiorca złamie niektóre zasady programu Pierwsze Mieszkanie, dopłaty zostaną wstrzymane. Co więcej, w niektórych sytuacjach trzeba będzie zwrócić część pieniędzy, co zostało omówione w dalszej części artykułu.

Utrata prawa do dopłat następuje, jeśli doszło do jednej z sytuacji wskazanych w ustawie. Prawo do dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2 procent można stracić, gdy kredytobiorca:

 • zostanie prawomocnie skazany za oszustwo kredytowe (art. 297 kodeksu karnego),
 • w ciągu 24 miesięcy od nabycia lub wybudowania kredytowanej nieruchomości nie rozpoczął prowadzenia w niej gospodarstwa domowego,
 • w okresie przysługiwania dopłat zmieni sposób użytkowania kredytowanej nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych (np. zacznie prowadzić w niej działalność gospodarczą),
 • w okresie przysługiwania dopłat sprzedał nieruchomość kupioną za kredyt hipoteczny 2% (obowiązują nieliczne wyjątki),
 • w okresie przysługiwania dopłat nabył prawo własności (lub prawo spółdzielcze) do innej nieruchomości – nie dotyczy dziedziczenia,
 • w okresie przysługiwania dopłat wynajął kredytowaną nieruchomość komuś innemu albo użyczył jej komuś,
 • w okresie przysługiwania dopłat na minimum 12 miesięcy przestał prowadzić w kredytowanej nieruchomości gospodarstwo domowe,
 • w okresie przysługiwania dopłat udostępnił kredytowaną nieruchomość do zamieszkania lub wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego osobie, która w ciągu roku przed otrzymaniem Bezpiecznego Kredytu prowadziła wspólnie z kredytobiorcą gospodarstwo domowe (albo nie prowadziła go, ale jest drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego przed udzieleniem kredytu), a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia kredytu oznaczałoby naruszenie warunków programu,
 • jedyny kredytobiorca spełniający warunek nieposiadania innej nieruchomości przestał być stroną umowy o Bezpieczny Kredyt – nie dotyczy sytuacji śmierci kredytobiorcy,
 • w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość,
 • nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne,
 • w niektórych przypadkach spłaty części kredytu przed terminem (m.in. spłata przed upływem 3 lat od udzielenia kredytu).

Jeśli nastąpiła którakolwiek z powyższych sytuacji, prawo do dopłat na ogół wygasa z końcem miesiąca, w którym ta sytuacja wystąpiła. W niektórych przypadkach mogą jednak obowiązywać inne, wskazane w ustawie terminy.

Kiedy otrzymane dopłaty trzeba zwrócić, a kiedy nie?

Jeżeli kredytobiorca utracił prawo do dopłat w ramach Pierwszego Mieszkania, w niektórych sytuacjach może nastąpić konieczność zwrotu przyznanej pomocy. Procedura wygląda następująco:

 1. Następuje coś, co zgodnie z ustawą powoduje utratę prawa do dopłat.
 2. Prawo do dopłat wygasa na ogół z ostatnim dniem miesiąca, w którym doszło do powyższego zdarzenia,
 3. Wszelkie dopłaty udzielone po tym terminie podlegają zwrotowi (powiększone o odsetki ustawowe).

Warto podkreślić, że kredytobiorca nie musi zwracać dopłat, które otrzymał przed utratą prawa do nich.

Zwrotu (...) kredytobiorca dokonuje za pośrednictwem banku kredytującego, który udzielił bezpiecznego kredytu 2%, przez rachunek wskazany w tym celu przez bank kredytujący – podaje ustawa.

Ukrycie faktu posiadania nieruchomości łamie prawo i zasady programu

Jednym z kluczowych warunków uczestnictwa w programie Pierwsze Mieszkanie 2023 jest nieposiadanie jakiegokolwiek mieszkania ani domu – zarówno teraz, jak i w przeszłości. Chodzi zarówno o prawo własności, jak i spółdzielcze prawo do nieruchomości. Co ważne, kredytobiorca potwierdza spełnianie tego warunku, składając w banku odpowiednie oświadczenie.

Oświadczenia (...) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (…) W okresie (…) 5 lat od dnia złożenia oświadczenia (...) bank kredytujący może przeprowadzać kontrolę jego prawdziwości – podaje ustawa.

Kredytobiorca, który skłamie w oświadczeniu i zatai posiadanie nieruchomości, nie tylko łamie zasady kredytu mieszkaniowego dla młodych, ale też musi liczyć się z karą więzienia.

Ważne

Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego za składanie fałszywego oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Jednocześnie warto pamiętać, że ustawie przewidziano kilka wyjątków od zakazu posiadania nieruchomości. O Bezpieczny Kredyt 2 proc. mogą starać się m.in. osoby, które:

 • przed ukończeniem 18 lat odziedziczyły lub otrzymały w darowiźnie, a następnie zbyły jedną nieruchomość,
 • posiadają lub posiadały prawo własności maksymalnie 50 proc. jednego lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze dziedziczenia, pod warunkiem, że nie mieszkają w tym lokalu od minimum 12 miesięcy,
 • posiadają lub posiadały prawo własności maksymalnie jednego lokalu mieszkalnego, który decyzją nadzoru budowlanego został wyłączony z użytkowania na skutek katastrofy budowlanej lub działania żywiołów, o ile nastąpiło to minimum rok przed złożeniem wniosku o Kredyt 2 proc.

Jeśli osoba starająca się o Bezpieczny Kredyt spełnia któryś z powyższych warunków, musi to ujawnić przed bankiem na zasadach opisanych w ustawie (składając oświadczenie). Zatajenie tego faktu oznacza, że złożone oświadczenie było fałszywe – kredytobiorca ponosi wówczas opisane wyżej konsekwencje.

Chcesz skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%? Skontaktuj się z ekspertem Murator FINANSE >>

QUIZ. 10 niby prostych pytań o bloki z wielkiej płyty. Na którym polegniesz?

Pytanie 1 z 10
Najwięcej bloków z wielkiej płyty powstało w Polsce...
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej