Zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych

2010-02-02 11:51

29 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778). Podstawowe cele zmian to odformalizowanie procedur otwartych, zwiększenie konkurencyjności postępowań, ograniczenie kosztów udziału w postępowaniu oraz zwiększenie nadzoru nad procedurami niekonkurencyjnymi.

 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Nowelizacja ma przede wszystkim na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, str.31). Należy podkreślić, iż Polska znajduje się w grupie pięciu państw Unii Europejskiej, które dotychczas jako jedyne w sposób prawidłowy notyfikowały pełną implementację ww. dyrektywy do wewnętrznego porządku prawnego.

  Znowelizowana ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu zapewnienie bardziej efektywnego systemu środków odwoławczych zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy przy jednoczesnym jak najszerszym wykorzystaniu rozwiązań zapewniających bardziej sprawne i efektywne prowadzenie przez zamawiających postępowań o zamówienie publiczne, m.in.:

 • jednoznaczne określenie okresu zawieszenia możliwości zawarcia umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej z jednoczesnym wprowadzeniem szerszych niż dotychczas wyjątków umożliwiających szybsze zawieranie umów, tj. bezpośrednio po wyborze oferty najkorzystniejszej,
 • ograniczenia możliwości unieważnienia umowy o zamówienie publiczne do przypadków rażącego naruszenia prawa, w szczególności naruszeń godzących w podstawowe prawo wykonawców do ubiegania się o zamówienie publiczne; 
 • możliwości zastąpienia unieważnienia umowy nałożeniem na zamawiających kar alternatywnych tj. kary finansowej lub kary skrócenia okresu obowiązywania umowy jeżeli utrzymanie w mocy umowy leży w interesie publicznym;
 • wprowadzenie mechanizmów zapewniających większą przejrzystość przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu trybów niekonkurencyjnych, tj. trybów negocjacji bez ogłoszenia oraz wolnej ręki poprzez publikację ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w ww. trybach.
 • W związku z wprowadzaniem zmian w procedurze odwoławczej znowelizowana ustawa zawiera również nowe rozwiązania zmierzające do skrócenia czasu trwania procedury odwoławczej. W ramach tych rozwiązań przewiduje się m.in. rezygnację z protestu wnoszonego do zamawiającego, który dziś poprzedza wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Wykonawca będzie miał obowiązek wnoszenia odwołania bezpośrednio do KIO. Ponadto, zniesiona zostanie zasada, zgodnie z którą złożenie odwołania w placówce operatora publicznego uznaje się za wniesione do KIO. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia odwołania bezpośrednio w KIO w terminie określonym ustawą, przy czym będzie mógł to zrobić pisemnie lub w formie elektronicznej. Powyższe rozwiązania pozwolą skrócić czas trwania procedury odwoławczej do 25 dni dla zamówień o wyższych wartościach (10 dni na wniesienie odwołania oraz 15 dni na jego rozpatrzenie przez KIO).

  Znowelizowana ustawa przewiduje również rozwiązania skracające czas na złożenie oferty. Dla postępowań o większych wartościach termin na złożenie oferty zostanie skrócony z 29 dni do 22 dni, natomiast dla mniejszych wartości na roboty budowlane z 20 dni do 14.

  Celem przyjętych rozwiązań jest umożliwienie zamawiającym udzielającym zamówień publicznych o największych wartościach zawieranie umów w przetargu nieograniczonym w terminie 60 dni od dnia wszczęcia postępowania nawet, gdy wykonawca skorzysta z prawa do wniesienia odwołania na wybór oferty najkorzystniejszej (22 dni na złożenie oferty, ok. 14 dni na badanie i ocenę, 25 dnia na rozstrzygnięcie odwołania).

  Jednocześnie mając na względzie konieczność przyspieszenia wydatkowania środków unijnych rezygnuje się z możliwości zobowiązywania podmiotów prywatnych do stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy ich wydatkowaniu. Dotychczasowy mechanizm zostanie zastąpiony bardziej elastycznym mechanizmem wydatkowania przekazywanych środków, a mianowicie beneficjenci będą mogli być zobowiązywani do postępowania przy wydatkowaniu przekazanych środków zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości.

  Poniżej zamieszczamy ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy, uwzględniający zmiany wprowadzone tzw. "dużą" nowelizacją, z zastrzeżeniem, iż nie jest on źródłem prawa, lecz stanowi jedynie materiał o charakterze informacyjnym i pomocniczym:

 • Ujednolicony tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Czytaj więcej