Akty prawne: zmiany ważniejszych aktów prawnych. Stan na 1 lipca 2012 r.

2012-09-13 12:22

Akty prawne dot. prawa budowlanego, projektu budowlanego, warunków geotechnicznych obiektów, planowania i zagospodarowania terenu, informacji o środowisku, warunków technicznych i inne. Przedstawiamy zakres zmian w ww. aktach prawnych

Wybrane akty prawne. Stan na 1 lipca 2012 roku.

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmia¬nie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 472). W ustawie - Prawo budowlane pojawiają się przepisy dotyczące dróg transeuropejskiej sieci drogowej. Odnośnie do takich dróg ustawodawca wprowadza wymóg sporządzenia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniem zgłoszenia. Audyt również przeprowadzany ma być przed oddaniem drogi do użytkowania. Wejście w życie zmian do ustawy - Prawo budowlane z dniem 31.05.2012 r.

Projektowanie budowlane - Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). W nowym akcie prawnym ustawodawca uporządkował kwestię obliczania powierzchni użytkowej, wprowadzając jednoznaczne zasady obliczania powierzchni dla budynków nowobudowanych, w oparciu o przywołaną w przepisach Polską Normę PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Rozwiązanie to pozwoli ustalić jednolite reguły dokonywania obliczeń powierzchni, w szczególności powierzchni użytkowej. Oprócz zagadnienia obliczania powierzchni uregulowano kwestie związane z zasadami wymiarowania oraz oznaczeń graficznych i literowych przytaczając w załączniku do rozporządzenia obowiązujące Polskie Normy. Ponadto wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym. Pozostałe kwestie uregulowane nowym aktem prawnym stanowią powtórzenie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29.04.2012 r.

Warunki geotechniczne obiektów budowlanych -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839). Nowy akt prawny określa szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Warunki te ustala się w szczególności w oparciu o bieżące wyniki badań geotechnicznych gruntu oraz analizę danych archiwalnych, w tym analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących podłoża badanego terenu i jego otoczenia. Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Z kolei kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko. Nowe rozporządzenie odsyła w zakresie próbek badań laboratoryjnych, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego do Polskich Norm PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29.04.2012 r.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647). Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy. Tekst jednolity został opublikowany w dniu 12.06.2012 r.

Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460). Powstała w związku z koniecznością transponowania do polskiego porządku prawnego przepisów Unii Europejskiej w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza zawartych w dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.05.2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Dyrektywa wprowadza nowe mechanizmy dotyczące zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach oraz normy jakości powietrza dotyczące pyłu PM 2,5 w powietrzu, a także weryfikuje i konsoliduje istniejące akty prawne Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza. W ustawie Prawo ochrony środowiska następuje dostosowanie regulacji krajowych do postanowień Dyrektywy CAFE. W tym celu zamieszczono upoważnienie ustawowe do wydania aktu wykonawczego w zakresie określenia wskaźnika średniego narażenia, krajowego celu redukcji narażenia. Zmieniono upoważnienia ustawowe do wydania aktów wykonawczych w zakresie poziomów niektórych substancji w powietrzu, stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, oceny poziomów substancji w powietrzu, szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Dalsze zmiany dotyczą zasad przeprowadzania oceny jakości powietrza w zakresie pyłu PM2,5, sposobu obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji, sposobu obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz krajowego celu redukcji narażenia. Nowelizacja określa sposób postępowania w przypadku przekroczeń norm jakości powietrza, działania na rzecz ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także konieczne do podjęcia działania zmierzające do osiągnięcia norm jakości powietrza. Wprowadza się i zmienia definicje poziomu docelowego, krajowego celu redukcji narażenia, krajowego wskaźnika średniego narażenia, wskaźnika średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji, obszaru tła miejskiego, poziomu informowania, pułapu stężenia ekspozycji oraz udziału zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych. Wejście w życie zmian do ustawy  Prawo ochrony środowiska z dniem 01.05.2012 r., z dniem 28.05.2012 r. oraz z dniem 01.01.2013 r.

Informacja o środowisku - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460). W ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko następuje wprowadzenie dodatkowego obowiązku zamieszczania przez zarząd województwa w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o decyzjach w sprawie odroczenia terminu stosowania określonych poziomów dopuszczalnych substancji do powietrza, o których mowa w art. 91b ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Wejście w życie zmian z dniem 28.05.2012 r. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 472). W ustawie O udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ulega rozszerzeniu zakres danych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia o wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej oraz doprecyzowanie, iż każdy z analizowanych wariantów drogi w transeuropejskiej sieci drogowej musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następuje wprowadzenie dodatkowego elementu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, który powinien zawierać uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W konsekwencji bezpieczeństwo ruchu drogowego będzie jednym z kryteriów branych pod uwagę przy wyborze wariantu w analizie wielokryterialnej, której celem jest wybór rozwiązania optymalnego przy uwzględnieniu takich czynników, jak: ludzie, zwierzęta, rośliny, zabytki czy też dobra materialne. Wejście w życie zmian do z dniem 31.05.2012 r.

Prawo o drogach publicznych Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 472). W związku z implementacją Dyrektywy 2008/96/WE następuje ustanowienie nowych obowiązków w ramach wdrożenia procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem dróg wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej. W ustawie o drogach publicznych wprowadza się definicje: transeuropejskiej sieci drogowej, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków, klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci. Dodaje się nowe regulacje dotyczące zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dokonywania klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków oraz klasyfikacji ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej a także określające status audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymagania dla audytorów, utraty certyfikatu audytora. Jednocześnie ograniczono zakres zadań wykonywanych przez spółkę, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej, przewidując w tym zakresie kompetencję dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (spółka będzie mogła wykonywać tylko niektóre uprawnienia przysługujące zarządcy drogi dotyczące bieżącej eksploatacji drogi). Wejście w życie zmian z dniem 31.05.2012 r.

Przygotowanie i realizacja dróg publicznych - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmia¬nie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 472). W ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nakłada się na inwestora obowiązek dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w stosunku do dróg leżących w transeuropejskiej sieci drogowej, wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego albo uzasadnienia zarządcy drogi o nieuwzględnieniu wyników audytu. Wejście w życie zmian z dniem 31.05.2012 r.

Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U., poz. 549). Wprowadzone zmiany ujednolicają zasady oddawania do użytkowania dróg publicznych, w szczególności przez odstąpienie od regulacji, iż decyzje o pozwoleniu na użytkowanie drogi wydają wojewodowie albo właściwi starostowie. Zmiana powoduje, że organami właściwymi do przyjmowania zawiadomień o zakończeniu budowy lub wydania pozwolenia na użytkowanie drogi i drogowych obiektów inżynierskich będą: wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który wstąpi w kompetencje wojewody albo powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który wstąpi w kompetencje starosty. W tym zakresie ustalenie właściwości organu będzie następowało z uwzględnieniem norm zawartych w ustawie - Prawo budowlane, regulujących właściwość organów. Ponadto nowelizacja przewiduje możliwość wcześniejszego oddania do użytkowania dróg bez spełnienia wymagań ochrony środowiska. Ma to na celu umożliwienie uzyskania pozwolenia na użytkowanie pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych, a także niespełnienia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, jeżeli właściwy organ stwierdzi, że droga spełnia warunki określone w przepisach ustawy Prawo budowlane, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników takiej drogi, czyli warunków zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego. W przypadku skorzystania z tej możliwości ustawodawca przewidział obowiązkowe mechanizmy kontroli terminowego wykonania obowiązków ustalonych w decyzjach warunkowo dopuszczających drogi do użytkowania. Oprócz powyższego ustawa wprowadziła dla Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego kompetencję w zakresie fakultatywnego przejęcia postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie drogi ekspresowej lub autostrady wraz z aktami sprawy. Zmiana ta ma na celu zapewnienie optymalnej efektywności w procesie wydawania decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie drogi lub obiektu. Wprowadza się również zasadę, że odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, w zakresie objętym projektem zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających drogi, nie stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa w art. 36a ustawy- Prawo budowlane, jeżeli nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. Wejście w życie zmian z dniem 18.05.2012 r.

Warunki techniczne dróg publicznych - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U., poz. 560). W wyniku nowelizacji następuje wprowadzenie do rozporządzenia dodatkowych regulacji dotyczących tuneli. Zakłada się tworzenie przed wjazdami do tuneli możliwości zawracania, wprowadza się regulacje dotyczące zmiany liczby pasów ruchu w tunelu, budowy przejazdów awaryjnych, budowy sygnalizacji, tablic, zapór przed wjazdami do tuneli. Wejście w życie zmian z dniem 05.06.2012 r.

Warunki techniczne obiektów inżynieryjnych - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U., poz. 608). W wyniku nowelizacji następuje wprowadzenie do rozporządzenia nowych regulacji dotyczących tuneli. Zmiany dotyczą zasad prowadzenia w tunelach poszczególnych kierunków ruchu, wyposażenia tuneli w zatoki awaryjne, określenia szerokości powolnego pasa ruchu, pochylenia niwelety jezdni w tunelu, awaryjnego oświetlenia tuneli, instalacji do usuwania dymu i ciepła w przypadku pożaru, wentylacji mechanicznej, odporności ogniowej elementów tuneli, punktów alarmowych, dróg ewakuacyjnych, wyjść alarmowych, hydrantów naziemnych. Ponadto dodaje się nowy rozdział poświęcony systemom i urządzeniom bezpieczeństwa tuneli oraz załącznik określający tablice wprowadzające oznakowanie wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych. Wejście w życie zmian z dniem 13.06.2012 r.

Państwowa Inspekcja Pracy - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 404). Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy. Tekst jednolity został opublikowany w dniu 16.04.2012 r.

Państwowa Inspekcja Sanitarna - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy  Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460). W ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej następuje zmiana brzmienia art. 4 ust. 1 pkt 1, przez uszczegółowienie przepisu w zakresie oceny jakości powietrza. Zmiana ta ma na celu uporządkowanie stanu prawnego w odniesieniu do kontroli przestrzegania przepisów odnoszących się do jakości powietrza atmosferycznego ze względu na fakt, że od dnia 01.01.2010 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie uczestniczy w systemie oceny jakości powietrza, a bierze jedynie udział w ocenie stanu powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w tym w zakresie stężeń i natężeń szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia. Wejście w życie zmian z dniem 28.05.2012 r.

Dokumentacja projektowa - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 365) wprowadza w zakresie regionalnych sieci szerokopasmowych wyłączenie spod obowiązku dołączania oświadczenia zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w części informacyjnej programu funkcjonalno-użytkowego. Wejście w życie zmian z dniem 12.04.2012 r.

Informacje pochodzą ze Zbioru Aktów Prawnych (ZAP) odrębnego wydawnictwa Polcen. Publikacja aktualizowana kwartalnie, wymiennokartkowa lub w wersji elektronicznej na CD.

Kontakt do autora redakcja@polcen.com.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej