Akty prawne: zmiany ważniejszych aktów prawnych. Stan na 1 kwietnia 2013 r.

2013-06-05 16:01

Akty prawne dot. zmian w prawie budowlanym, pozwoleniach na budowę, planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, ustawy o odpadach, termomodernizacji, efektywności energetycznej oraz innych. Przedstawiamy zakres zmian w ww. aktach prawnych

Wybrane akty prawne. Stan na 1 kwietnia 2013 roku.

Pozwolenie na budowę - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2013 r., poz. 148). Następuje doprecyzowanie § 5 ust. 1, w związku z obowiązującą obecnie zasadą elektronicznego prowadzenia przez starostów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę poprzez wskazanie, że możliwość prowadzenia rejestru w formie pisemnej dotyczy jedynie wojewodów prowadzących rejestry dla terenów zamkniętych. Wejście w życie zmian z dniem 01.02.2013 r.

Aprobaty techniczne - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2013 r., poz. 46). Zmiana ma charakter korekcyjny polegający na zastąpieniu sformułowania „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" sformułowaniem „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa". Wejście w życie zmian z dniem 12.01.2013 r.

Składowiska odpadów w inwestycjach celu publicznego - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dokonuje zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym polegających na przeniesieniu na etap postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, dodatkowych wymagań dotyczących lokalizacji składowiska odpadów, które zgodnie z dotychczasowymi przepisami były określane na etapie pozwolenia na budowę. Dodatkowe wymagania dotyczą docelowej rzędnej składowiska odpadów, rocznej i całkowitej ilości składowanych odpadów oraz rodzajów składowanych odpadów, sposobu gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, a także sposobu gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego. Wejście w życie z dniem 23.01.2013 r.

Zarządzanie nieruchomościami - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2013 r., poz. 65). Zmiana ma charakter korekcyjny polegający na zastąpieniu sformułowania „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" sformułowaniem „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Konsekwencją przedmiotowej nowelizacji jest wprowadzenie nowych wzorów świadectw nadania licencji i uprawnień zawodowych. Wejście w życie zmian z dniem 17.01.2013 r.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 28 marca 2013 r., poz. 405). Dokonuje zmian o charakterze redakcyjnym dotyczących ogłaszania przez wójta burmistrza albo prezydenta miasta obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu. Ponadto przedmiotowa ustawa dokonuje zmian w zakresie wnoszenia w formie elektronicznej uwag do projektu planu miejscowego, zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wejście w życie zmian z dniem 12.04.2013 r.

Prawo ochrony środowiska - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dokonuje w ustawie Prawo ochrony środowiska zmian o charakterze dostosowawczym do przepisów nowej ustawy o odpadach. Zmieniają się niektóre definicje np. odpadów oraz przepisy odnoszące się do spalania odpadów. Następuje zmiana przepisów dotyczących redystrybucji środków z opłat i kar. Ulegają przeniesieniu do ustawy Prawo ochrony środowiska przepisy dotyczące pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Wejście w życie zmian do ustawy z dniem 23.01.2013 r., jednakże niektóre jej przepisy wejdą w życie z dniem 01.01.2014 r., z dniem 01.01.2016 r., oraz z dniem 24.01.2016 r.

Informacje pochodzą ze Zbioru Aktów Prawnych (ZAP) odrębnego wydawnictwa Polcen. Publikacja aktualizowana kwartalnie, wymiennokartkowa lub w wersji elektronicznej na CD.

Kontakt do autora [email protected]

Prawo wodne - ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 4 lutego 2013 r., poz. 165). W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne spowodowaną tzw. „dyrektywą morską" do ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzona została definicja wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z nowym pojęciem rozszerzono również zakres badań w ramach państwowego monitoringu środowiska. Wejście w życie zmian z dniem 07.03.20 13 r.

Ochrona środowiska - ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2013 r., poz. 139). Istota zmienianych w ustawie Prawo ochrony środowiska przepisów sprowadza się do optymalizacji działań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji - NFOSiGW, polegająca na powierzeniu WFOSiGW wykonywania czynności technicznych w stosunku do beneficjentów realizujących programy lub projekty dofinansowane z rachunku klimatycznego w województwie, w którym ma siedzibę dany WFOSiGW. W rezultacie czynności WFOSiGW będą mogły być wykonywane bliżej lokalizacji projektu, co powinno przyspieszyć ich wykonywanie oraz zracjonalizować koszty działań. Ponadto wprowadza się dla Krajowego operatora możliwość powierzania WFOSiGW określonych czynności, przy czym Krajowy operator nadal będzie ponosił pełną odpowiedzialność za ich wykonywanie. Przedmiotowa ustawa umożliwia również przeznaczanie przychodów pochodzących ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji wpływających na Rachunek klimatyczny na refinansowanie kosztów NFOSiGW lub WFOSiGW, na dofinansowanie programów lub projektów z zakresu ochrony środowiska. Przedmiotową nowelizacją dokonuje się zmian o charakterze dostosowującym w związku ze zmienianą ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wejście w życie zmian z dniem 14.02.2013 r.

Oddziaływanie na środowisko - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 21). W związku z nową ustawą o odpadach w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dokonuje zmian o charakterze dostosowawczym. Stąd w przedmiotowej ustawie znalazły się regulacje uwzględniające tematykę uregulowaną w nowej ustawie o odpadach dotyczące udostępniania informacji o środowisku wynikających z prowadzonych rejestrów, zamieszczania danych w publicznie dostępnych wykazach, udostępniania za pomocą systemów teleinformatycznych informacji zgromadzonych w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz wydawania decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy o odpadach. Wejście w życie zmian z dniem 23.01.2013 r.

Termomodernizacja - ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z dnia 30 listopada 2012 r., poz. 1342). Zmiana w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów polega na zniesieniu obowiązku dołączania do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej uwierzytelnionych kopii dokumentów i zastąpieniu kopiami zwykłymi. Wejście w życie zmian z dniem 01.01.2013 r.

Efektywność energetyczna - ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z dnia 31 października 2012 r., poz. 1203). W ustawie o efektywności energetycznej wprowadza się informację o kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię w rozumieniu ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Wejście w życie zmian z dniem 01.02.2013 r.

Drogi publiczne - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 lutego 2013 r., poz. 181). Zmiana uchyla przepis § 179 uznający za podstawowe urządzenia ochrony obiektów i obszarów przed hałasem ekrany akustyczne oraz przepis § 180 uznający ekrany przeciwwibracyjne oraz konstrukcje przeciwwibracyjne za podstawowe urządzenia ochrony obiektów przed wibracjami. Wejście w życie zmian z dniem 22.02.2013 r.

Ustawa o odpadach - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Jest to nowy akt prawny, który zastępuje ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Stanowi transpozycję dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312 z 22.11.2008, str. 3), zwanej dyrektywą ramową. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących odpadami oraz sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami oraz organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami. Istotną zmianą w stosunku do obowiązujących przepisów jest wyłączenie spod przepisów ustawy gruntu, w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby i budynków trwale związanych z gruntem oraz niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym wydobytych w trakcie prac budowlanych, jeżeli jest pewne, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym w miejscu, w którym został wydobyty. Ponadto w wprowadzanej ustawie pojawiły się definicje nowych pojęć jak: gospodarowanie odpadami, gospodarka odpadami, magazynowanie odpadów, odpady, odzysk; oleje odpadowe, PCB, posiadacz odpadów, pośrednik w obrocie odpadami, recykling, sprzedawca odpadów, stosowanie komunalnych osadów ściekowych, unieszkodliwianie odpadów, zapobieganie powstawaniu odpadów oraz zbieranie odpadów.

Zaznaczyć należy, że nowa ustawa przyjmuje założenie, zgodnie z którym gospodarka odpadami powinna być prowadzona w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Zawiera zasady dokonywania klasyfikacji odpadów, kryteria uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne, kryteria i przypadki, w których odpady będą mogły utracić status odpadów. Tworzy ramy prawne dla działalności organów administracji publicznej, które, w zakresie swojej właściwości, będą obowiązane do wspierania ponownego użycia i przygotowania do ponownego użycia odpadów, w szczególności w planach gospodarki odpadami oraz działaniach legislacyjnych. Formułuje tzw. „zasadę bliskości", „zasadę zanieczyszczający płaci" oraz zasadę„rozszerzonej odpowiedzialności producenta", wskazując, że koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów oraz przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.

Ponadto nowa ustawa utrzymuje obowiązek selektywnego zbierania odpadów natomiast w zakresie transportu odpadów przewiduje, że transport odpadów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Przewiduje, że odpady przetwarza się wyłącznie w instalacjach lub urządzeniach, które mogą być eksploatowane tylko wówczas, gdy spełniają wymagania ochrony środowiska.

Zauważyć należy, że przedmiotowy akt prawny powiela obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, jak i podstawowe zasady jej prowadzenia z poprzednio obowiązujących regulacji. Ponadto do nowej ustawy został wprowadzony dział dotyczący utworzenia i prowadzenia bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami, zwanej BDO. Będzie to narzędzie informatyczne prowadzone zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Administratorem BDO, zgodnie z projektem ustawy, będzie minister właściwy do spraw środowiska lub wyznaczony przez ministra podmiot. W ustawie uregulowano szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów np. olejami odpadowymi, odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, odpadami pochodzącymi z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu. Nowa ustawa wchodzi w życie z dniem 23.01.2013 r., jednakże niektóre jej przepisy wejdą w życie z dniem 01.01.2014 r., z dniem 01.01.2016 r., oraz z dniem 24.01.2016 r.

Drogi publiczne - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2013 r., poz. 260).

Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r. poz. 118). Następuje uzupełnienie regulacji dotyczących odszkodowania i wypłaty zaliczki w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W celu przyśpieszenia ustalenia odszkodowania dla osób pozbawionych faktycznego władztwa nad nieruchomością wyniku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności wprowadzono zasadę, zgodnie z którą decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania rygoru. Ponadto w nowych przepisach sformułowano obowiązek zwrotu zaliczki w przypadku zmiany, uchylenia w całości lub stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wejście w życie zmian z dniem 25.02.2013 r.

Egzamin dla certyfikatorów energetycznych - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2013 r., poz. 43). Zmiana ma charakter korekcyjny polegający zastąpieniu sformułowania „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sformułowaniem „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. W związku z ta korektą zmieniono wzór świadectwa stwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Wejście w życie zmian z dniem 12.01.2013 r.

Charakterystyka energetyczna budynku - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2013 r., poz. 45). Następuje zmiana o charakterze korekcyjnym polegająca na zastąpieniu sformułowania „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sformułowaniem „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. W związku z tym zmianie ulega załącznik nr 6 dotyczący zbioru danych klimatycznych. Wejście w życie zmian z dniem 12.01.20 13 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej