Wyroby budowlane do nowelizacji

2010-01-13 10:00
Posiedzenie Rady Ministrów
Autor: Kancelaria Rady Ministrów

Rada Ministrów przyjęła 12 stycznia 2010 r. "Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności" przedłożony przez ministra infrastruktury. Głównym celem nowych regulacji będzie usunięcie z rynku wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych parametrów, co powinno zapewnić lepszą ochronę konsumentów i wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji na rynku wyrobów budowlanych.

Zaproponowano rozwiązania, które zwiększą efektywność kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego, co przyczyni się do skutecznego wyeliminowania z rynku wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych parametrów jakości. W efekcie oznacza to zwiększenie poziomu ochrony konsumentów, zarówno w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, jak i ograniczenia kosztów ich eksploatacji.

Zgodnie z nowymi przepisami, badaniom kontrolnym częściej będzie można poddawać wyroby budowlane u producenta, importera i sprzedawcy. Importer będzie miał takie same obowiązki wobec kontrolującego, jak producent. Dodatkowe obowiązki będzie miał kontrolowany sprzedawca, jeżeli producent lub importer wyrobów mają siedziby poza Polską. W takiej sytuacji sprzedawca będzie musiał, na żądanie kontrolującego, dostarczyć deklarację zgodności kontrolowanego wyrobu budowlanego, a w przypadku wyrobów mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia - również dokumentację techniczną.

Kolejna zmiana umożliwia organom nadzoru poddawanie wyrobu budowlanego badaniom kontrolnym. Inspektorzy będą ustalać, czy wyrób posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe. Dotychczasowe przepisy uniemożliwiały przeprowadzenie badań kontrolnych wyrobu budowlanego, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynikało, że spełnia on wymagania określone w ustawie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności wprowadza szereg zmian i uzupełnień legislacyjnych do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) dotyczących zasad i procedur kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Celem tych zmian jest:

 • wprowadzenie skuteczniejszej ochrony nabywców wyrobów budowlanych przed wyrobami niebezpiecznymi lub wyrobami o gorszych właściwościach użytkowych, niż deklarowane przez producenta,
 • podniesienie bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych w wyniku ograniczenia możliwości stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobów budowlanych niespełniających wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych,
 • wspieranie, poprzez efektywniejsze działania kontrolne na rynku wyrobów budowlanych, uczciwej konkurencji pomiędzy producentami (importerami) wyrobów budowlanych.
  Proponowane w tym zakresie podstawowe zmiany i uzupełnienia w przepisach ustawy o wyrobach budowlanych obejmują:
  • uwzględnienie importera wyrobów budowlanych, który ponosi odpowiedzialność za wprowadzone do obrotu wyroby budowlane i z tego tytułu można nałożyć na niego obowiązki analogiczne jak na producenta,
  • stworzenie podstaw prawnych dla zabezpieczania - w trakcie trwania kontroli - wyrobów budowlanych na okres do 2 miesięcy przed ich dalszym przekazywaniem,
  • wprowadzenie możliwości nieodpłatnego pobierania próbek wyrobów budowlanych do badan kontrolnych przez organy kontrolne zarówno u producenta, jak i u importera i sprzedawcy,
  • ujednolicenie przepisów ustalających sankcje karne za wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych nie spełniających wymagań ustawy, zarówno w odniesieniu do wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu z oznakowaniem CE, jak i wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu ze znakiem budowlanym.

Zmiany przepisów "Ustawy o wyrobach budowlanych" dotyczą zasad i procedur kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w celu wdrożenia rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działań kontrolnych oraz z obowiązku stosowania od 13 maja 2009 r. "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE". Projekt nowelizacji odnosi się również do wymagań zawartych w "Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej