Inżynierowie, architekci i urbaniści o klęskach żywiołowych

2010-10-15 13:48
Inżynierowie, architekci i urbaniści o klęskach żywiołowych...
Autor: PIIB Inżynierowie, architekci i urbaniści o klęskach żywiołowych...

Trzy samorządy zawodowe: Izba Architektów RP, Izba Urbanistów i Polska Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie zorganizowały konferencję pt. "Klęski żywiołowe a urbanistyka, architektura i budownictwo". Konferencja miała na celu zdefiniowanie zagrożeń i określenie działań dla unikania klęsk żywiołowych oraz minimalizowania ich rozmiarów w przyszłości.

O potrzebie podjęcia działań mających na celu zmniejszanie rozmiarów powodzi i ich skutków w przyszłości mówił Wojciech Gęsiak, prezes IARP. Następnie referat „Powodzie a planowanie przestrzenne” wygłosił Piotr Kowalczyk, o ochronie przeciwpowodziowej i zróżnicowanym rozwoju miast na przykładzie projektów brytyjskich mówił Tomasz Glixell, Maciej Nitka zaprezentował problem: „Osuwiska – zagadnienia prawne i praktyka architekta”, a Janusz Gąsiorowski „Wilków-Janowiec diagnoza zagrożeń”.

Drugi dzień konferencji (odbywała się 11 i 12 października w siedzibie PIIB) rozpoczął Zbigniew Kledyński referatem „Czy Dyrektywa Powodziowa rozwiąże nasze problemy?”. Aleksander Grygowicz zajął się problematyką wykorzystania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do planowania urządzeń przeciwpowodziowych, a Danuta Paginowska zaprezentowała „Inwestycje od A do Z”. Część referatową zamknął Piotr Andrzejewski  wystąpieniem: „Przesłanki do formułowania tez legislacyjnych w świetle doświadczeń powodziowych 2010 r.”.

Referatom towarzyszyła dyskusja uczestników o przedsięwzięciach - zarówno w sferze budowlanej, jak i przepisów budowlanych oraz prawnych - które pozwoliłyby na zmniejszenie skutków powodzi, a czasami wręcz ich uniknięcie. Wszyscy podkreślali, że dobrze, iż nastąpiła konsolidacja działań trzech samorządów w zakresie przeciwdziałania występowania powodzi oraz minimalizowania skutków klęsk żywiołowych. Uczestniczący w konferencji przedstawiciele trzech samorządów uznali zgodnie, że muszą dokonać przeglądu ok. 40 aktów prawnych dotyczących problemów związanych z tematyką występowania klęsk żywiołowych, następnie pokazać sprzeczności w nich występujące oraz zwrócić uwagę zagospodarowanie obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi.
Podkreślano, że należy wprowadzić rządowe regulacje uniemożliwiające lub zniechęcające do budowy na terenach zagrożonych powodziami lub osuwiskami. Po tegorocznych doświadczeniach przedstawiciele trzech samorządów podkreślali konieczność ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi i tamtejszą społecznością.

Uczestnicy konferencji zdecydowali o kontynuacji podjętych działań i następnych spotkaniach oraz zadeklarowali opracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego zdefiniowania zagrożeń i określenia działań mających na celu unikanie klęsk żywiołowych oraz minimalizowanie ich rozmiarów w przyszłości.
Na zakończenie Wojciech Gęsiak zaapelował, aby członkowie trzech samorządów zawodowych Izby Architektów RP, Izby Urbanistów i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rzetelnie wykonywali swój zawód i nie dopuszczali do nieprawidłowości zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej