Znika samorząd urbanistów

2014-07-18 17:51
mapa Miasteczka Wilanów
Autor: Adah Advertising

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wyjęła z tej grupy zawód urbanisty. Tym samym przestaje istnieć samorząd nadzorujący wykonywanie tego zawodu. Ustawa daje Polskiej Izbie Urbanistów 6 miesięcy na czynności likwidacyjne, a bieg tego okresu rozpoczyna się 10 sierpnia 2014.

Likwidacja Polskiej Izby Urbanistów to nie wszystko. Urbaniści będą również „znikać” z regulacji prawnych. Zostało już na przykład znowelizowane Prawo zamówień publicznych (Pzp).  
Dotychczasowy art. 154a. 1. O dotychczasowej treści: „O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów” od 11 sierpnia 2014 brzmi: „O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.”

Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych, likwidacja samorządu zawodowego urbanistów w praktyce zamówień oznacza także, iż zamawiający określając na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp warunki udziału w postępowaniu nie będą mogli  określać warunku dot. przynależności do samorządu zawodowego urbanistów, oraz żądać dokumentów na tę okoliczność, w szczególności tak jak dotychczas wpisu na określoną listę osób, w przypadku udzielania przez zamawiających zamówień publicznych w przedmiocie prac z zakresu planowania przestrzennego. Zamawiający może żądać posiadania uprawnień do wykonywania danej działalności lub czynności tylko w przypadku, gdy ustawy nakładają taki obowiązek. Dotychczas zamawiający na podstawie przywołanego przepisu wymagali przynależności wykonawców czy też osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług urbanistycznych, do izby samorządu zawodowego.

Po wejściu w życie zmian w zakresie zniesienia samorządu zawodowego urbanistów, zamawiający w celu wyboru odpowiedniego wykonawcy będą obowiązani określić warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia wykonawców tego rodzaju zamówień publicznych bez możliwości określenia wymogu przynależności do tego samorządu. Ustawa – Prawo zamówień publicznych przyznaje zamawiającemu narzędzia gwarantujące wybór wykonawcy dającego rękojmię rzetelnego i należytego wykonania zamówienia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej