Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć. Jak duże różnice w wynagrodzeniach mamy w budownictwie?

2021-03-02 13:20
Kobiety stawiają na rozwój
Autor: Agnieszka Stodolna Analizując wynagrodzenia inżynierów można zaobserwować, że już na starcie absolwentki z dyplomem inżyniera otrzymują niższe wynagrodzenia od swoich kolegów. Na wyższe wynagrodzenia mogły liczyć dopiero kobiety z większym doświadczeniem zawodowym

Czy istnieje zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć? Raporty UE pokazują, że kobiety, które stanowią połowę naszej populacji, są wciąż niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych w polityce i biznesie. Zarabiają średnio 16% mniej niż mężczyźni w całej Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się różnicom w wynagrodzeniach pomiędzy mężczyznami a kobietami w budownictwie, w różnych działach. Czy w innych branżach różnice wynagrodzenia ze względu na płeć są podobne?

Spis treści

 1. Udział kobiet na wybranych kierunkach technicznych w roku akademickim 2018/2019
 2. Kobiety w zawodzie inżyniera
 3. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wg wybranych branż

Raport „Kobiety na Politechnikach 2020" potwierdził stabilizację udziału kobiet wśród studentów wyższych szkół technicznych w ostatnich pięciu latach. W roku akademickim 2018/2019 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 36% (dla porównania w roku akademickim 2008/2009 było to 31%), jednak trzeba zwrócić uwagę, że częściej decydują się one na studia w obszarach nietechnologicznych. Uczelnie techniczne wybiera 12% wszystkich studiujących kobiet (dla porównania 34% kobiet wybiera uniwersytety, a 14% uczelnie ekonomiczne). Zauważyć należy, że w ogólnej liczbie studentów w Polsce, na wszystkich typach uczelni, kobiety przeważają – jest ich 58%.

Udział kobiet na wybranych kierunkach technicznych w roku akademickim 2018/2019

uczelnia / wydział  studenci ogółem liczba kobiet odsetek kobiet
Politechnika Białostocka / Wydział Architektury 630   508 79,6
Politechnika Białostocka / Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku 2128   915 42,1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej / Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska 560  227  41,2
Politechnika Częstochowska / Wydział Budownictwa 558  134  23,9
Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska 341   98 29
Politechnika Gdańska / Wydział Architektury 1177   842 71,2
Politechnika Gdańska / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 2764   1254 45
Politechnika Koszalińska / Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 720  250 34,5
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki / Wydział Architektury 1844 1337  72,7
Politechnika Krakowska / Wydział Inżynierii Lądowej 3524  1396  39,2
Politechnika Krakowska / Wydział Inżynierii Środowiska 1504   701 47,4
Politechnika Lubelska / Wydział Budownictwa i Architektury 1528   671 43,5
Politechnika Lubelska / Wydział Inżynierii Środowiska 732   245 33,3
politechnika Łódzka / Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1955    1106 56,2
Politechnika Opolska / Wydział Budownictwa i Architektury 914   337 36,9
Politechnika Poznańska / Wydział Architektury 821  633  76,7
Politechnika Poznańska / Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2159   908 41,7
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 1898  880  45,2
Politechnika Śląska w Gliwicach / Wydział Architektury 912  667  72,6
Politechnika Śląska / Wydział Budownictwa 1469  598 40,4
Politechnika Śląska / Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 1320  556  42,3
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach / Wydział Budownictwa i Architektury 1262  482  36,5
Politechnika Warszawska / Wydział Architektury 979  655 65,6
Politechnika Warszawska / Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 1030  330  31,2
Politechnika Warszawska / Wydział Geodezji i Kartografii 1150  650  57,2
Politechnika Warszawska / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 1759   902 50,5
Politechnika Warszawska / Wydział Inżynierii Lądowej 1593  540  32,7
Politechnika Wrocławska / Wydział Architektury 1339   1008 75,2
Politechnika Wrocławska / Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 2209  925  41,2
Politechnika Wrocławska / Wydział Inżynierii Środowiska 1218   620 50,3
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Wydział Budownictwa i Architektury 1793   922 51,3
Źródło: Raport "Kobiety na politechnikach 2020"

Jak pokazuje powyższe zestawienie, przy średniej 36% kobiet na uczelniach technicznych, ich zainteresowanie kierunkami związanymi z budownictwem i architekturą prezentuje się całkiem nieźle, a wydziały architektury są niemal sfeminizowane.   

Kobiety w zawodzie inżyniera

Największą organizacją zrzeszającą pracowników budownictwa jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), która na koniec 2020 zrzeszała 118 010 osób. Kobiet w tej grupie jest 14 522, czyli 12% i te proporcje wobec liczebności mężczyzn nie zmieniają się od lat. Przyjrzyjmy się, jak kobiety w zawodzie inżyniera reprezentowane są w poszczególnych branżach: 

 • budownictwo hydrotechniczne – 44 (0,04%)
 • budownictwo ogólne – 7485 (6,34%)
 • wodno-melioracyjne – 82 (0,07%)
 • budownictwo telekomunikacyjne – 41 (0,03%)
 • instalacje sanitarne – 4863 (4,12%)
 • budownictwo mostowe – 310 (0,26%)
 • instalacje elektryczne – 473 (0,4%)
 • budownictwo kolejowe – 130 (0,11%)
 • budownictwo drogowe – 1094 (0,93%)

Dla porównania reprezentacja mężczyzn zrzeszonych w PIIB:

 • budownictwo telekomunikacyjne – 1045 (0,89%)
 • budownictwo kolejowe – 1863 (1,58%)
 • wodno-melioracyjne – 1128 (0,96%)
 • instalacje elektryczne – 16 622 (14,09%)
 • budownictwo ogólne – 54 653 (46,31%)
 • budownictwo wyburzeniowe – 18 (0,02%)
 • instalacje sanitarne – 17 855 (15,13%)
 • budownictwo mostowe – 2295 (1,94%)
 • budownictwo drogowe – 7871 (6,67%)
 • budownictwo hydrotechniczne – 138 (0,12%)

Jak widać, tylko w dwóch dziedzinach odsetek kobiet przekroczył 1 procent, a w branży wyburzeniowej nie ma ich w ogóle. Kobiet na wydziałach budowlanych nie brakuje (być może to efekt akcji „Dziewczyny na politechniki!”), ale nie przekłada się to na podejmowanie pracy w zawodzie wyuczonym na studiach lub zdobycie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.   

Dodajmy jeszcze, że jest 16 izb okręgowych PIIB, kobiety na stanowiskach przewodniczących rządzą obecnie w trzech (w lubelskiej, lubuskiej i kujawsko-pomorskiej). 

Inaczej to wygląda, gdy chodzi o czynnych architektów. Zrzesza ich Izba Architektów RP, w której proporcje płci wynoszą 60% mężczyźni i 40% kobiety w ogólnej liczbie około 12 500 członków.

Kobiety na uczelniach technicznych
 • 57% ogólnej liczby studiujących w Polsce to kobiety
 • 36% studentów wyższych szkół technicznych to kobiety
 • 15% studiujących kierunki informatyczne to kobiety

dane pochodzą z raportu „Kobiety na Politechnikach 2020”

Dane z systemu ELA wskazują, że 39% procent absolwentów studiów II stopnia na kierunkach technicznych stanowią kobiety. Tylko nieliczna część kobiet po kierunku budownictwo i pokrewnych technicznych ma uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Różnica jest olbrzymia, bo na jedną kobietę w PIIB przypada ponad 7 mężczyzn. W najstarszej grupie wiekowej 66+ kobiety stanowią w Izbie zaledwie 8,9% członków, z kolei w najmłodszej grupie wiekowej 35 lat i poniżej – kobiety stanowią 17,8%.

Skoro kobiety mają swobodny dostęp do edukacji na uczelniach technicznych oraz takie same predyspozycje do nauk ścisłych i technicznych jak mężczyźni, to dlaczego tak mało z nich podejmuje się pracy w zawodzie inżyniera? Kobiety zwykle wybierają kierunki humanistyczne, a jeśli już ukończą szkoły techniczne, to najczęściej podejmują się prac niezwiązanych z zawodem lub pozostają na uczelni. A przecież inżynier nie robi kariery np. na uczelniach, tylko w komercyjnych instytutach i na budowach. Niewielki odsetek kobiet-inżynierów szuka pracy w biznesie czy w przemyśle.

Trochę historii o kobietach-inżynierach

Nie wszyscy pamiętają, że kobiety mają możliwość kształcenia się na uczelniach technicznych od ponad 105 lat. Politechnika Warszawska kształci kobiety od roku akademickiego 1915/1916. Pierwszy dyplom magistra inżyniera górnika przyznała kobiecie Akademia Górnicza (obecnie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) w 1936 roku.

Przyczyn tych zjawisk może być wiele. Jedną z nich z pewnością jest zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć na stanowiskach specjalistycznych. Jak wynika z analiz wynagrodzeń wykonywanych przez Sedlak & Sedlak, w 2020 roku średnie wynagrodzenie kobiet-inżynierów np. w budownictwie wyniosło 5680 zł brutto. Dla porównania średnie wynagrodzenie mężczyzn-inżynierów w budownictwie uplasowało się na poziomie 6848 zł brutto. warto tu zauważyć, że w przypadku kobiet średnie wynagrodzenie w ostatnich dwóch latach wzrosło o ponad 1000 zł, zaś w przypadku panów tylko o ok. 400 zł.  

Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wg wybranych branż

Przyglądając się innym branżom (przykładowo), w 2020 roku wciąż utrzymały się znaczne różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami. W tabeli podane średnie wynagrodzenia z podziałem na płeć – dane firmy Sedlak & Sedlak.

Branża kobieta mężczyzna
ciepłownictwo 4957 6089
przemysł lekki 6360 7229
przemysł ciężki 6282 7181
budownictwo 5680 6848
telekomunikacja 6140 8112
technologie informatyczne 7287 8953
energetyka 6653 7402
transport i logistyka 5665 6409
ochrona środowiska 5104 6789
służba zdrowia 5104 6789
nauka i szkolnictwo 4438 6109

Społeczeństwo nie zdaje sobie w pełni sprawy jak zmieniła się praca inżyniera po wkroczeniu w erę informatyzacji i robotyzacji. Rola inżyniera stała się rolą twórczą i w pełni nadzorczą. To on projektuje maszyny i urządzenia w oparciu o najbardziej rozwinięte programy informatyczne, które jako informatyk często sam tworzy. (...) Krótko mówiąc, jest to w pełni twórcza i satysfakcjonująca praca – prof. dr hab. inż. Jan Krysiński, pomysłodawca akcji „Dziewczyny na politechniki!"

Jeśli chodzi o poszczególne działy w firmach, to niestety, również w roku 2020 każdy dział (z jednym wyjatkiem w naszym zestawieniu) był bardziej przyjazny mężczyznom. Zróżnicowanie wynagrodzenia między zarobkami kobiet a mężczyzn w tym samym dziale niejednokrotnie wynosiły nawet kilka tysięcy złotych – dane firmy Sedlak & Sedlak.

Dział firmy kobieta mężczyzna
BHP i ochrona środowiska 4980 6390
kontrola jakości 5518 6519
projektowy 5730 6984
administracja, biuro zarządu 4658 6784
programowania 8178 9645
finanse, księgowość, audyt 6217 8802
techniczny, serwis 5466 6361
import i eksport 6126 6969
kontroling 6538 7181
transport 5555 6336
dział wdrożeń 8651 9785
badania i rozwój 6483 8592
produkcja 5109 6204
marketing 6569 7662
pracownicy budowy 5567 6161
dział zakupów 6817 7949
obsługa klienta 4539 5557
ogólny dział IT 8080 8072
stacjonarne punkty sprzedaży 4794 6133
zarząd 11 809 15 995

Powyższe zestawienie nie pokazuje wszystkich działów przeanalizowanych przez Sedlak & Sedlak, ale ogółem średnia wynagrodzeń kobiet wyniosła 5629 zł wobec 7255 zł mężczyzn.  

Każdy pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do równego traktowania w zakresie wynagrodzenia. Art. 183c Kodeksu pracy przyznaje zatrudnionym prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości.

Analizując wynagrodzenia inżynierów w poszczególnych przedziałach wiekowych, można zaobserwować, że już na starcie absolwentki z dyplomem inżyniera otrzymują niższe wynagrodzenia od swoich kolegów. Na wyższe wynagrodzenia mogły liczyć dopiero kobiety z większym doświadczeniem zawodowym. 

wiek kobieta mężczyzna
18-25 4140 4938
26-30 5205 6403
31-35 6025 7777
36-40 6554 8753
41-50 6677 9027
51-65 6032 7530
65+ 6958 7590

Niższe zarobki kobiet na stanowiskach inżynierskich skutecznie zniechęcają, ale faktem jest, że kobiety, już na etapie poszukiwania pracy, mają niższe oczekiwania finansowe od swoich kolegów aplikujących do tych samych firm, na te same stanowiska, do tych samych działów, w tych samych branżach czy województwach. Szczególnie jest to widocznie u absolwentów: mężczyźni oczekują ok. 25% wyższego wynagrodzenia niż kobiety.

Praca kobiet i mężczyzn wg Eurostatu

Równość płci jest ważna – tak uznało 84% respondentów (w tym 80% mężczyzn) w badaniu Eurostat. Ale jednocześnie badanie pokazało, że ponad jedna trzecia Europejczyków jest przekonana, że mężczyźni są bardziej ambitni niż kobiety (35%), a prawie siedem na dziesięć respondentów uważa, że ​​kobiety bardziej niż mężczyźni podejmują decyzję w oparciu o emocje (69%).

Artykuł powstał we współpracy z firmą Sedlak & Sedlak. Dane prezentowane w artykule dotyczą roku 2020. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej