Wycinka drzew – przepisy i ceny. Wycinka drzew z zezwoleniem i bez pozwolenia w 2021

2021-04-13 18:52
Wycinka drzew w Warszawie
Autor: MARCIN WZIONTEK / Super Express

Wycinka drzew to temat społecznie drażliwy. Wycinanie pojedynczych drzew czy krzewów zazwyczaj nie budzi sprzeciwu, jednak gdy dochodzi do wycinki masowej – niezależnie czy za zgodą czy bez – lub pod piłę trafiają drzewa unikatowe, budzi to powszechny sprzeciw. Trudno się zresztą dziwić, szczególnie w miastach, gdzie drzewa przegrywają z zabudową i terenów zielonych jest coraz mniej, a zgodnie z trendami ma być ich więcej. Sprawdź, jak przepisy regulują wycinkę drzew i ile to kosztuje.

Wycinka drzew w przepisach prawnych przeszła w roku 2017 najpierw liberalizację, a potem zaostrzenie wymagań. Możliwość wycinki drzew bez zezwolenia na terenach prywatnych zaowocowała masową egzekucją drzew na działkach, które właściciele chcieli „uatrakcyjnić” do sprzedaży (np. deweloperom) pod przyszłą zabudowę. Masowy protest i skala tego zjawiska zmusiła ministra środowiska do szybkiej zmiany przepisów (te pierwsze obowiązywały od lutego 2017, nowelizacja zaś od lipca 2017, ustawa z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody z późn. zmianami, tekst ujednolicony Dz.U. 2018 poz. 1614).  

W artykule:

Wycinka drzew z zezwoleniem

Usunięcie drzewa lub krzewu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

 • posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości (zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana, gdy wniosek składa spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, a w ich imieniu robi to zarząd);
 • właściciela urządzeń (np. infrastruktury jakiegoś przedsiębiorstwa), jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń;
 • zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku, gdy chodzi o wycinkę drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Organ, który będzie wydawał zezwolenie na wycinkę, jest zobowiązany ustawą by niezwłocznie przekazać do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu. Na wyrażenie stanowiska sprawie wycinki drzew urząd ma 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni.

Za wycinkę bez zezwolenia nakładane są pieniężne kary administracyjne w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Wycinka drzew jest niemożliwa nawet z zezwoleniem, gdy miałaby nastąpić w okresie ochronnym związanym z lęgiem ptaków.

Wniosek na wycinkę drzewa lub krzewu

Do złożenia wniosku na wycinkę drzewa trzeba się przygotować. Trzeba w nim podać:

 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm (gdy na tej wysokości drzewo ma kilka pni, trzeba podać obwód wszystkich), gdy drzewo nie ma pnia, trzeba podać obwód pnia bezpośrednio pod koroną,
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • trzeba poinformować, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • gdy drzewa mają być usunięte na działce, na której będzie realizowana inwestycja budowlana, trzeba sporządzić rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu z usytuowaniem drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • może być konieczny projekt planu nasadzeń zastępczych (posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych),
 • gdy planowane jest tylko przesadzenie drzew i krzewów, to przedsięwzięcie również wymaga rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie wykonania.

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń oraz zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana. Gdy mamy do czynienia z gatunkami chronionymi, trzeba też dołączyć, o ile zostało wydane, zezwolenie na dokonanie wobec nich jakichkolwiek czynności.

Do wniosku dołącza się oświadczenia, ale za podanie w nich nieprawdy grozi odpowiedzialność karna.

Czynności przed wydaniem zezwolenia na wycinkę drzew

Organ, który ma wydać zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. W przypadku ich stwierdzenia postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.

Zakres zezwolenia potwierdza dane z wniosku (m.in. miejsce usunięcia drzewa lub krzewu, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia lub pni,  termin usunięcia drzewa lub krzewu itd.) oraz podaje wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji liniowych celu publicznego.

Opłaty za wycinkę drzew obowiązujące w 2021 roku

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów, od 17 lipca 2017 roku dla całego kraju obowiązują te same ceny. Wcześniej cenniki za wycinkę drzew i krzewów ustalały gminy. Cena za wycinkę drzew zależy od gatunku drzewa i obwodu pnia. Właściciel nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia. W przypadku, gdy wycinka prowadzona jest bez zezwolenia, wszystkie koszty z tym związane ponosi posiadacz nieruchomości. 

Wycinka drzew tabela opłat
Autor: Ministerstwo Środowiska
Wycinka krzewów tabela opłat
Autor: Ministerstwo Środowiska

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm ma kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni. Jeżeli drzewo nie ma pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

 • Przykładowe koszty wycinki drzew i krzewów

Usunięcie topoli o obwodzie 90 cm to 90x12 zł – czyli opłata administracyjna wynosi 1080 zł. Buk pospolity o obwodzie pnia 90 cm to 90x55 – opłata 4950 zł. Wycinka np. cisu o obwodzie pnia 90 cm 90x170 zł – opłata w wysokości 15 300 zł.

Opłatę za wycinkę drzew uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu stało się ostateczne.

Wycinka drzew
Autor: CzeM Na tym drzewie postawiono krzyżyk

Kiedy nie jest konieczne zezwolenie na wycinkę drzew

Nie trzeba występować o zezwolenie na wycinkę drzew w przypadku:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego,
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty, których usuwaniem zajmują jednostki ochrony przeciwpożarowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zarządcy dróg lub infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

Kiedy wystarczy zawiadomienie o wycince drzew

Jeszcze nie wniosek na zezwolenie na wycinkę, ale zawiadomienie o zamiarze usunięcia drzewa trzeba złożyć do urzędu, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Do zgłoszenia należy dołączyć rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Urząd, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu potwierdzenia danych zgłoszenia ustalenia i sporządza protokół. Po oględzinach organ w terminie 14 dni, w drodze decyzji administracyjnej może  wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ w tym terminie nie wniósł sprzeciwu.

Organ może, przed upływem terminu na sprzeciw, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia

Wycinka drzew w praktyce

Wszystkie prace związane z wycinką drzew, ręczne lub z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń powinny być przeprowadzane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony (chyba że chodzi o usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymanie formowanego kształtu korony drzewa, wykonanie specjalistycznego zabiegu przywracającego statykę drzewa).

WAŻNE!

Powyższe informacje to tylko najważniejsze przepisy regulujące wycinkę drzew i krzewów. Przy jakichkolwiek wątpliwościach zalecamy zapoznanie się z aktami prawnymi:

 • ustawa z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody z późn. zmianami, tekst ujednolicony Dz.U. 2018 poz. 1614;
 • rozporządzenie ministra środowiska z 3 lipca 2017 w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, Dz.U. 2017 poz. 1330;
 • rozporządzenie ministra środowiska z 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, DZ.U. 2016 poz. 2183
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej