Zwrot podatku VAT za gaz 2024 - złóż wniosek! Kto dostanie zwrot za gaz? Warunki

2024-03-19 13:13

Zwrot podatku VAT za gaz przysługuje gospodarstwom domowym także w 2024 roku. Przewiduje to ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych. Zwrot podatku VAT za wyższą cenę gazu nie jest jednak dla wszystkich. Komu przysługuje zwrot podatku VAT za gaz? Jak złożyć wniosek o refundację?

Spis treści

  1. Komu przysługuje zwrot podatku VAT za gaz?
  2. Do kiedy zwrot VAT za gaz w 2024?
  3. Konieczny wniosek o zwrot VAT za gaz - wzór wniosku 2024
  4. Decyzja o przyznaniu refundacji VAT za gaz

Przypomnijmy, że w 2023 weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. W ramach tej ustawy gospodarstwa domowe ogrzewające swoje domy i mieszkania gazem mogą uzyskać  zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r i do połowy 2024 roku.

Komu przysługuje zwrot podatku VAT za gaz?

Projekt ustawy zakłada, że o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Ważne kryterium dochodowe

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Trzeba to zrobić o dnia wejścia w życie ustawy, albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

Do kiedy zwrot VAT za gaz w 2024?

Zwrot VAT od ceny gazu obowiązuje w tym roku od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 roku.

O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w 2024.

Przypomnijmy też, że tylko do 29 lutego 2024 r. można było ubiegać się o zwrot podatku VAT za gaz dostarczony w 2023 r. do ogrzewania domu w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 marca, wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

Konieczny wniosek o zwrot VAT za gaz - wzór wniosku 2024

Żeby dostać zwrot pieniędzy, trzeba złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o zwrot VAT za gaz - WZÓR WNIOSKU 2024

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba dołączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Decyzja o przyznaniu refundacji VAT za gaz

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o zwrot podatku VAT za gaz składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Źródło: Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Rozmowy Muratora: Janusz Komurkiewicz, POiD, Fakro
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej